Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 22-08-2007 10:02

Rok 1995

PAN KRYSTIAN HEFFNER

 

KRYSTIAN HEFFNER.jpeg

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr IX/73/95 z dnia 29 czerwca 1995r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 12 sierpnia 1995r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji 2-ej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

 

Pan Krystian Heffner - urodził się w 1951r. w Rybniku. Od 1957r. jest mieszkańcem Opola, gdzie w 1969r. ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 2. W tym samym roku rozpoczyna studia na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Instytucie Geograficznym. Kończy studia z wynikiem bardzo dobrym w 1974r. uzyskując tytuł magistra geografii. W tym samym roku, po pozytywnym zaliczeniu egzaminów kwalifikacyjnych zostaje przyjęty na studia doktoranckie prowadzone przez Politechnikę Wrocławską w Instytucie Architektury i Urbanistyki. Podczas studiów doktoranckich /1975 - 78/ bierze udział w opracowaniu kilku tematów do centralnych programów badawczych. Pracę doktorską "Zastosowanie informacji w środowisku fizyczno - geograficznym w planowaniu przestrzennym" obronił w grudniu 1978r. uzyskując tytuł doktora nauk technicznych w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego. W czerwcu 1978r. rozpoczyna pracę w Instytucie Śląskim w Opolu początkowo jako asystent, a począwszy od 1979r. jako adiunkt. Od 1982r. już jako kierownik pracowni. Jest autorem wielu pozycji książkowych i referatów. Swoje dokonania naukowe wielokrotnie prezentował na konferencjach, seminariach i spotkaniach naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. W latach 1984 - 85 przedstawia "Cechy uzasadniające nadanie praw miejskich ośrodkowi lokalnemu Korfantów". W 1992r. uzyskuje tytuł dr hab. nauk o ziemi w zakresie geografii społecznej zatwierdzony przez CKK /1992r./. Od lutego 1993r. uzyskał, po zatwierdzeniu przez Radę Naukową stanowisko profesora w Instytucie Śląskim w Opolu. Od września 1991r. zostaje dyrektorem Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu.

W dniu 23 listopada 1991r. Zarząd Gminy w Korfantowie zleca profesorowi opracowanie prawnych, administracyjnych podstaw uzyskania praw miejskich przez miejscowość Korfantów ze sformułowaniem wniosku o nadanie praw miejskich dla Korfantowa do Rady Ministrów. Osobiste zaangażowanie profesora w przywrócenie praw miejskich dla Korfantowa wsparte działaniami Rady Gminy, Wojewody Opolskiego i Sejmiku Samorządowego Województwa zaowocowały podjęciem przez Radę Ministrów rozporządzenia o nadaniu niektórym miejscowościom statutu miejskiego. Uznając zasługi profesora w staraniach o przywrócenie statusu miasta dla Korfantowa, Rada Miejska w dniu 29 czerwca 1995r. nadała profesorowi tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Korfantowa".


PŁK. POŻARNICTWA ZDZISŁAW FILINGER

 

ZDZISŁAW FILINGER.jpeg

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr IX/74/95 z dnia 29 czerwca 1995r. Akt wręczenia tytułu nastąpił w dniu 12 sierpnia 1995r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji 2 - ej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów.

 

Płk pożarnictwa Zdzisław Filinger - żołnierz Września i Armii Krajowej, harcerz Szarych Szeregów, partyzant, pułkownik pożarnictwa, wysokiej klasy specjalista, wybitny organizator, dowódca i nauczyciel wielu pokoleń strażaków. Zasłużony Nauczyciel Polski, niestrudzony działacz społeczny, zapalony działacz sportowy, odważny, znacząco przyczynił się do rozwoju społeczno - gospodarczego i kulturalnego Śląska Opolskiego. Po 45 latach wzorowej służby pożarniczej, z czego ponad 20 lat na stanowisku Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnych, otoczony powszechnym szacunkiem i uroczyście żegnany przeszedł w stan spoczynku.

Urodził się 2 stycznia 1922r. w Warszawie - Międzylesiu w rodzinie robotniczej. Tam też w1935r. ukończył Publiczną Szkołę Powszechną, a następnie uczęszczał do gimnazjum typu matematyczno - przyrodniczego w Warszawie. Po wojnie w poszukiwaniu pracy wyjechał na Śląsk, gdzie rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Pracował tam na stanowisku podoficera d/s technicznych, a po ukończeniu Szkoły Oficerskiej Pożarnictwa w Warszawie w 1949r., na stanowisku dowódcy zmiany. Ukończył również szkołę dla leśniczych, lecz pracy w tym zawodzie nie podjął. W 1949r. został przeniesiony służbowo do Podoficerskiej Szkoły Pożarniczej w Nysie. W 1951r. ukończył Szkołę Techników Mechaników Pożarnictwa w Bielsku, a w roku 1958 Liceum Ogólnokształcące dla pracujących w Nysie. W 1959r. przeniesiony służbowo do pracy w Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnych w Opolu na stanowisko Zastępcy Komendanta d/s Operacyjnych, a od maja 1968 do czerwca 1989r. na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego. Przychylnością postawy, połączoną z dużą życzliwością a nawet serdecznością dla ludzi oraz umiłowaniem swojego zawodu zdobył wysoki autorytet i powszechny szacunek, nie tylko na Śląsku Opolskim.

Przez wiele lat był wykładowcą w Szkole Podoficerskiej w Nysie i Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie, szczególnie z zakresu teoretycznych i praktycznych problemów akcji przeciwpowodziowych, w czym jest najwyższej klasy specjalistą. Dla słuchaczy tych szkół opracował i opublikował dwie książki - podręczniki: "Działalność straży pożarnej w akcji przeciwpowodziowej /1959r./ oraz "Poradnik mechanika potopomp OSP" /1965r./. Stąd też często brał udział w różnych akcjach ratowniczych o zasięgu krajowym, a szczególnie w akcjach powodziowych.

Za wyróżniającą działalność w zwalczaniu powodzi w 1964r. odznaczony Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa. W czasie pożaru Rafinerii w Czechowicach w 1971r., był szefem sztabu akcji ratowniczo - gaśniczej. Za tę trudną technicznie akcję odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W akcji ratowniczej Karlino dowodził odcinkiem bojowym, za co został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Dowodził opolskimi siłami w wielkiej akcji powodziowej w Płocku. Był organizatorem służby kwatermistrzowskiej dla polskiej ekipy strażackiej po wielkiej tragedii trzęsienia w Armenii. W 1984r. rozkazem Komendanta Głównego Straży wpisany został do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpożarowej za wzorową służbę i pracę w pożarnictwie oraz szczególne zasługi dla Ojczyzny. Jest wpisany również do Księgi Ludzi Zasłużonych dla Śląska Opolskiego, a w 1987r. do Księgi Zasłużonych Pracowników Urzędów Terenowych Organów Administracji Państwowej Województwa Opolskiego. W 1983 i 1989r. wyróżniony indywidualnie nagrodą wojewódzką I stopnia za wybitne zasługi dla Śląska Opolskiego. Za osobiste zasługi w rozwoju strażactwa ochotniczego w gminie, Rada Miejska w dniu 29 czerwca 1995r. nadała płk pożarnictwa Zdzisławowi Filingerowi tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Korfantów". Wręczenie tytułu odbyło się na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 sierpnia 1995r., w 2 -gą rocznicę odzyskania praw miejskich przez Korfantów.