Dziś są imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
Wybierz język:
 25-11-2010 07:47

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wszelkie sprawy związane z wystąpieniem sytuacji kryzysowych takich jak:

- zalania,

- podtopienia, powodzie,

- pożary,

- huragany, trąby powietrzne itp.

które wystąpią na terenie Gminy Korfantów i spowodują zniszczenie i uszkodzenia mienia osobistego proszę zgłaszać do:

Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

 Pani Doroty Sosulskiej pod numer  tel. 77 43 43 820 wew. 52
tel. kom.
666 057 043 - Gminnego Centrum Zarządzania  Kryzysowego w Korfantowie.

 

Zgłoszenia dotyczące utrudnień w komunikacji, związanych z opadami śniegu i śliskością zimową na drogach gminnych,  miejskich i wiejskich, których zarządcą jest Gmina Korfantów:

 

Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Pani Agnieszki Steciuk pod nr tel. 77 43 43 820 lub 77 43 43 821 wew. 36 lub 40, 44,
tel. kom. 793 373 023.

 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Kwestie związane z Zarządzaniem Kryzysowym normuje ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z jej treścią Burmistrz Korfantowa na terenie gminy odpowiedzialny jest za:

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Wyżej wymienione zadania Burmistrz wykonuje przy pomocy wybranych Wydziałów Urzędu Miejskiego – w szczególności Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, w którym znajduje się stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

Dla koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego Burmistrz Korfantowa powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który stanowi ciało kolegialne pomocne przy opiniowaniu i podejmowaniu przez Burmistrza kluczowych decyzji z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do jego zadań należy:

1. zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.