Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla modernizacji i rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów

Korfantów, 11.09.2017 r.

GEN.I.7011.1.1.2017.PN                                           

                           

 

Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający:
  Gmina Korfantów,

     Rynek 4; 48 - 317 Korfantów,

     Wydział Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości,

     Tel: 77 4343820, adres e-mail: gen@korfantow.pl.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm,) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 166/2017 Burmistrza Korfantowa z dnia 10 lipca 2017 r w sprawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy Korfantów.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie „Rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów w Korfantowie” na który składa się:

- ETAP I - opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla modernizacji i rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Korfantów adres: 48-317 Korfantów, ul. Fabryczna 8 dz. Nr 807/1, na potrzeby wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.2 „Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020);

- ETAP II – przygotowanie i wypełnienie   wniosku aplikacyjnego w systemie elektronicznym SYZYF, w oparciu o dane dostarczone przez Zamawiającego.

W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, Wykonawca będzie przysługiwać wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 2% kwoty przyznanego dofinansowania.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktu:
 • Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchmości –

Paweł Nowacki, tel.: 77 4343820 wew. 34

e-mail: gen@korfantow.pl

 1. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania Umowy.

 

 1. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Propozycja cenowa – oferta.
 1. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe:
 1. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 1. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
 1. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
 • nie złożyli żądanych dokumentów i oświadczeń;
 • nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 1.  Odrzucenie ofert:

 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

 1. jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera błędy w obliczeniu ceny.
 1.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
 1. Ofertę do 25.09.2017 r. godz. 1400 należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Wydział Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości pok. nr 10.
 2. Oferty zostaną rozpatrzone 26.09.2017 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 1.  Kryteria oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
 2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.
 1.  Zawarcie umowy:

 Zamawiający zawrze umowę według wzoru przesłanego po rozstrzygnięciu postępowania.

 1.  Unieważnienie postępowania:

 Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

 1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
 2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
 3. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Otrzymują:

 1. Adresat,
 2. a/a.

 

Korfantów, 26.09.2017 r.

 

 

WYNIKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Zamawiający:

 

GMINA KORFANTÓW

Rynek 4, 48-317 Korfantów

tel. (77) 43 43 820

fax: (77) 43 43 817

Województwo Opolskie

 

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów w Korfantowie.

 Opracowanie Programu Fukcjonalno-Użytkowego, przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji oraz przygotowanie i wypełnienie wniosku aplikacyjnego.

 

 1. Zestawienie ofert:

 

Nr

Nazwa oferenta

Wartość brutto

Termin wykonania

 •  

1

Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o.

 

19 680,00 zł

30 dni od podpisania umowy

 •  

 

 1. Wynik zamówienia:

Po rozpatrzeniu ofert na wykonawcę przedmiotowego zamówienia została wybrana firma Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole

          która przedstawiła ofertę cenową: 19 680,00 zł.

 

Sporządził: Paweł Nowacki

Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2017
  przez: Paweł Nowacki
 • opublikowano:
  13-09-2017 16:43
  przez: Jacek Tokarz
 • zmodyfikowano:
  13-02-2019 08:13
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 841
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×