Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 10-06-2010 14:33

Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Korfantowa - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza
wydłużenie terminu składania zgłoszeń na rachmistrzów spisowych
Powszechnego Spisu Rolnego 2010,
który odbędzie się od 01.09.2010 r. do 31.10.2010 r.
 
 
 
 
Wydłuża się termin składania zgłoszeń do dnia 15 czerwca 2010 r. do godziny 15.30
 
 
Miejsce składania zgłoszeń:
                                               Urząd Miejski w Korfantowie
                                               ul. Rynek 4
                                               48-317 Korfantów
 
Ważna informacja!
 
            Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza Korfantowa jest pierwszym etapem naboru. Kandydaci na rachmistrzów wyłonieni zostaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2010 roku w Urzędzie Miejski w Korfantowie. O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
           
 
Burmistrz Korfantowa
 
Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                 
/-/ Zdzisław Martyna
 
 


 

 

 
Burmistrz Korfantowa - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów
na rachmistrzów spisowych
Powszechnego Spisu Rolnego 2010,
który odbędzie się od 01.09.2010 r. do 31.10.2010 r.
 
I. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
  
1) ukończone 18 lat,
   2) co najmniej wykształcenie średnie (wskazane jest aby rachmistrzami były osoby z wykształceniem rolniczym, geodezyjnym lub ekonomicznym),
   3) zamieszkiwanie lub wykonywanie pracy na terenie Gminy Korfantów,
   4) pełna sprawność fizyczna,
   5) umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
   6) obowiązkowość,
   7) rzetelność,
   8) umiejętność organizacji pracy własnej,
   9) znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
 10) biegła umiejętność obsługi komputera,
 11) znajomość terenu gminy.
 12) umiejętność korzystania z map cyfrowych
 
II. Wymagane dokumenty:
 
1) pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane (CV):
imię, nazwisko,
adres zamieszkania,
nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
data urodzenia,
miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki),
informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego,
w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny.
 
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo    
     skarbowe),
 
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów wykonywania obowiązków rachmistrza spisowego w spisie rolnym 2010".
 
III. Termin składania zgłoszeń: 11-14 czerwca 2010 roku.
 
IV. Miejsce składania zgłoszeń:
                                               Urząd Miejski w Korfantowie
                                               ul. Rynek 4
                                               48-317 Korfantów
Ważna informacja!
 
            Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza Korfantowa jest pierwszym etapem naboru. Kandydaci na rachmistrzów wyłonieni zostaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2010 roku w Urzędzie Miejski w Korfantowie.
            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
            Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach.
            Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.
            Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrza przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Opolu na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
 
Na teren gminy Korfantów powołanych będzie pięciu rachmistrzów.
 
Uwaga!
 
            Bezrobotny, na czas zawarcia umowy zlecenie przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.
 
            Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010". Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
 
 
 
 
Burmistrz Korfantowa
 
Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                 
-/ Zdzisław Martyna