Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 17-11-2010 08:32

Granty dla wsi.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosił VI edycję konkursu grantowego w ramach programu "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ".
W ramach projektu „Razem Możemy Więcej” o wsparcie finansowe w wysokości do 10 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, rady parafialne, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).
Celem programu „Razem Możemy Więcej” jest wsparcie inicjatyw z zakresu oświaty, ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego, które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności.
Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący projekty w następujących dziedzinach: 
- zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu, 
- szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć
w zakresie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii (internet, telefonia cyfrowa, komputery, itp.), w tym przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych oraz wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
- szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza
w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej,
a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

 
Wnioski można składać w terminie 15.11.2010 - 15.01.2011 roku, o dacie złożenia wniosku w Fundacji decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie www.efrwp.pl  w zakładce Dotacje.