Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 23-07-2012 09:11

Rok 2011

Pan Eugeniusz Olszewski

Tytuł nadany Uchwałą Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2011 roku

Eugeniusz Olszewski urodzony 02.03.1952r. w Niemodlinie.
Obecnie mieszkaniec Łambinowic i pracownik Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w 1959 roku w miejscowości Jaczowice. Po jej ukończeniu /cykl 7 klas/ rozpoczął naukę w Państwowym Technikum Hodowlanym w Izbicku k. Strzelec Opolskich uzyskując Świadectwo Dojrzałości o tytule „Technik Hodowca” w roku 1970.
Zaraz po skończeniu szkoły średniej w okresie od 01.07.1970 - do 31.07.1971 odbył staż pracy w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Niemodlinie.
Od 1.08.1971 r. do 31.12.1972 r. pracował jako agromeliorant w Powiatowym Inspektoracie Wodnych Melioracji w Niemodlinie.
Od 01.01.1973 r. zajmował stanowisko Instruktora ds. Melioracji i Łąkarstwa w Urzędzie Gminy w Łambinowicach. W tym też czasie w okresie od 1973 r. do 1975 r. odbył zasadniczą służbę wojskową.
W okresie od 01.05.1980 r. do 09.04.1984 r. pełnił funkcję Kierownika Gminnej Służby Rolnej w Łambinowicach.
Od 10.04.1984 r. do 31.12.2008 r. pracował jako Starszy Specjalista ds. Agrotechniki w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Terenowy Zespół Doradztwa w Nysie.
Od 01.01.2009 r. sprawuje funkcję Kierownika Terenowego Zespołu Doradztwa w Nysie.
Z Gminą Korfantów związany od chwili podjęcia pracy w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Przez wiele lat był doradcą i opiekunem dla rolników z naszej gminy. Na jego pomoc i doradztwo mógł i może liczyć każdy. Szczególnie cenną jest pomoc uzyskiwana przez naszych rolników w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstw, bowiem Pan Eugeniusz bardzo często społecznie wspomaga rolników w prowadzeniu skomplikowanej dokumentacji w tym zakresie. Wśród rolników jest bardzo znanym, lubianym, cenionym i szanowanym doradcą.
Od 1980 roku Pan Eugeniusz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łambinowicach i w Korfantowie, a po połączeniu banków - także w Prudniku.

Za zasługi odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1984), Odznaką Zasłużony Opolszczyźnie (1990), Odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1995)
Żona Aleksandra – 1 syn.


Pan Henryk Kierpal

Tytuł nadany Uchwałą Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2011 roku

 

100_2670.jpeg

Henryk Kierpal urodzony 03.05.1954 r. w Korfantowie, obecnie zamieszkały we
Włostowie.
Szkołę Podstawową ukończył w Korfantowie w 1969 roku. Następnie podjął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tułowicach, którą ukończył w 1972 roku jako elektryk-czeladnik. W tym też roku rozpoczął pracę w Zakładzie Instalacji Elektrycznych w Korfantowie. W latach 1973-1975 odbył zasadniczą służbę wojskową. Następnie podjął pracę w RSP Bielice, pracował tam do 1976 r. Później przez kolejne 2 lata pracował w Opolskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Opolu. W latach 1978-1980 był pracownikiem Państwowego Ośrodka Maszynowego w Łambinowicach. Od 1980 r. do 2002 r. był pracownikiem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej we Włostowie. Był także pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
W 1970 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie, a w 1978 roku do Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowie. W działalności strażackiej dał się poznać jako osoba na którą zawsze można liczyć. W 1996 roku został Naczelnikiem OSP Włostowa i funkcję tą sprawuje do dnia dzisiejszego. Odznaczony Brązowym (1994), Srebrnym (1999) i Złotym (2004) medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Członek Zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP RP od 1996 roku. Dzięki jego staraniom, zabiegom i osobistemu zaangażowaniu jednostka we Włostowie w sposób znaczący się rozwinęła. Pan Henryk był jednym z inicjatorów przejęcia przez OSP opieki nad świetlicą wiejską zwaną dzisiaj popularnie Domem Strażaka.
Był głównym pomysłodawcą i organizatorem zawodów sportowych w tenisie stołowym dla członków MDP. Warty podkreślenia jest także fakt, że od wielu lat drużyny pożarnicze z Włostowy w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim osiągają znaczące sukcesy.
Był także współorganizatorem wielu prac społecznych dla wsi w tym. m.in. porządkowych, dotyczących utrzymania boiska i remontu drogi do Rzymkowic.
Członek rady sołeckiej od 1999 roku, a grupy odnowy wsi od 2007 roku.

 

Współorganizator inicjatywy zakupu i montażu Dzwonu św. Józefa we Włostowie.
W zasadzie nie ma działania w tej społeczności bez Pana Henryka Kierpala.
Pan Henryk od 1998 roku jest Radnym Rady Miejskiej w Korfantowie. W bieżącej kadencji jest członkiem Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady. W 2010 roku odznaczony został przez Marszałka Województwa Opolskiego medalem „Za działalność samorządową”.
Żona Krystyna – 3 synów.


Pani Sylwia Maria Lisoń

Tytuł nadany Uchwałą Nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 lipca 2011 roku

 

100_2672.jpeg

Sylwia Maria Lisoń urodzona 05.06.1966 roku w Niemodlinie obecnie mieszkanka sołectwa Przechód.
W 1980 roku ukończyła Szkołę Podstawową w Przechodzie. Następnie uczęszczała w latach 1980-1983 do Zasadniczej Szkoły Podstawowej w Niemodlinie. Pierwszą pracę podjęła zaraz po skończeniu szkoły jako sprzedawca w sklepie w Tułowicach należącym do sieci Gminnej Spółdzielni w Niemodlinie. Od 1987 roku zajmowała się prowadzeniem domu. W 1994 roku została wybrana jako Przewodnicząca Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w Przechodzie. Funkcję tę sprawowała do 2002 roku. W 2001 roku była jedną z inicjatorek i założycielek Koła Gospodyń Wiejskich w Przechodzie. W 2003 roku została wybrana sołtysem wsi Przechód i funkcję tę sprawuje do dziś. Aktywnie brała udział w organizacji imprezy Wasserball od II edycji. (W 2011 r. organizowana będzie po raz 11). Wspólnie z OSP Przechód aktywnie uczestniczyła także w pracach przy organizacji odbywanych w Przechodzie obozów młodzieży.
Okres pracy Pani Sylwii w charakterze sołtysa charakteryzuje się pewną stałą cechą – we wsi i nie tylko stale się coś dzieje. Te działania są oczywiście zasługą wielu ludzi, których Pani sołtys skupia wokół siebie. Dzięki dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem Pani Sylwia jako sołtys osiągnęła wiele:
- wieś od 2003 roku uczestniczy w programie Odnowa wsi;
- od 2003 roku organizowane są cykliczne imprezy festyny rodzinne, a od 2004 roku – spotkania opłatkowe;
- w maju 2006 r. konferencja z udziałem przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu;
- wyróżnienie w konkursie Piękna Wieś Opolska 2008 - nagroda 3000 zł oraz w 2010 r. - nagroda 4500 zł;
- w konkursie Fundacji Wspomagania Wsi projekt OSP Przechód pt. „Namiot kupimy, stoły i ławeczki zrobimy, wieś rozbawimy i jeszcze zarobimy” otrzymał dofinansowanie w kwocie 6700 zł;
- w konkursie Marszałka Województwa Opolskiego pt. „Partnerstwo bez granic” Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball 2008 otrzymał III miejsce i nagrodę w kwocie 2000 zł;
- impreza Wasserball w 2009 r. otrzymała I miejsce w otwartym konkursie Marszałka Województwa Opolskiego pt. „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy wsi w wymiarze regionalnym” oraz dotację w wysokości 10.000zł.
- Projekt pt. „Parking Leśny w Przechodzie” zakwalifikował się do konkursu Piękna Wieś Opolska 2009 w kategorii najlepszy projekt odnowy wsi.
- przyjęcie w kwietniu 2010 r. uczestników podroży studyjnej - Ogólnopolskiego Zjazdu Sołtysów;
- w 2011 r. projekt „Krzewy, drzewka posadzimy - wieś upiększymy i w konkursie Piękna Wieś Opolska zwyciężymy” otrzymuje dofinansowanie z Starostwa Powiatowego w Nysie kwotę 1500 zł;
- w 2011 r. miejscowość Przechód otrzymuje Statut Lidera Odnowy Wsi;
- gruntowny remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem jej wyposażenia (budowa kominka, odnowienie 120 krzeseł, malowanie i kafelkowanie wnętrza świetlicy, zakup piecyka kominkowego itp.

 

Mąż Waldemar – 2 synów.