Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 01-10-2010 10:37

Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno- kulturalno- edukacyjne w Korfantowie

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 30 września 2010 roku w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Burmistrz Korfantowa, Pan  Zdzisław Martyna wraz z Skarbnik Gminy Korfantów, Panią Joanną Szkudlarską podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych, Działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Całkowite koszty realizacji projektu wynoszą 1 333 200.00 PLN z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego wynosi 1 010 907.21 PLN a wkład własny Gminy 322 292.79 PLN. Rzeczowa realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011-2012.

Przedmiotem projektu jest adaptacja zabytkowego budynku – byłej remizy OSP w Korfantowie (wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu) na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie. Realizacja projektu jest korzystna dla rozwoju Gminy Korfantów zarówno w aspekcie przestrzennym, społecznym jak i gospodarczym.

Przeprowadzenie gruntownej modernizacji nieużytkowanej remizy, uratuje przed zniszczeniem zabytek unikalny w skali województwa opolskiego i Polski południowo-zachodniej (Obiekt wybudowano ok. 1910 roku, jako strażnicę pożarową obsługującą miasto Korfantów, budynek remizy jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 2030/77). Nie tylko przywróci dawną świetność obiektowi architektonicznemu prezentującemu walory historyczno-techniczne, ale także stworzy dla niego nowe funkcje. Przewiduje się bowiem rewaloryzacje budynku z przystosowaniem go na potrzeby społeczno – kulturalno - edukacyjne. Ważne jest również zagospodarowanie terenu wokół modernizowanego budynku, pozwoli ono bowiem wyeksponować walory budynku, podkreślić ponadczasowość sztuki oraz jej różnorodność i bogactwo. Na terenie przyległym do budynku remizy przeprowadzone zostaną prace związane z wykonaniem odcinka chodnika, zagospodarowanie terenu zieleni, z nasadzeniami drzew oraz ogrodzenie części terenu zieleni.

W przyszłości remiza będzie służyć jako lokalne centrum kulturalne (biblioteka, czytelnia - tradycyjna i internetowa, siedziby organizacji działających na terenie gminy Korfantów). Centrum udostępnione będzie bezpłatnie mieszkańcom gminy oraz turystom. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, ze wszystkich funkcji Centrum będą mogły korzystać także osoby niepełnosprawne.

W budynku będzie można organizować wydarzenia społeczne, kulturalne i edukacyjne. Ekspozycje wystawowe pozwolą na popularyzacje lokalnej sztuki, historii rozwoju Gminy Korfantów oraz bogatych dziejów gminnego pożarnictwa.

IMG_1042.jpeg IMG_1044.jpeg