Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 11-06-2010 15:04

POWÓDŹ 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przygotował program „POWÓDŹ 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku”.
Adresatami programu są poszkodowane w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010r. :

  1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi udzielana będzie ze środków PFRON w formie jednorazowego świadczenia. Wysokość świadczenia przypadającego na jedną osobę niepełnosprawną ustalona zostanie przez Zarząd PFRON na podstawie informacji o ilości osób poszkodowanych w całej Polsce, z tym że wysokość tego świadczenia nie będzie przekraczać kwoty 2.000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest przedłożenie:

  1. kserokopii orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub kserokopii orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności,
  2. dokumentu potwierdzającego poniesienie szkody na skutek zalania lub innego rodzaju zniszczenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku powodzi bądź opadów deszczu na terenach objętych powodzią, w pomieszczeniach mieszkalnych zamieszkiwanych przez wnioskodawcę – wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania której wystąpiła powódź.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia można składać od dnia 10 czerwca do dnia 15 listopada 2010 roku w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku powodzi – na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu. Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale Opolskim Funduszu.
W przypadku pozytywnej decyzji Pełnomocników Zarządu PFRON wybór formy płatności (gotówka, przelew na rachunek bankowy, przekaz pocztowy) musi zostać uzgodniony z wnioskodawcą. Wypłata świadczenia przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty uzgodnienia formy płatności z wnioskodawcą. Wypłata świadczenia w formie gotówki nastąpi w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą.
W przypadku wyboru przez wnioskodawcę gotówkowej formy płatności, wypłata przyznanego świadczenia następuje na terenie Oddziału PFRON.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wypłaty środków przez pracowników Oddziału PFRON w aktualnym miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Wypłata świadczeń następuje do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu. Wnioski rozpatrzone negatywnie, w tym z braku środków finansowych na realizację programu, podlegają archiwizacji w Oddziale PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz druki wniosków można uzyskać w Oddziale Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu przy ul. Koraszewskiego 8-16, w godzinach od 7.00 do 15.00 (telefon nr: 77/ 887 20 00 lub 77/ 887 20 26) oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON).