Dziś są imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wybierz język:
 29-10-2008 09:15

Środowisko naturalne Gminy Korfantów - jego stan i perspektywa poprawy

Gmina zajmuje obszar 180 km2 w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej i rozciąga się od dawnej Puszczy Niemodlińskiej na północy aż po Góry Opawskie na południu. Część gminy zajmuje obszar chroniony Borów Niemodlińskich.

 Pod względem użytkowania terenu, zaznaczmy - jest to gmina miejsko-wiejska, przeważają grunty orne ok. 55%, łąki ok. 12% i 23% lasy.

 Mimo, iż w gminie przeważają tereny typowo rolnicze można tutaj znaleźć również interesujące zakątki krajobrazu, które ciekawie i naturalnie integrują się z terenami zurbanizowanymi. Położenie gminy ściśle wiąże się z doliną jak i samą rzeką - Ścinawą Niemodlińską. Powoduje to łączenie ekosystemów wodnych, łąkowych i leśnych oraz zadrzewień o charakterze łęgowym. Istnienie tych ekosystemów stwarza możliwość migracji gatunków typowych dla siedlisk z terenów południowej części województwa.

Na obszarze Gminy Korfantów występuje naturalnie wiele gatunków flory i fauny. Większa część z nich jest ściśle, bądź częściowo chroniona. Występują tutaj również gatunki rzadkie w skali województwa i regionu Górnego Śląska, a są to: gruszyczka średnia, gruszyczka okrągłolistna, borówka bagienna, turzyca nitkowata, rzęśl hakowata.

Obok występującej flory można znaleźć również bogatą gatunkowo faunę chronioną. Zaczynając systematyką kręgowców, można wymienić tutaj ryby, płazy, gady oraz najliczniejsze gatunkowo w Gminie Korfantów ptaki i ssaki.

 Znajdują się tu również cenne obszary florystyczne np. kompleks torfowiskowo-leśny w okolicach Kuźnicy Ligockiej, łąka śródleśna w obrębie Puszyny, staw w okolicach Kozłówki oraz drzewostan projektowanego rezerwatu przyrody "Nagłów" położonego w obrębie Rzymkowic.

 Możemy pochwalić się jednocześnie użytkami ekologicznymi, rezerwatami przyrody w skład, których wchodzą rezerwaty: biocenotyczny, przyrody nieożywionej, krajobrazowy, rezerwat częściowy "BLOK" i obszary chronionego krajobrazu.

Nadmienić trzeba, iż przewiduje się działania w kierunku ochrony obszarów przyrodniczych. Projektowane są pewne formy ochrony przyrody min. wspomniany:

-       rezerwat "Nagłów" w obrębie Rzymkowic,

-       rezerwat "Pleśnicki Las" w okolicach Pleśnicy i Puszyny,

-       zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Topiel" w okolicy Kuźnicy Ligockiej,

-       "Wydmy" w obrębie Przechód,

-       użytki ekologiczne, do których zalicza się:  ◦"Pełnik",

-       "Kropla",

-       "Bagno przy Wejmutkach",

-       "Suchy Ług".

Na uwagę zasługują również pomniki przyrody, które są jednocześnie nieodłącznym elementem składowym krajobrazu. Na obszarze naszej gminy znajduje się sześć pomników przyrody. Są to przede wszystkim dęby szypułkowe: trzy z nich położone są w obrębie Korfantowa, jeden dąb na obszarze Kuźnicy Ligockiej oraz jeden w okolicy Przydroża Wielkiego (przy drodze powiatowej). Wiek trzech z nich szacuje się na 300-350 lat, natomiast dwóch pozostałych na 400-450 lat. Kolejnym pomnikiem przyrody jest "Aleja Lipowa" znajdująca się na obrzeżach Gryżowa. W roku 2009 roku zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne w Alei Lipowej, polegające na usunięciu posuszu.

Mapa_Przyroda.jpeg

W gminie zaznacza się już wyraźnie zainteresowanie problematyką ochrony walorów przyrody. Prowadzi się przeróżne działania zmierzające w kierunku ochrony środowiska, począwszy od zadań pośrednich tj. edukacji ekologicznej, która zwiększa znacznie świadomość społeczeństwa, a kończąc na konkretnych bezpośrednich działaniach.

Społeczność gminy, zwłaszcza dzieci i młodzież bierze udział w akcjach "Sprzątanie Świata", „Dzień Ziemi”. Niestety w trakcie tych akcji dzieci i młodzież sprzątając przeróżne tereny zbierają ogromne ilości śmieci.

Powstały koncepcje związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody takie jak:

-        Walory przyrodnicze gminy Korfantów,

-        Program ochrony środowiska,

-        Program gospodarki ściekami,

-        Plan aglomeracji Korfantów,

-        Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Korfantów,

-        Program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Prowadzone są rejestry:

-        odpadów niebezpiecznych (inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest),

-        zbiorników bezodpływowych (szamb),

-        kubłów na odpady komunalne,

-        przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto planowane jest utworzenie ewidencji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

 

 Trzeba zaznaczyć, że wszystkie te działania dążą do poprawy stanu otaczającego nas środowiska, do polepszenia standardu życia społeczeństwa, jednak są one nadal dość kosztowne. Istnieje jednak możliwość pozyskiwania funduszy na przewidziane zadania. To czy zostaną one pozyskane i wykorzystane zależeć będzie już od danego przedsięwzięcia, zadania, które musi spełniać odpowiednie warunki, aby mogło być traktowane jako zadanie priorytetowe.