Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 22-08-2007 11:30

Rok 2006

Pan Grzegorz Bladowski

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XLV/290/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia 2006 roku z okazji 13 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

Pan Grzegorz Bladowski urodził się w 1953 roku w Palczewie (obecnie woj.kujawsko-pomorskie).
Szkołę Podstawową kończy w Piotrkowie Kujawskim, a Zasadniczą Zawodową w 1971 roku w Inowrocławiu. Po zdobyciu zawodu ślusarz-mechanik rozpoczyna pracę w Kujawskiej Fabryce Manometrów w Piotrkowie Kujawskim. W latach 1972-75 pracuje za granicą.
W 1975 roku osiedla się w Przechodzie. W latach 1975-76 pracuje w Odlewni Żeliwa w Tułowicach Małych, w latach 1976-85 w Fabryce Porcelitu Stołowego w Tułowicach.
Od 1985 roku jest pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Obecnie pełni funkcję mistrza wodociągów i kanalizacji.
Pan Grzegorz jest aktywnym działaczem społeczności Przechodu. W latach 1976-86 był Prezesem Ludowego Zespołu Sportowego w Przechodzie. Od 1980 roku do 1984 roku był Przewodniczącym Rady Sołeckiej w Przechodzie.
Od 1990 roku prezesuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechodzie. Od tego czasu jest aktywnym współorganizatorem zawodów sportowo-pożarniczych w konkurencjach tradycyjnych, jak też zawodów w strażackiej piłce wodno-prądowej WASSERBALL. Czynnie organizuje obozy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz kieruje rozwojem współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną z Herzogentath z Niemiec. Aktywnie składa wnioski i zdobywa środki finansowe na organizowanie wspomnianych obozów młodzieży i zawodów sportowych.
W latach 1994-2002 – tj. przez dwie kadencje był radnym Rady Miejskiej w Korfantowie sprawując funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Odznaczony m.in.:
- Brązowym Krzyżem Zasługi;
- Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
- Złotym Odznaczeniem Za Zasługi dla Kolarstwa Polskiego.


Żona Krystyna, 3 dzieci.

 

 
Pan Marek Czerner

 Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XLV/291/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia 2006 roku z okazji 13 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

Pan Marek Czerner urodził się w 1955 roku w Siemianowicach Śląskich.
Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w Katowicach.
Kolejnym etapem edukacji są studia na Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej we Wrocławiu, które kończy w 1979r. W dalszych latach liczne specjalizacje i studia uzupełniające. W 2002 roku doktorat w dziedzinie nauk medycznych.
Pracę zawodową rozpoczął zaraz po ukończeniu studiów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Opolu w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Równocześnie z pracą w Oddziale prowadził Poradnię Preluksacyjną i Ortopedii Dziecięcej przy szpitalu. W Opolu pracuje do 1988 roku.
W tym roku był powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Korfantowie. Funkcję tę sprawował nieprzerwanie do 2003 roku. Pod jego kierownictwem w latach 1996-98 przeprowadzono restrukturyzację zakładu ze zwiększeniem ilości oddziałów szpitalnych z trzech do pięciu co spowodowało zwiększenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych i dało podstawę do zmiany nazwy na Opolskie Centrum Rehabilitacji. Od 2003 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Ordynatora Oddziału Chirurgii Ortopedycznej OCR w Korfantowie.
Od 1993 roku jest Specjalistą Wojewódzkim ds. Rehabilitacji Medycznej, a od 1999 roku Konsultantem Wojewódzkim.
Pod jego kierunkiem ośmiu lekarzy uzyskało specjalizację II stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej, trzech lekarzy pierwszego stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej i traumatologii, dwóch drugiego stopnia w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, jedenastu magistrów fizjoterapii w zakresie rehabilitacji narządu ruchu.
Pan Marek jako czynny chirurg ortopeda wprowadził w okresie pracy w OCR szereg nowych metod operacyjnych z zakresu chirurgii stawów i kręgosłupa. Dotyczą one m.in. leczenia zmian pourazowych i zwyrodnieniowych kręgosłupa, alloplastyki stawów czy reoperacji obluzowanych endoprotez.
Pan Marek Czerner od 1988 roku jest biegłym Sądu Okręgowego w Opolu w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej.
W latach od 1993-1995 i od 2004 do nadal pełni funkcję Przewodniczącego Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
Od 1999 roku jest Członkiem Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
Od 2001 roku jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgicznego.
W latach 2000-2003 był wykładowcą w Wydziale Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Żona Maria, troje dzieci.

 


 

Pan Porucznik Stanisław Szeremeta

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XLV/292/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia 2006 roku z okazji 13 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

Pan Stanisław Szeremeta urodził się w Borszczówce w 1925 roku na dawnych Kresach wschodnich II RP.
Po ukończeniu szkoły powszechnej od 1939 roku wspólnie z rodzicami pracuje w gospodarstwie rolnym. W czasie II wojny światowej w 1942 roku zostaje zesłany do pracy przymusowej na terenie Niemiec. Po ucieczce z transportu powraca w rodzinne strony.
Na początku 1944 roku zostaje powołany do odbycia służby wojskowej. Służbę tę odbywa w I Armii Wojska Polskiego w VI Batalionie Saperów Pontonowych. Kończy ją dopiero w kwietniu 1946 roku. Po jej zakończeniu osiedla się w Niesiebędowicach, a w 1955 roku w Korfantowie. Od 1947 roku pracuje w służbach drogowych w Łambinowicach, Tułowicach, Przydrożu Małym, Starej Jamce i w Korfantowie. Jako pracownik tych służb uczestniczy w szeregu pracach remontowych i budowlanych na terenie naszej gminy i gmin ościennych. W służbach drogowych pracuje nieprzerwanie do 1985 roku. W tym właśnie roku przechodzi na emeryturę.
Zakończenie pracy zawodowej pozwoliło mu na podjęcie się prowadzenia Gminnego Koła Związku Kombatantów. (obecna nazwa: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych).W kole tym do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa. To dzięki jego staraniom aż 48 osób uzyskało oficerskie stopnie wojskowe podporucznika, a 28 osób porucznika.

Pan Stanisław odznaczony jest m.in.:
Medalami:
- Zasłużony na Polu Chwały;
- Za Warszawę;
- Za zdobycie Berlina;
- Brązowy Krzyż Zasługi;
Odznaką:
- Zasłużony w Drogownictwie.

Żona Witalia – 6 dzieci

 


 

Pan Józef Radom

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XLV/293/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia 2006 roku z okazji 13 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

Pan Józef Radom  urodził się w 1940 roku w miejscowości Olejów – na terenach dawnych Kresów wschodnich II RP.
W czasie II wojny światowej w 1942 roku razem z rodzicami zostaje wywieziony do Niemiec. Całą rodziną wracają do Polski w 1947 roku. Osiedlają się w Ścinawie Nyskiej. W 1948 roku rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej w Ścinawie Nyskiej, którą kończy w 1955 roku. Następnie kontynuuje naukę w Technikum Mechanicznym w Nysie, które kończy w 1959 roku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczyna pracę w Warsztatach Szkolnych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nysie.
W latach 1960-62 odbywa zasadniczą służbę wojskową. Od 1963 roku pracuje w Zakładzie Urządzeń Przemysłowych w Nysie jako mistrz na wydziale produkcji. Za osiągnięcia i dobre wyniki w pracy w 1976 otrzymuje tytuł „Mistrza Techniki”.
Od 1979 roku z bardzo dobrymi wynikami prowadził samodzielne gospodarstwo rolne w Ścinawie Nyskiej. Był aktywnym uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu mechanizacji rolnictwa i dobrej praktyki rolniczej. Od kwietnia bieżącego roku przebywa na emeryturze. W latach 90-tych przez dwie kadencje pełnił funkcję sołtysa Ścinawy Nyskiej. Od 1990 roku do dziś jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Małej.
Od 1998 roku jest radnym Rady Miejskiej w Korfantowie. W radzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Żona Magdalena, 3 dzieci.

 


 

Pan Władysław Obrzut

Tytuł nadany uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XLV/294/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku. Akt wręczenia tytułu nastąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia 2006 roku z okazji 13 rocznicy odzyskania przez Korfantów praw miejskich.

Pan Władysław Obrzut  urodził się w 1928 roku w Borysławiu na terenach kresów wschodnich II RP.
Od 1936 roku mieszkaniec Grybowa k. Nowego Sącza. Wykształcenie średnie uzyskuje w Katowicach po ukończeniu liceum ogólnokształcącego. Wyższe z tytułem mgr inż. rolnictwa kończąc studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie w 1962 roku.
W czasie studiów rozpoczął pracę zawodową. Najpierw w Funduszu Wczasów Pracowniczych w Jastrzębiu Zdroju, a później w Przedsiębiorstwie RUCH w Katowicach. Przez kilka lat – do 1964 roku był także pracownikiem działu organizacyjno-prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Od 1964 roku pracuje jako Kierownik Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Paniowie k. Mikołowa, a od 1967 roku jako Dyrektor PGR w Gierowie k. Grodkowa.
W latach 1971-1977 pełnił funkcję Dyrektora PGR w Wierzbiu k. Łambinowic.
Od 1977 roku wspólnie z żoną prowadzi samodzielne gospodarstwo rolne o profilu „chów owiec”. Powierzchnia gospodarstwa wynosi około 30 ha.
Pan Władysław od 27 lat jest Prezesem Związku Hodowców Owiec i Kóz w Opolu. Do oddziału opolskiego tego związku należą także województwa Śląskie i Dolnośląskie.
W latach 1980-90 był Przewodniczącym Rady Sołeckiej we Włostowej.
W latach 1983-90 był Społecznym Doradcą Wojewody Opolskiego do Spraw Rolnictwa.
W latach 1980-88 prowadził praktyki rolnicze dla uczniów Technikum Rolniczego w Nysie i studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Pan Władysław jest odznaczony m.in:
- Srebrnym Krzyżem Zasługi;
- Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.
- Odznaką Zasłużony dla Województwa Opolskiego;


Żona Maria – córka Janina