Dziś są imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny
Wybierz język:
 03-06-2013 15:03

Przebudowa remizy OSP we Włodarach

Zadanie zakłada przebudowę istniejącego budynku remizy OSP we Włodarach oraz jego rozbudową w kierunku północno-zachodnim przy zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia tego obiektu jako remizy OSP. W wyniku przebudowy zostaną wykonane m.in. pomieszczenia socjalno-sanitarne, sala odpraw z izbą pamięci, boks garażowy dla pojazdu bojowego straży pożarnej, przyłącz wodociągowy, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, zmianie ulegnie przyłącze elektryczne z napowietrznego na kablowe, a także wewnętrzne dojścia i dojazd oraz zagospodarowanie terenu, zapewniając tym samym odpowiednie warunki do realizacji zadań OSP.
Ogólne parametry techniczne obiektu:
- powierzchnia zabudowy – 132,33 m2,
- powierzchnia użytkowa – 106,51 m2 w tym dwa boksy garażowe,
- kubatura – 725,52 m3.

W 2007 roku opracowana została dokumentacja budowlana przez pracownię projektową Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany inż. arch. Piotr Pogwizd z Nysy na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą techniczną we Włodarach ul. Szkolna 14, która została zatwierdzona decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Roboty budowlane na zlecenie Gminy realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe zadanie podzielono na etapy.

I etap prac budowlanych rozpoczęto w październiku 2010r. Etap ten obejmował m.in. roboty związane z wykonaniem fundamentów, wykonaniem ścian zewnętrznych boksu garażowego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. Wartość wykonanych robót budowlanych to kwota w zaokrągleniu 12.500,00 zł. Etap zakończono w grudniu 2010r.

zdjecia 008.jpeg zdjecia 010.jpeg zdjecia 012.jpeg zdjecia 016.jpeg

II etap prac budowlanych rozpoczęto w październiku 2011r. Etap ten obejmował m.in. roboty rozbiórkowe istniejącego dachu, budowę ścian zewnętrznych szczytowych wraz z wieńcami żelbetowymi, wykonanie nowej konstrukcji dachowej z poszyciem, orynnowaniem. Wartość wykonanych robót budowlanych w zaokrągleniu to kwota 77.000,00 zł. Etap zakończono w grudniu 2011r.

HPIM1883.jpeg HPIM1884.jpeg HPIM1904.jpeg HPIM1910.jpeg   HPIM1912.jpeg HPIM1913.jpeg IMG_8054 (17).jpeg DSC05264.jpeg

III etap został rozpoczęty w styczniu 2012r. Obejmował m.in. roboty budowlane związane z odwodnieniem budynku, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, instalacji elektrycznej, część instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie ścianek działowych, tynków wewnętrznych, robót posadzkowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych, ocieplenie elewacji. Wartość robót budowlanych wyniosła w zaokrągleniu 143.000,00 zł.
W maju 2012r. firma Energo-Instal Justyna Puczkowska z Nysy za kwotę 9.221,49 zł wykonała zmianę zasilania energetycznego tego obiektu z napowietrznego na kablowe.
Etap zakończono w grudniu 2012r.

DSC05264.jpeg DSC05268.jpeg HPIM2077.jpeg HPIM2083.jpeg HPIM2091.jpeg HPIM2093.jpeg HPIM2299.jpeg

Obecnie realizowany jest IV ostatni etap inwestycji, który został rozpoczęty w styczniu 2013r. Obejmuje wykonanie m.in. montażu zbiornika żelbetowego na nieczystości płynne, instalacji elektrycznych i wentylacyjnych z osprzętem, instalacji wodno-kanalizacyjnej z osprzętem, robót wykończeniowych, zagospodarowanie terenu. Planowany koszt robót budowlanych wynikający z zawartego porozumienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie wynosi 93.000,00 zł.
Planowany termin zakończenia prac lipiec 2013r.

DSC07114.jpeg DSC07122.jpeg DSC07123.jpeg DSC07128.jpeg DSC07129.jpeg DSC07131.jpeg

24 czerwca 2013 roku dokonano końcowego odbioru prac budowlanych kończąc ostatni IV etap realizacji rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP we Włodarach. W dniu 31 lipca 2013 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie tego obiektu wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim.
Ostateczne parametry techniczne obiektu po zakończeniu robót:
- powierzchnia zabudowy – 132,83 m2,
- powierzchnia użytkowa – 107,36 m2 w tym dwa boksy garażowe,
- kubatura – 731,74 m3,
- dwa boksy garażowe,
- pomieszczenie socjalno-sanitarne,
- sala odpraw z izbą pamięci.
Wydatki w 2013r. wyniosły 94.908,17 zł w tym roboty budowlane 92.433,12 zł.
Łączny koszt realizacji tej inwestycji od 2007r. wyniósł 357.092,54 zł w tym roboty budowlane 324.491,00 zł.
  

kwiecień 2013r.

DSC07116.jpeg DSC07121.jpeg DSC07123.jpeg DSC07125.jpeg DSC07129.jpeg DSC07132.jpeg

lipiec 2013r.

DSC08536.jpeg DSC08550.jpeg DSC08555.jpeg DSC08559.jpeg DSC08564.jpeg DSC08566.jpeg DSC08570.jpeg DSC08571.jpeg DSC08576.jpeg DSC08597.jpeg DSC08599.jpeg DSC08609.jpeg DSC08610.jpeg DSC08612.jpeg DSC08620.jpeg