Dziś są imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
Wybierz język:
 26-03-2009 09:03

Oferta inwestycyjna

Gmina Korfantów oferuje obecnie do sprzedaży trzy atrakcyjne nieruchomości:

Gryżów.jpeg   Włostowa.jpeg

 

Mapa-Polski.gif

Mapa Powiat Nysa.gif

Mapka terenu inwestycyjnego.jpeg
 

 

 
 
 
 
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 13
SITE CHECK LIST 13
Położenie 
Location
 
Nazwa lokalizacji
Site name
Obręb Korfantów,
dz. nr ewid. 820, 821, 822, 823, 826, 827, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836
Korfantów area,
plants No 820, 821, 822, 823, 826, 827, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836
Miasto / Gmina
Town / Commune
GMINA KORFANTÓW
KORFANTOW COMMUNE
Powiat
District / Poviat
NYSA
Województwo
Voivodship
OPOLSKIE
Powierzchnia nieruchomości Area of the property
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
1,95
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
Działka sąsiaduje z terenami, które w przyszłości mogą zmienić swe przeznaczenie na nierolnicze.
The site is adjacent with existing rural sites that could change its destination for investment zone in future.
Cena
Price
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 22% VAT
Land price [PLN/m2]
including 22% VAT
do negocjacji
to be negotiated
Informacje dotyczące nieruchomości
Property information
Właściciel / właściciele
Owner / owners
 
 
Dz. nr ewid. 820-823, 826-836 – osoby fizyczne
Sites No 820-823, 826-836 – physical persons
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid spatial development plan (Y/N)
 
Tak
 
 Yes
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
 
65PP – tereny przemysłu, usług, baz budowlanych, handlu, infrastruktury technicznej.
Symbols 65PP – for the environmentally friendly industry, services, construction bases, commerce, technical infrastructures
Charakterystyka działki
Land specification
Klasyfikacja gruntów wraz
z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
 
Dz. nr ewid. 820-823, 826-836
Sites No 820-823, 826-836
RIVb – 7 ha
RIVa – 3,75 ha
Dla całej części terenu w przyszłości możliwość uzyskania zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
For all area in the future possibility for the soil class change agreement, currently – rural.
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Minimalne różnice terenów – spadek max 1m..
Minimal land level differences – decrease max 1m.
Obecne użytkowanie
Present usage
 
 
Rolnicze
Rural
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)
Soil and underground water
pollution (Y/N)
Nie
No
Odpady znajdujące się
na terenie (T/N)
Waste materials on site (Y/N)
 
Nie
No
Poziom wód podziemnych [m]
Underground water level [m]
 
 
ok. 2 m pod poziomem terenu
approx. 2 metres below the site level
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
Nie
No
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
 
Nie.
 No
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead
obstacles (Y/N)
Nie.
 No.
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
 
 
Uciążliwość inwestycji musi mieścić się w granicach działki.
Investment’s effects cannot extend site boundaries.
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions
on site (Y/N)                               
 
Nie
No
Ograniczenia budowlane
Building restrictions
Procent dopuszczalnej zabudowy
Building coverage [%]
 
 
50%
50%
Ograniczenia wysokości budynków [m]
Building height limit [m]
 
Max. wysokość budynków – 12 m.
Height limit for the buildings and warehouses – 12 m.
Strefa buforowa [m]
Buffer zone [m]
 
 
Nie
No
Inne, jeśli występują
Others if any
 Nie
 No
Połączenia transportowe
Communication
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi
i jej szerokość)
Access road to the plot (type and
width of the access road)
Droga wojewódzka nr 405 Korfantów-Niemodlin, szer. 7m.
Provincial Road No 405 Korfantow-Niemodlin, width 7m.
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national
road [km]
 
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 405 Korfantów-Niemodlin-Opole.
Droga krajowa nr 41 Trzebina-Nysa przebiega w odległości ok. 14km w kierunku południowo-zachodnim.
Autostrada A4 Wrocław-Katowice-Kraków przebiega w odległości ok. 20 km w kierunku północnym.
Site has direct access to the provincial road No 405 Korfantow – Niemodlin-Opole.
National road No 41 Trzebina – Nysa runs approx 14 kilometres to the South-East.
A4 highway runs approx. 20 kilometres to the North.
Kolej [km]
Railway track [km]
Linia kolejowa PKP Nysa - Opole przebiega w odległości ok. 8 km od północnej granicy działki.
Przystanek kolejowy: Łambinowice – ok. 8 km w kierunku północnym.
The existing PKP railway track runs approx. 8km to the North.
Railway station in Łambinowice – approx. 8 km to the North.
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
 
 
Nie.
No.
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
 
 
Port lotniczy we Wrocławiu – ok. 100 km
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice – ok. 100 km
Wroclaw Airport - approx. 100 kilometres to the North-West.
International Airport Katowice – approx 100 kilometres.
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest voivodship city [km]
Opole – ok. 40 km
Opole- approx. 40 kilometres to the North
Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure
 
Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (T/N)
 
Nie
 No
·          Odległość przyłącza od granicy terenu
      Connection point
      (distance from the border) [m] 
Odległość przyłącza do granicy terenu ok. 100m.
Distance to electricity of low voltage connection point - approx 100m.
·          Napięcie
      Voltage [kV]                 
 
NN
Low voltage
 
·          Dostępna moc
       Available capacity [MW]     
 
Na warunkach Koncernu Energetycznego EnegiaPro GRUPA TAURON S.A,.
Due to the Electrical Power Supply EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. conditions.
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
 
Nie.
No
·          Odległość przyłącza od granicy działki
      Connection point
      (distance from the border) [m]
-ok. 500m
-approx 500m
·          Wartość kaloryczna
      Calorific value [kw/Nm3]
-
·          Średnica rury
      Pipe diameter [mm]     
-
·          Dostępna objętość
      Available capacity [Nm3/h]          
-
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
Istniejąca sieć wodociągowa.
Woda do celów socjalnych.
 Existing water pipe for social use.
·          Odległość przyłącza od granicy terenu
      Connection point
      (distance from the border) [m]
Ok. 100m.
Approx 100m.
·          Dostępna objętość
      Available capacity [m3/24h]      
 Dla SUW Korfantów – 100 m3/24h
 
 For water station in Korfantow  - 100m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
 
 Nie
 No
·          Odległość przyłącza od granicy terenu
      Connection point
      (distance from the border) [m]
-
Możliwość budowy osadników ścieków lub indywidualnej oczyszczalni ścieków np. typu bio-blok.
 The possibilty of cesspool or
 individual treatment plant ex. bio-
 block construction.
·          Dostępna objętość
       Available capacity [m3/24h]       
-
·          Ograniczenie zrzutu ścieków Limitation of discharge
-
Odprowadzenie wód deszczowych
na terenie (T/N)
Rain water discharge (Y/N)
Teren zmeliorowany.
Existing water drainage on site.
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Treatment plant (Y/N)
Istniejąca gminna oczyszczalnia ścieków w Granicach - ok. 100 m w kierunku wschodnim.
Existing commune treatment plant in Korfantow – approx. 100 metres to the East.
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
Nie
No
·          Odległość przyłącza od granicy terenu
      Connection point
      (distance from the border) [m]
Istniejące przyłącze – odległość 200m
Distance to existing connection approx 200m.
·          Liczba dostępnych linii analogowych
       Number of analog lines to be 
      available
Na warunkach operatora sieci.
Due to the line operator conditions.
·          Liczba dostępnych linii ISDN
       Number of ISDN lines to be
           available
-
Uwagi
Comments
 
Teren jest objęty obowiązującym planem miejscowym.
Teren przylega od strony wschodniej do drogi wojewódzkiej nr 405 Korfantów – Niemodlin. Autostrada A4 Wrocław-Katowice-Kraków przebiega w odległości ok. 20 km w kierunku północnym.
Jest to teren rozwojowy, sąsiadujący obecnie z terenami rolnymi, które w przyszłości mogą zmienić swe przeznaczenie na nierolnicze.
Site is covered with the legal local master plan.
Site is adjacent to the East with the provincial road No 405 Korfantow – Niemodlin. A4 highway runs approx. 20 kilometres to the North.
It is adjacent with the existing rural sites with future possibility for its destination transition for investment zone.
Osoba przygotowująca ofertę
Offer
prepared by
Łukasz Borsuk, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
tel. + 48 77-434-38-20 (we. 44),
znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym.
Łukasz Borsuk, Department of Municipal Infrastructure and Investition in city office in Korfantow, phone No + 48 77-434-38-20 (44),
Good acquaintance English.
Osoby do kontaktu
Contact person
 
Jak wyżej
 As above
 

 

Zdjęcia terenu:

tereny inwestycyjne  Gmina Korfantów.jpeg tereny inwestycyjne  Gmina Korfantów II.jpeg tereny inwestycyjne  Gmina Korfantów III.jpeg tereny inwestycyjne  Gminy Korfantów IV.jpeg tereny inwestycyjne  Gminy Korfantów V.jpeg