Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 192/2018

B U R M I S T R Z A   K O R F A N T O W A

z dnia 12 czerwca 2018 roku

 

        W sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 50, poz. 650 i poz. 1000) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) zarządzam:

 

§  1

1. Ustalam regulamin I publicznego przetargu ustnego ograniczonego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia na przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie.

2. Powołuję niżej wymienione osoby w skład komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu określonego w pkt. 1.

- Jarosław Szewczyk          – Przewodniczący Komisji

- Paweł Nowacki                  – Z-ca Przewodniczącego Komisji

- Norbert Kuboń                  – Członek Komisji

- Piotr Wójcik                        – Członek Komisji

- Patrycja Klose                   – Członek Komisji

 

§  2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości.

 

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Korfantów, 12 czerwca 2018 roku

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

      

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

B U R M I S T R Z   K O R F A N T O W A

OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Kw

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

 

Cena wywoławcza

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

 

PLEŚNICA

nr 17/2

 

OP1N/
00051648/0

Nieruchomość zabudowana  działki
Nr  178/2
i 178/3

o pow.

0,1700 ha.

Lokal użytkowy nr 2 – była świetlica wiejska o pow. użytk. 81,10 m2
w skład której wchodzą: sala, przedsionek i magazyn. Nieruchomość położona na płaskim terenie
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i użytków rolnych. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej. Udział we współwłasności części wspólnych budynku i gruntu wynosi 29/100 cz. Dla lokalu nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Przez działki przebiega sieć wodociągowa i zostanie na nich ustanowiona nieodpłatna służebności przesyłu.

Teren oznaczony
jako 2 MR – teren pod zabudowę mieszkalną zagrodową
z możliwością przekształceń.
 

 

 

9.860,00

 

2

 

 

PRZECHÓD

 

 

OP1N/
00041681/0

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  działka
Nr 208
o pow.

0,5000 ha.

Nieruchomość gruntowa, położona na terenie lekko pofałdowanym w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej zagrodowej i użytków rolnych.

Działka jest położona na terenie częściowo zalewowym w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Ścinawa Niemodlińska.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiega rów odwodnieniowy – część sieci kanalizacji deszczowej, który musi zostać zachowany i konserwowany przez nabywcę, sieć energetyczna, wodociągowa i zostanie na niej ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu.

Teren oznaczony
jako 25 MR – teren pod zabudowę mieszkalną zagrodową
z możliwością przekształceń.
 

 

 

20.100,00

 

3

 

 

KORFANTÓW

ul. Spacerowa

 

 

OP1N/
00040424/4

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  działka
Nr 902
o pow.

0,1508 ha.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,

niezagospodarowana, położona na terenie pofałdowanym w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej oraz zbiornika wodnego. W pobliżu działki przebiegają sieci uzbrojenia technicznego.

Działka posiada dostęp do drogi gminnej wewnętrznej.

Teren oznaczony
jako 6MN – teren pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
i 7MM,UP,UC – teren pod zabudowę mieszkaniową
i usługi publiczne
i komercyjne.

 

 

53.600,00

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązujące w dacie sprzedaży nieruchomości przepisy będą nakładały taki obowiązek.

Ponieważ na zbywanych nieruchomościach zostaną ustanowione na rzecz Gminy Korfantów na czas nieoznaczony nieodpłatne służebności przesyłu nabywcy zapewnią specjalistycznym służbom swobodny dostęp do sieci uzbrojenia, przebiegających przez w/w działki.

Na nieruchomości nie ciążą żadne inne obciążenia i zobowiązania.

1/2

Przetarg odbędzie się dnia 27 lipca 2018 roku o godz. 900
w Urzędzie Miejskim w Korfantowie ul. Rynek 4.
                                   

Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne i prawne, które do dnia 23 lipca 2018 r. wpłaciły wymagane wadium. Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie: 1.000,00 zł – za działki 178/2 i 178/3 w Pleśnicy; 2.000,00 zł za działkę 208 w Przechodzie; 5.400,00 zł za działkę 902
w Korfantowie.

Wadium należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Korfantowie nr 43 8905 1010 9001 0000 0084 0001. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień  wpływu wadium na wskazane konto.

W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny posiadać uprawnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy i przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.        
            Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia właściwego ministra do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).            

Osobom, które nie wygrały przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni po przetargu na wskazane konto.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie do zawarcia umowy, Burmistrz Korfantowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów
i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Nysie oraz operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w wyżej wymienionym operacie. Ponadto ustalenie granic może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki, Ekologii
i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Korfantów ul. Rynek 4 tel. 77 4343820 lub 4343821 i na stronie internetowej urzędu www.bip.korfantow.pl.

 

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Korfantowie

oraz na tablicy ogłoszeń w Pleśnicy, Przechodzie i Korfantowie

a także na stronie internetowej urzędu  www.bip.korfantow.pl

w okresie od ………………….. do ………………………………

 

 

 

 

 

                               2/2

 

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Korfantowa

                                                                                                                Nr 192/2018

                                                                                                                z 12 czerwca 2018 roku

 

REGULAMIN  I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

         organizowanego 27 lipca 2018 roku o godz. 900 zatwierdzony przez Burmistrza Korfantowa 12 czerwca 2018 roku.

 

I. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość:

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Kw

Oznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

PLEŚNICA

nr 17/2

Działki
Nr  178/2
i 178/3

o pow.

0,1700 ha.

 

OP1N/
00051648/0

Lokal użytkowy nr 2 – była świetlica wiejska o pow. użytk. 81,10 m2
w skład której wchodzą: sala, przedsionek i magazyn. Nieruchomość położona na płaskim terenie
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i użytków rolnych. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej. Udział we współwłasności części wspólnych budynku i gruntu wynosi 29/100 cz. Dla lokalu nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Przez działki przebiega sieć wodociągowa i zostanie na nich ustanowiona nieodpłatna służebności przesyłu.

 

 

9.860,00

 

 

1.000,00 zł

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. kwoty:

100,00 zł

 

2

 

PRZECHÓD

Działka
Nr 208
o pow.

0,5000 ha.

 

OP1N/
00041681/0

Nieruchomość gruntowa, położona na terenie lekko pofałdowanym
w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej zagrodowej i użytków rolnych.

Działka jest położona na terenie częściowo zalewowym
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Ścinawa Niemodlińska.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiega rów odwodnieniowy – część sieci kanalizacji deszczowej, który musi zostać zachowany i konserwowany przez nabywcę, sieć energetyczna, wodociągowa i zostanie na niej ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu.

 

 

20.100,00

 

 

2.000,00 zł

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. kwoty:

210,00 zł

 

3

 

KORFANTÓW

ul. Spacerowa

Działka
Nr 902
o pow.

0,1508 ha.

 

OP1N/
00040424/4

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, położona na terenie pofałdowanym w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej oraz zbiornika wodnego. W pobliżu działki przebiegają sieci uzbrojenia technicznego.

Działka posiada dostęp do drogi gminnej wewnętrznej .

 

 

53.600,00

 

 

5.400,00 zł

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. kwoty:

540,00 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązujące w dacie sprzedaży nieruchomości przepisy będą nakładały taki obowiązek.

Na nieruchomości nie ciążą żadne inne obciążenia i zobowiązania.

 

II. Warunki udziału w przetargu:

1. Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne i prawne, które do dnia 23 lipca 2018 r. wpłaciły wymagane wadium. Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie.

    Wadium należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w  Korfantowie nr 43 8905 1010 9001 0000 0084 0001. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

1/2

   2. W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny posiadać uprawnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy i przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.      

   3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia właściwego ministra do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.
       Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).      

   4. Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny zakupionej nieruchomości.

       Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu, na wskazane konto.

   5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę za nieruchomość, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

        Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

   6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie do zawarcia umowy, Burmistrz Korfantowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

      

III. Przetarg prowadzony jest przez komisję przetargową w składzie:

- Jarosław Szewczyk             – Przewodniczący Komisji

- Paweł Nowacki                    – Z-ca Przewodniczącego Komisji

- Norbert Kuboń                     – Członek Komisji

- Piotr Wójcik                          – Członek Komisji

- Patrycja Klose                      – Członek Komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2018
  przez: Norbert Kuboń
 • opublikowano:
  13-06-2018 10:13
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  14-02-2019 12:50
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 474
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×