Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 23-07-2012 09:19

Rok 2009

Pan Ryszard Miążek

Ryszard Miążek 2009r..jpeg
Tytuł nadany Uchwałą Nr XXXIX/245/2009 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 lipca 2009 roku.

Ryszard Miążek urodzony 20.03.1946 roku w Przydrożu Małym, mieszkaniec Opola, pracownik naukowy Politechniki Opolskiej.

Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Niemodlinie, które ukończył maturą w 1964 roku.
W następnych latach studiował na kierunku historycznym o profilu nauczycielskim w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego pod kierunkiem prof. Elżbiety Horn na podstawie pracy poświęconej tematyce śląskoznawczej pracował w podopolskich i opolskich liceach i szkołach policealnych. Z tego okresu pochodzą jego pierwsze artykuły naukowe związane z tematyką historyczną Śląska Opolskiego.
Dokonując kwerend prasowych i archiwalnych zaczął właśnie wtedy interesować się historią stron rodzinnych, gminy Korfantów.
W 1975 r. został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu i tam ukończył studia podyplomowe o charakterze dydaktycznym dla młodej kadry naukowej. Wkrótce uzyskał kilkumiesięczne stypendium w celu przeprowadzenia kwerendy archiwalnej Zentrales Staatsarchiv in Merseburg. Został też przyjęty na studia doktoranckie w Instytucie Śląskim, gdzie napisał socjohistoryczną rozprawę doktorską o postawach mieszkańców Górnego Śląska na pocz.XX w. pod kierunkiem prof. dr hab. Franciszka Hawranka, a po jego nagłej śmierci rolę promotora przejął prof. dr hab. dyr. Instytutu Historii WSP Edward Mendel.
Praca ta została obroniona w1985 r. a w1986 r. została nagrodzona przez Wojewodę Opolskiego w konkursie na Najbardziej Użyteczną Pracę dla Opolszczyzny. Ponadto za pracę badawczą został wyróżniony wtedy Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i wielokrotnie nagrodami rektorskimi. W latach dziewięćdziesiątych XX w. nadal był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, a później w Politechnice Opolskiej gdzie prowadził zajęcia z negocjacji, negocjacji na rynkach międzynarodowych, ekonomii i politologii. Wykładał również w Uniwersytecie Opolskim, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu i nadal w Wyższej Szkole Ekonomii Administracji w Bytomiu.
Ukończył także studia podyplomowe w Leipziger Universitat w zakresie ekonomii i socjologii.
Ponadto odbył staż naukowy na Uniwersytecie Opolskim. Przez kilka lat sprawował funkcję dyrektora opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W Politechnice Opolskiej pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych WZ. Pod jego kierunkiem około 350 osób napisało prace magisterskie, inżynierskie, licencjackie i podyplomowe wśród nich są takie które są związane z ziemią korfantowską. Został wyróżniony licznymi odznakami terytorialnymi, odznaczeniami państwowymi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jego dorobek naukowy obejmuje 10 pozycji zwartych /w tym dwie w jęz. niemieckim/ i około 100 artykułów i referatów i materiałów publicystycznych.
Dotyczą one m. in. ziemi korfantowskiej:
1. R. Miążek, Konwencja Przydroska i jej lokalne znaczenie, "Śląsk Opolski" 2005, nr 1/2.
2. R. Miążek, Wielka historia w Przydrożu Małym, w: Księga Pamiątkowa prof. B.Miązka, pod red. A Kuczyńskiego i P. Obrączki, Galeria Nauki i Sztuki, Londyn 2005.
3. R. Miążek, Konwencja przydroska, "Ziemia Prudnicka", r. 2006
4. R. Miążek, Korfantów. Dzieje typowego śląskiego miasteczka, w:
Społeczno-ekonomiczne aspekty przekształceń ustrojowych w gospodarce kraju i regionu, Kraków 1999.
5. R. Miążek, Z dziejów Pleśnicy i Puszyny w pow. nyskim, "Kwartalnik Opolski" 1998, nr 3/4.
6. R. Miążek, Z dziejów kościoła pielgrzymkowego na Szwedzkiej Górce, Z historii Małego i Wielkiego Przydroża, w: "Kalendarz Regionalny" 2001, Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne.
7. R. Miążek, Dzieje Przydroża Wielkiego, "Kwartalnik Opolski" 1997, nr 3/4.
8. R. Miążek, Dzieje Przydroża Małego, j. w. pozycje książkowe
9. R. Miążek, D. Tomczyk, Dzieje Ziemi Korfantowskiej, Opolska Oficyna Wydawnicza, Opole 1998, ss. 200.
10. R. Miążek, D. Tomczyk, Korfantów. Dzieje miasta i gminy, ss. ok.220.