Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 14-07-2005 08:26

Miejscowość na Płasko­wyżu Głubczyckim, wzmiankowana jako miasto w 1260 r. Zachowała wielodrożny charakter z rynkiem wydłużonym na osi wschód-za­chód. Ratusz ścinawski będący symbolem miejskości istniał do połowy XX w. Część budynków zachowała zabytkową stolarkę okienną i drzwiową, nieraz o bar­dzo ozdobnym kształcie. Stroma uliczka wychodząca z ulicy Tylnej, łącząca rynek z kościołem, po­siada historyczną nawierzchnię z kamieni polnych. W okresie śre­dniowiecza rezydował tu kaszte­lan książęcy. Ścinawa Mała była istotnym ośrodkiem gospodar­czym i administracyjnym. Prawa miejskie utraciła w 2 p. XVIII w. Do lat 70. XX w. była siedzibą gminy zbiorczej. W tym okre­sie pojawiła się koncepcja połączenia potencjału Ścinawy Małej oraz, leżącej na wschód od Ścinawy Niemodlińskiej, Ścinawy Nyskiej i stworzenia dwuwsi o zwielokrotnionych możliwościach rozwoju.

Oprócz zabytkowego układu urbanistycznego, na uwagę odwiedzających miejscowość zasługują: odrestaurowany Rynek ścinawski, Koś-ciół pw. św. Piotra i Pawła z XIV w. (przebudowany w XVIII i XIX w., dwór (XVI/XVII w.) i plebania (XVIII w.). W miejscowości działają: zespół szkolno-przedszkolny, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowa­rzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Ks. Wilhelma Kudelki oraz grupa odnowy wsi. Wieś liczy 705 mieszkańców.

Na pograniczu Ścinawy Małej i Nyskiej powstał kompleks sportowo-re­kreacyjny obejmujący boisko sportowe, płytę taneczną wraz ze sceną i zadaszeniem, kompleks basenów kąpielowych zewnętrznych, parking wraz ze skweremi zadrze­wioną aleją. Ze Ścinawy Nyskiej można tam dotrzeć ul. Parkową, ze Ścinawy Małej – ul. Klasztorną.

W kompleksie leśnym pomiędzy Ścinawą Małą i Rudziczką znajduje się drzewostan, który został zaproponowany do ochrony rezerwatowej. Występują tutaj kwitnących bluszczy oraz rośliny takie jak: kopytnik, kru­szyna i kalina. Odnotowano obecność dzięcioła zielonosiwego, dzięcioła czarnego, sowy uszatej, krętogłowa, krogulca i jastrzębia. Znajduje się tam lokalne miejsce kultu maryjnego, tzw. Mała Grota. Dotrzemy tam ze Ścinawy Małej ul. Klasztorną. Dalej poprowadzi nas droga, obok strzelnicy i zjazdu na boisko sportowe. Otoczenie groty jest dobrym miejscem na od­poczynek i zadumę. Głębiej, w topieli lasu, w okolicy Leśniczówki Rudziczka odnajdziemy Cudowne Źródełko o właściwościach leczniczych. W XIX w. zbudowano tam stacje drogi krzyżowej a w 1928 r. wzniesiono kaplicę Matki Boskiej Różańcowej (przez niektórych nazywaną Dużą Grotą).

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ścinawie Małej z XIV w. Przebudowany jako barokowy w XVIII w. Po koniec XIX w. powięk­szony o nowy transept i prezbiterium. Wówczas do świątyni sprowadzo­no z nyskiej katedry barkową ambonę (1776-1779). Na uwagę zasługuje m. in. rzeźba św. Hieronima (XVIII w.). Budowla zawiera w sobie elementy wy­stroju barokowego z gotyckimi fragmentami murów. Od północy widocz­na barokowa kaplica, od zachodu całość zamyka kwadratowa wieża. Po zakończeniu II wojny światowej, nowi mieszkańcy wsi z Kresów Wschod­nich zainstalowali w kościele wizerunek Madonny z Pustomyt, który znaj­duje się w prezbiterium oraz feretron (obraz w ramie służący do noszenia podczas procesji ) z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej Bolesnej.

Na cmentarzu w Ścinawie Małej (ul. Ks. Wilhel­ma Kudelki) znajduje się upamiętnienie Gerhar­da Kreschoka i Bronki - niemieckiego parobka i polskiej robotnicy przymusowej, którzy w 1941 r. zostali publicznie napiętnowani po odkryciu ich związku, w tzw. „marszu hańby” w Ścinawie Nyskiej. Gerhard został wcielony do karnej kom­panii i wysłany na front wschodni. Wrócił z prze­strzelonym płucem, po czym zmarł w 1945 r. Po dziewczynie ślad zaginął. „Marsz hańby” został utrwalony w czterominutowym filmie, odnale­zionym w latach 60. XX w. na Słowacji. Na kanwie tej historii, w 2002 r. powstał dokument „Zakaza­na miłość. Historia Broni i Gerharda” w reżyserii Marka Tomasza Pawłowskiego. Oryginał filmu znajduje się w Muzeum Holocaustu w Waszyng­tonie i jest częścią stałą wystawy.

 

01.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 09.jpeg 10.jpeg 08.jpeg 02.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 30.jpeg 31.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 19.jpeg 20.jpeg 26.jpeg 22.jpeg 28.jpeg 24.jpeg 25.jpeg 21.jpeg 27.jpeg 23.jpeg 29.jpeg 15.jpeg 16.jpeg