Dziś są imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wybierz język:
 25-11-2010 07:47

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE/OBRONA CYWILNA

KORONAWIRUS- aktualne informacje i zalecenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Aktualne komunikaty i ostrzeżenia

Stan jakości powietrza: http://www.opole.pios.gov.pl:81/

Wszelkie sprawy związane z wystąpieniem sytuacji kryzysowych takich jak:

- zalania,

- podtopienia, powodzie,

- pożary,

- huragany, trąby powietrzne itp.

które wystąpią na terenie Gminy Korfantów i spowodują zniszczenie i uszkodzenia mienia osobistego proszę zgłaszać do:

Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

 Pani Dagmary Płaza pod numer  tel. 77 43 43 820 wew. 52, tel. kom. 666 057 043.

 

Zgłoszenia dotyczące utrudnień w komunikacji, związanych z opadami śniegu i śliskością zimową na drogach gminnych,  miejskich i wiejskich, których zarządcą jest Gmina Korfantów:

 

Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Pani Agnieszki Steciuk pod nr tel. 77 43 43 820 lub 77 43 43 821 wew. 36 lub 40, 44,
tel. kom. 793 373 023.

PDFKoronawirus - zasady postępowania.pdf (477,79KB)
PDFKoronawirus-zasady postepowania_ENG.pdf (223,05KB)
PDFKoronawirus-zasady postepowania_UA.pdf (223,55KB)

Wichury - zasady postępowania
Upał - zasady postępowania
Śnieżyce - zasady postępowania
Przesyłka niewiadomego pochodzenia - zasady postępowania
Pożar - zasady postępowania
Powódź - zasady postępowania
Niewypały - zasady postępowania
Katastrofy budowlane - zasady postępowania
Gradobicie i opady deszczu - zasady postępowania
Burza - zasady postępowania

DOCPrawo humanitarne.doc (52,00KB)

 

Procedura zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego jest dostępna na stronie:

https://4u.tpcoe.gov.pl/

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Kwestie związane z Zarządzaniem Kryzysowym normuje ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z jej treścią Burmistrz Korfantowa na terenie gminy odpowiedzialny jest za:

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Wyżej wymienione zadania Burmistrz wykonuje przy pomocy wybranych Wydziałów Urzędu Miejskiego – w szczególności Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, w którym znajduje się stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

Dla koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego Burmistrz Korfantowa powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który stanowi ciało kolegialne pomocne przy opiniowaniu i podejmowaniu przez Burmistrza kluczowych decyzji z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do jego zadań należy:

1. zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 

PDFPlan Zarządzania Kryzysowego.pdf (3,59MB)