Dziś są imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy
Wybierz język:
 03-03-2010 07:54

Poprawa systemu wodociągowego w miejscowości Korfantów, Przydroże Małe i Ścinawa Mała oraz budowa odcinków sieci kanalizacji w miejscowości Korfantów

loga.gif

W dniu 26 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna i Skarbnik Gminy Maria Zawadzka podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa systemu wodociągowego w miejscowości Korfantów, Przydroże Małe i Ścinawa Mała oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korfantów” ze środków UE w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie Gospodarki wodno-ściekowej dla I naboru wniosków w 2009r.
 
Zadanie obejmuje następujące operacje:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wraz z przepompownią ścieków w ul. Spacerowej w Korfantowie o długości 331,0 mb,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV o długości 288 mb oraz kanalizacji deszczowej Ø 300 mm WIPRO o długości 329,5 mb w ul. Mickiewicza i Fredry w Korfantowie,
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC w ul. Mickiewicza i ul. Fredry w Korfantowie o długości 203,0 mb,
4. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Ø 160 PVC z SUW Korfantów do węzła rozgałęzienia w miejscowości Puszyna o długości 1 183,0 mb,
5. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Ø 110 PVC Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała o długości 3 105,0 mb,
6. Rozbudowa wodociągu grupowego „Korfantów” w Przydrożu Małym poprzez budowę zbiornika wyrównawczego i pompownię wody, demontaż wyposażenia technologicznego i energetycznego,
7. Przebudowa i rozbudowa SUW Korfantów związana z odwierceniem, uzbrojeniem i podłączeniem studni Nr 6, wymiana urządzeń technologicznych wraz z armaturą, wymiana zasilania energetycznego, remont budynku stacji i zagospodarowanie terenu.
 
Nasz wniosek wg przyjętego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego kryterium oceny uzyskał 10 punktów i zajął 3 miejsce wśród 51 złożonych wniosków na ogłoszonej i zatwierdzonej liście rankingowej operacji zakwalifikowanych do współfinansowania.
 
Szacunkowy koszt operacji 5.900.380,07 zł kwota wnioskowanej pomocy 3.608.532,00 zł.
 
 
100_3648.jpeg 100_3651.jpeg 100_3654.jpeg 100_3657.jpeg

W dniu 17 kwietnia 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisany został Aneks zmieniający zakres rzeczowo- finansowy projektu, który zakłada realizację następujących operacji:

 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV o długości 288 mb, kanalizacji deszczowej Ø 300 mm WIPRO o długości 329,5 w ul. Mickiewicza i Fredry w Korfantowie,
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC w ul. Mickiewicza i ul. Fredry w Korfantowie o długości 203,0 mb,
3. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Ø 110 PVC Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała o długości 3 105,0 mb,
4. Przebudowa i rozbudowa SUW Korfantów związana z odwierceniem, uzbrojeniem i podłączeniem studni Nr 6, wymiana urządzeń technologicznych wraz z armaturą, wymiana zasilania energetycznego, remont budynku stacji i zagospodarowanie terenu.
Szacunkowy koszt projektu zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym wyniesie 4.223.750,77 zł. Kwota wnioskowanej pomocy 2.589.563,00 zł.
 
W dniu 6 grudnia 2011r. zakończono realizację operacji:
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV o długości 194,0 mb oraz kanalizacji deszczowej Ø 300 mm WIPRO o długości 317,0 mb w ul. Mickiewicza i Fredry w Korfantowie”,
2. „Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC o długości 159,0 mb w ul. Mickiewicza i ul. Fredry w Korfantowie,
realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza i ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą kanalizację burzową, kanalizację sanitarną z przyłączami, sieć wodociągową z przyłączami oraz oświetlenie uliczne.”
 
Koszt poniesionych wydatków na realizację tych operacji wyniósł 200.786,33 zł. Uzyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 122.430,00 zł.
Wykonawcą inwestycji było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: 1. Brukarstwo oraz budowa urządzeń odwadniających ulic i chodników Andrzej Eliasz ul. Kościuszki 9a, 49-200 Grodków 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego ul. Oś. Piastów 10/6, 49-100 Niemodlin.
 
W dniu 27 sierpnia 2012 roku przekazano plac budowy (część terenu Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie) wykonawcy robót wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego t.j. Przedsiębiorstwu Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych HYDROeŁPOL Sp. z o.o. ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź, który będzie realizował prace obejmujące wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie. Koszt zadania wyniesie 402.037,80 zł. Planowany termin realizacji
do 30 listopada 2012 roku.
 
 
Kolejnymi etapami realizacji ww. projektu będzie:
1.         Przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie (dz. nr 301/2 ) obejmująca m.in.:
-        wymianę wszystkich urządzeń technologicznych wraz z armaturą i orurowaniem, m.in. filtry odżelaziające i do odmanganiania z drenażem płytowym, złoża katalityczne do filtrów, pompy, agregaty pompowe, sprężarki, dmuchawy, zakup mobilnego agregatu pradotwórczego,
-        wymianę zasilania energetycznego m.in. szaf sterujących, kabli zasilająco-sterujących okablowania odczytu danych, monitoring i wizualizacja pracy,
-        roboty modernizacyjne ogólnobudowlane budynku stacji m.in. ocieplenie dachu i elewacji, murowanie ścianek wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej , drzwiowej, bram wjazdowych, wymiana posadzek,
-        zagospodarowanie terenu m.in. wymiana ogrodzenia, wykonanie oświetlenia zewnętrznego , przebudowa ciągów komunikacyjnych.
 
W prowadzonym postępowaniu przetargowym na to zadanie została wyłoniona firma HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno z kwotą brutto 2.285.583,93zł. Obecnie trwają czynności związane z zawarciem umowy oraz przekazaniem placu budowy. Planowany termin zakończenia prac do 30 listopada 2012 roku.
 
2.         Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Przydroża Małego do SUW Ścinawa Mała obejmująca m.in.:
-           wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 PVC długości 2.850 mb,
-           wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 PE długości 40 mb,
-           wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 PE długości 215 mb przewiertem horyzontalnym,
-           zabudowę urządzeń na sieci, rurociągu dopływowym do zbiornika SUW, obejścia części technologicznej w hali filtrów SUW Ścinawa Mała,
-           roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg,
           
Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy tych robót. Szacunkowy koszt prac 450.000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac do 30 listopada 2012 roku.
 
Realizacja przedstawionych powyżej zadań wynika również z „Programu uporządkowania gospodarki wodociągowej i przyjęcia kierunków modernizacji systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności gminy w wodę w latach 2007-2013” przyjętego Uchwałą Nr XLIX/304/06 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 października 2006r , którego założeniem jest poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez spięcie wszystkich wodociągów i centralne zasilanie ich w wodę z wodociągu grupowego „Korfantów” ze Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie, co ma zapewnić stałe dostawy wody jej odbiorcom,
a jednocześnie minimalizować koszty jej produkcji.

 
10 września 2012r. zawarta została umowa na wykonanie przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmą HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a 64-100 Leszno, oraz przekazano plac budowy (teren stacji SUW). Koszt zadania wyniesie 2.285.583,93 zł. Planowany termin zakończenia prac 20 grudnia 2012r.
W tym dniu zawarto również umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Spółka z o.o. ul. Kościuszki 31 45-062 Opolu wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przebudowy i rozbudowy SUW w Korfantowie. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 27.905,00 zł.

 

1. Dokumentacja fotograficzna  z realizacji budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza i ul. Fredry w Korfantowie – zakończono 6 grudnia 2011r.

czerwiec 2011.jpeg   IMG_5558.jpeg   IMG_5559.jpeg  
 
 
 
2. Dokumentacja fotograficzna z realizacji odwiertu studziennego nr 6 SUW w Korfantowie.
 
Sierpień 2012r.

IMG_9406.jpeg IMG_9407.jpeg IMG_9410.jpeg
 PDFObudowa studni Nr 6[1].pdf (508,43KB)
 
Wrzesień 2012r.
 
DSC04508.jpeg   DSC04511.jpeg DSC04512.jpeg DSC04514.jpeg
 
Październik 2012r.
 
DSC04940.jpeg DSC04942.jpeg DSC04945.jpeg DSC04946.jpeg DSC04947.jpeg DSC04949.jpeg DSC04950.jpeg DSC04957.jpeg DSC04988.jpeg DSC04989.jpeg
 
Listopad 2012r.
 
DSC05093.jpeg DSC05094.jpeg DSC05096.jpeg DSC05097.jpeg

 
3. Dokumentacja fotograficzna z realizacji przebudowy istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie.
 
Wrzesień 2012r.
 
DSC04413.jpeg DSC04418.jpeg DSC04420.jpeg DSC04422.jpeg DSC04431.jpeg DSC04435.jpeg DSC04437.jpeg
 
Październik 2012r.
 
DSC04959.jpeg DSC04962.jpeg DSC04963.jpeg DSC04964.jpeg DSC04973.jpeg DSC04976.jpeg DSC04980.jpeg DSC04981.jpeg DSC04985.jpeg DSC04987.jpeg
 
Listopad 2012r.
 
IMG_9804.jpeg IMG_9811.jpeg IMG_9816.jpeg IMG_9823.jpeg IMG_9827.jpeg IMG_9830.jpeg IMG_9834.jpeg IMG_9837.jpeg IMG_9838.jpeg IMG_9840.jpeg IMG_9844.jpeg
 
 
4. Dokumentacja fotograficzna z realizacji budowy sieci wodociągowej tranzytowej z Przydroża Małego do SUW Ścinawa Mała.
 
Październik 2012r.
 
DSC04687.jpeg DSC04688.jpeg DSC04689.jpeg DSC04694.jpeg DSC04697.jpeg DSC04698.jpeg DSC04700.jpeg DSC04702.jpeg DSC04704.jpeg DSC04718.jpeg
 
Listopad 2012r.
 
1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg 10.jpeg
 
Przekazanie w użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie

30 października 2013 odbyło się uroczyste przekazanie w użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
Modernizacja SUW Korfantów wraz z budową studni głębinowej realizowana była w okresie od sierpnia 2012 roku do lutego 2013 roku. W ramach robót modernizacyjnych wykonano ...


NOWY SAMOCHÓD NA POTRZEBY GMINY

W dniu 13 czerwca 2014 roku firma STAL Sp. z o.o. z Warszawy wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, przekazała Gminie Korfantów nowy samochód asenizacyjny z układem wodnym, zapewniający dowóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków.