Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 15-10-2013 15:56

Zakończone inwestycje

 • DSC05144.jpeg
  27-06-2014 14:02

  NOWY SAMOCHÓD NA POTRZEBY GMINY

  W dniu 13 czerwca 2014 roku firma STAL Sp. z o.o. z Warszawy wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, przekazała Gminie Korfantów nowy samochód asenizacyjny z układem wodnym, zapewniający dowóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków.

  Czytaj dalej
 • DSC00188.jpeg
  11-04-2014 12:38

  Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przechodzie i oświetlenie terenów publicznych w miejscowościach Korfantów, Włodary, Rzymkowice i Przechód

  W ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, realizowane jest zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przechodzie i oświetlenie terenów publicznych w miejscowościach Korfantów, Włodary, Rzymkowice i Przechód”, w ilości 6 lamp solarnych parkowych.

  Czytaj dalej
 • Sesja RM październik 2013 019.jpeg
  06-11-2013 08:22

  Przekazanie w użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie

  30 października 2013 odbyło się uroczyste przekazanie w użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
  Modernizacja SUW Korfantów wraz z budową studni głębinowej realizowana była w okresie od sierpnia 2012 roku do lutego 2013 roku. W ramach robót modernizacyjnych wykonano ...

  Czytaj dalej
 • 03-06-2013 15:03

  Przebudowa remizy OSP we Włodarach

  24 czerwca 2013 roku dokonano końcowego odbioru prac budowlanych kończąc ostatni IV etap realizacji rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP we Włodarach. W dniu 31 lipca 2013 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie tego obiektu wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim.
  Ostateczne parametry techniczne obiektu po zakończeniu robót:
  - powierzchnia zabudowy – 132,83 m2,
  - powierzchnia użytkowa – 107,36 m2 w tym dwa boksy garażowe,
  - kubatura – 731,74 m3,
  - dwa boksy garażowe,
  - pomieszczenie socjalno-sanitarne,
  - sala odpraw z izbą pamięci.
  Wydatki w 2013r. wyniosły 94.908,17 zł w tym roboty budowlane 92.433,12 zł.
  Łączny koszt realizacji tej inwestycji od 2007r. wyniósł 357.092,54 zł w tym roboty budowlane 324.491,00 zł.

  DSC08536.jpeg DSC08550.jpeg DSC08612.jpeg

  Czytaj dalej
 • 26-11-2012 14:20

  Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Wyzwolenia nr 5-7-9 w Korfantowie

  W dniu 22 listopada br. odbył się odbiór robót związanych z inwestycją pn. ”Sieć wodociągowa zasilająca budynek przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie”, którą wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie za łączną kwotę 29 488,51 zł. Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej Ø 63 PE długości 85 mb i Ø 90 PVC długości 49 mb oraz włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Parkowej wewnętrznej sieci wodociągowej Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 5-7-9 w Korfantowie.

  DSC05443.jpeg DSC05447.jpeg DSC05448.jpeg

  Czytaj dalej
 • 12-04-2012 12:10

  Zakończenie realizacji inwestycji

  W dniu 6 grudnia 2011r. zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza i ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą kanalizację burzową, kanalizację sanitarną z przyłączami, sieć wodociągową z przyłączami oraz oświetlenie uliczne.”
  Zadanie obejmowało m.in.: wykonanie nawierzchni bitumicznej z podbudową na pow. 1259,28m², nawierzchni oraz zatoki parkingowej z kostki betonowej na pow. 1167,05m², zatoki autobusowej na pow. 109,13m², chodników obustronnych z kostki betonowej na pow. 102,66m², wykonano kanalizację deszczową o długości 0,317 km, i kanalizację sanitarną o długości 0,194 km z przyłączami, sieć wodociągową z przyłączami o długości 0,159 km oraz zostało wykonane oświetlenie uliczne.

  DSC00012.jpeg DSC00026.jpeg DSC00050.jpeg

  Czytaj dalej
 • 23-01-2012 10:24

  Budowa oczyszczalni ścieków w Przydrożu Małym

  12 stycznia 2012r. Burmistrz Korfantowa otrzymał decyzję pozwolenia na użytkowanie wiejskiej oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej w Przydrożu Małym.
  Zadanie to realizowane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie, a obejmowało budowę wiejskiej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z ogrodzeniem obiektu. Wartość inwestycji 393.252,37 zł.

  1.jpeg 2.jpeg 4.jpeg

  Czytaj dalej
 • 28-12-2011 14:46

  Informacja dotycząca poniesionych kosztów budowy Gimnazjum w Korfantowie

  Na dzień ostatecznego rozliczenia tej inwestycji tj. 3 listopada 2011 roku łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 10.505.071,06 zł. Na powyższą wartość inwestycji składa się: 

  •  Łączny koszt robót budowlanych 8.591.583,24zł.
  • Wydatki towarzyszące inwestycji w kwocie 1.913.487,82 zł, (wydatki te obejmowały m.in. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, koszty mediów, dozoru i ochrony budowy, wyposażenia jak: szafki do szatni, maszyn do czyszczenia, maszty flagowe, kosze na śmieci, a także aktualizacja dokumentacji budowlanej podstawowej, wykonanie dokumentacji zamiennej, częściowego nadzoru autorskiego, obsługa kredytu, dokumentacji ogrzewania rynien, obsługi geodezyjnej, monitoringu, uruchomienia internetu i centrali telefonicznej z dostępem do sieci teleinformatycznej, wykonanie bieżni skoku w dal, rzutu oszczepem i kulą, opłaty przyłączeniowe, montaż ekranu i projektora w hollu, opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, zakup gaśnic i opracowania dokumentacji p.poż., wykonania nasadzeń w obrębie obiektu.).
  Czytaj dalej
 • 01-12-2010 14:54

  Przebudowa budynku szkoły w Rzymkowicach

  Zostały zakończone prace obejmujące I etap przebudowy budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania, w zakresie pomieszczeń parteru z przeznaczeniem na Przedszkole wraz z wejściem niezależnym, chodnikami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Rzymkowicach nr 7 Gmina Korfantów.

  Czytaj dalej
 • 09-08-2010 09:31

  Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na punkt żywienia oraz rozbudowa o nowe schody w Zespole Szkół w Przechodzie

  W dniu 12 września 2012 roku zakończono inwestycję i dokonano końcowego odbioru robót na zadaniu p.n. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na punkt żywienia oraz rozbudowa o nowe schody w Zespole Szkół w Przechodzie”.
  Roboty były prowadzone w dwóch etapach etap pierwszy w 2010 roku oraz etap drugi końcowy w 2012 roku, wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. W ramach zadania wykonano między innymi: adaptację istniejących pomieszczeń na punkt żywienia, pomieszczenie sanitarne, wewnętrzne instalacje wod.–kan., instalacje elektryczne, wentylację mechaniczną oraz zewnętrzne schody wejściowe i podłączenie do zewnętrznej instalacji sanitarnej. Łączny koszt zadania wyniósł 163 794,54 zł.

  DSC04448.jpeg DSC04451.jpeg DSC04457.jpeg

  Czytaj dalej