Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 10-09-2013 12:37

Rok 2013

Wacław Baranowski – urodził się 20.09.1932r. w Demitianówce na Kresach Wsochdnich II RP.
Jako 13- latek w 1945 r. wraz z rodzicami przyjechał do Konradowej z której wspólnie przeprowadził się po roku do Gryżowa, gdzie rodzice rozpoczęli prowadzenie 8 ha gospodarstwa rolnego.

W 1949 roku ukończył Szkołę Podstawową w Ścinawie Nyskiej, a w 1950 r. podjął pracę w Gminie Ścinawa Nyska na stanowisku referenta rolnego.
W latach 1952-1955 odbył zasadniczą służbę wojskową w czasie której ukończył kursy przysposobienia zawodowego- pracownik biurowy.
Po powrocie z wojska zawarł w związek małżeński z Panią Teklą, z którą w latach kolejnych dochował się 5 dzieci.
W 1956 r. Pan Wacław podjął pracę w POM Nysa w którym pracował do 1963r.
W 1964 r. przejął gospodarstwo rolne.
W tym samym roku ( 1964) przez mieszkańców został wybrany na funkcję Sołtysa Wsi.
Funkcję tę pełnił przez kolejnych 12 lat.
Od 1964r. był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Ścinawie Nyskiej, od 1976r. przez kolejne dwie kadencje radnym Rady Gminy w Korfantowie.
Od 1970 roku do chwili obecnej pełni funkcję radnego parafialnego Parafii pw. Św. Katarzyny Alaksendryjskiej- kościół parafialny pw. Św. Mateusza w Gryżowie. Przez ten okres pełni jednocześnie funkcję kościelnego niejednokrotnie angażując się w sprawy wsi.
W wieku 66 lat przeszedł na emeryturę.

Zaangażowany w :
- budowę drogi przez wieś (1955r.);
- budowę zbiorników przeciwpożarowych (1965);
- wymianę więźby dachowej na kościele ( koniec lat 70tych);
- ogrodzenie cmentarza (1967r.).
Za swoją działalność uhonorowany został odznaczeniem: ,,Zasłużony Opolszczyźnie” oraz ,,Zasłużony Ziemi Nyskiej”.
Wśród mieszkańców cieszący się szacunkiem, a w oczach najbliższych uchodzący przede wszystkim za dobrego męża, dziadka 13 wnuków i 7 prawnuków.


Edmund Borzemski - urodził się 15 czerwca 1959 r. w Opolu.
W 1983 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu na kierunku historia. Po ukończeniu studiów w latach 1983-1994 był pracownikiem Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz nauczycielem historii w Zespole Szkół w Łambinowicach. Obecnie jako rencista jest całkowicie pochłonięty swoją pasją poezją i animacją kultury.
Przez wiele lat mieszkał w Łambinowicach, a od 2003 roku mieszka w Korfantowie.

Jako poeta debiutował w 1987 roku w almanachu „Prezentacje” Wojewódzkiego Domu Kultury w Opolu. Jego kolejne utwory wydawane były m.in. w „Piśmie Literacko - Artystycznym", piśmie „Zdanie”, „Kalendarzu Opolskim”, miesięczniku „Opole”, „Kwartalniku Nauczyciela Opolskiego” oraz w licznych almanachach.

Jest autorem wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych na temat jeniectwa, problematyki muzealnej, w tym związanych z pedagogiką w Miejscach Pamięci Narodowej oraz z zakresu krytyki literackiej. Opracował przewodniki po tych miejscach w czterech wersjach językowych. Jest inicjatorem Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej ,,Nie Traćmy Pamięci”, który organizowany jest od 20 lat.

Wydał 8 tomików poezji, jest współautorem ponad trzydziestu antologii wydanych w języku: polskim, czeskim i niemieckim.
Edmund Borzemski jest członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach, Konfraterni Poetów w Krakowie, Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu oraz Związku Literatów Polskich.
Od dwóch lat pełni funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Opolu.

Na temat jego twórczości ukazały się dwie prace o charakterze naukowym: ,,Edmund Borzemski - obraz życia i twórczości literackiej” autorstwa Alicji Michalik oraz ,,Życie i twórczość Edmunda Borzemskiego” autorstwa Magdaleny Wiącek.
Jego obecność w środowisku gminnym jest widoczna i znacząca.
„Korfantówka” , czyli dom Pana Edmunda w Korfantowie jest miejscem łączącym poetów. Odbywają się w nim liczne zebrania i spotkania literackie.

Pan Edmund jest stałym popularyzatorem poezji wśród młodzieży szkolnej, inicjatorem wielu spotkań poetyckich w Korfantowie na które zaprasza literatów z kraju i zagranicy.
W „Korfantowskiej wiośnie literackiej” uczestniczył m.in. Romuald Mieczkowski z Wilna – poeta, dziennikarz, wydawca i animator kultury. Natomiast w „Korfantowskiej jesieni literackiej” uczestniczyli m.in. Hary Duda, Zygmunt Dmochowski, Wiesław Malicki, Teresa Nietyksza, Marian Buchowski.

Pan Edmund od wielu lat jest członkiem jury gminnych konkursów recytatorskich „Majowe Spotkania z poezją”, „Boże Narodzenie w poezji”, organizuje spotkania z poezją w bibliotece gminnej i w placówkach oświatowych.
Za swoją działalność wyróżniony odznakami „Zasłużony Działacz Kultury”, „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” oraz tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Łambinowice.


Tadeusz Rzepski - urodził się 20.01.1949 r. we Włodarach, mieszkaniec Włodar, obecnie Dyrektor Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej we Włodarach.

W 1976 roku zdobył tytuł magistra biologii, kończąc studia na Uniwersytecie Wrocławskim.
Swoje wykształcenie nieustannie podnosił kończąc m.in. Studia Podyplomowe w Wałbrzyskiej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości osiągając wyróżnienie „Złoty Menager Oświaty”, zdobywając najwyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – nauczyciela dyplomowanego oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu oświaty.
W 1968 roku podjął pracę nauczyciela, a następnie kierownika Szkoły w Przełyku, a później w Lipowej gdzie pracował do 1979 roku.
W latach 1979-1992 był dyrektorem Szkół w Pokoju, dyrektorem Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Pokoju i Dyrektorem Liceum w Dobrzeniu Wielkim.

W 1992 roku został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ścinawie Małej, a w latach 1999-2007 także utworzonego w tej placówce Gimnazjum. Obie te szkoły funkcjonowały jako Zespół szkół w Ścinawie Małej.
W 2007 roku uzyskał uprawnienia emerytalne.
Od 1 stycznia 2012 roku rozpoczął pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach, funkcję tę sprawował do 31.08. 2012 roku.
Od 1 września 2012 roku do chwili obecnej jest dyrektorem Szkoły Podstawowej we Włodarach prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukator z Łomży.

Pan Tadeusz znany jest także wielu osobom z pełnienia funkcji w samorządzie gminnym i powiatowym.
W tym zakresie w latach 1986-1988 pełnił funkcję Naczelnika Gminy Pokój.
W latach 1994-1998 sprawował funkcję Zastępcy Burmistrza Korfantowa, a przez kolejnych 12 lat był radnym Rady Powiatu Nyskiego.
W latach 2005-2006 był Przewodniczącym Rady Powiatu Nyskiego, a od 2007 do 2010 roku członkiem Zarządu Powiatu Nyskiego.
Mieszkańcom całej gminy znany jest także ze swojej działalności ekologicznej. Redagowany przez niego periodyk ,,Eko i my” cieszył się dużym czytelnictwem i zapewne dla wielu osób był źródłem informacji dotyczącej zasad dbałości i ochrony przyrody.
Angażował dzieci i młodzież do wielu społecznych akcji jak np. ,,sprzątanie gminy” sprawiając przy tym nie tylko radość dzieci z czynienia przyjemnym przebywania w czystym środowisku, ale podnosząc świadomość ekologiczną również ich rodziców.

To z inicjatywy Pana Tadeusza Rzepskiego w gminie rozpoczęły obradować ,,Sejmiki Ekologiczne” i organizowane ,,Dni z Ekologią”.
W 2004 roku w Korfantowie odbyły się obrady międzynarodowego Sejmiku Ekologicznego pod patronatem Szefa Kancelarii Prezydenta RP.
W swojej rodzinnej miejscowości mieszkańcy doceniają wkład Pana Tadeusza w tworzenie i prezesowanie pierwszemu, prężnemu obecnie stowarzyszaniu – ,,Villa Vlokmarii” dzięki któremu możliwe jest korzystanie z wielu środków zewnętrznych tym samym zagospodarowanie nie tylko obiektów gminnych, ale i angażowanie społeczności lokalnej.
Ostatnio wdzięczni są również za chęć bycia zarówno dyrektorem, menagerem i organizatorem życia w Szkole Stowarzyszeniowej, w której prowadzone jest także przedszkole.

Zadowolenie rodziców dzieci uczęszczających jest tym większe, że już w pierwszym roku funkcjonowania szkoły w innej formie uczniowie tej placówki osiągnęli najwyższe w gminie wyniki z egzaminów kończących edukację podstawową, co jest wynikiem ciężkiej pracy nie tylko pedagogów, ale i zasługą dyrektora zarządzającego tą placówką.
Podnoszenie standardów nauczania, większe angażowanie dzieci, młodzieży i samych rodziców w pracę szkoły jest zadaniem trudnym, ale osiągalnym.

Ceniony wychowawca i pedagog, doświadczony samorządowiec, dobry mąż i ojciec 2 dzieci, wspaniały dziadek.
Za swoją działalność ekologiczną Pan Tadeusz Rzepski odznaczony został Złotą Odznaką Ligi Ochrony Przyrody, natomiast w oświacie pochwalić się może otrzymaniem nagród:
- Ministra Oświaty w 1978 roku i 2004 roku;
- Kuratora Oświaty w 1976 roku i 1989 roku.