Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 22-03-2012 12:31

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi nabór uczestników do projektu „Akademia Aktywności Społecznej”

Powiatowy Urząd Pracy informuje o realizacji projektu „Akademia Aktywności Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Projektem zostanie objętych 30 osób, w tym 17 kobiet i  13 mężczyzn.
 
Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby bezrobotne spełniające poniższe kryteria łącznie:
  • osoba długotrwale bezrobotna (zgodnie z definicją zawartą w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj. pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych,
  • osoba zamieszkująca powiat nyski, na terenie  jednej z gmin o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem tj. Kamiennik, Paczków, Otmuchów, Pakosławice, Korfantów,
  • osoba borykająca się z problemami utrudniającymi powrót na rynek pracy.
Dodatkowe kryterium dla połowy uczestników projektu ( tj. 15 osób):  ukończony 50 rok życia.
 
Spośród potencjalnych kandydatów do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby borykające się z kilkoma problemami jednocześnie, wymagające szczególnego.
 
Celem głównym projektu jest uzyskanie do końca 2014 roku zatrudnienia przez co najmniej 30% uczestników/uczestniczek projektu.
 
W ramach projektu zaplanowano kompleksową ścieżkę wsparcia obejmującą:
  • Poradnictwo zawodowe połączone z poradnictwem psychologicznym - w ramach zadania przewiduje się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.
  • Cykl szkoleń rozwijających kompetencje społeczne - Akademia Aktywności Społecznej (Akademia AS):
-         Szkolenie „Szukam pracy” – uczestnicy zapoznają się z aktualną sytuacją na rynku pracy, będą oceniali swój potencjał, zainteresowania i kwalifikacje w stosunku do potrzeb i uwarunkowań lokalnego rynku pracy.
-         Szkolenie savoir vivre i kreowania wizerunku – uczestnicy zapoznają się z zasadami savoir vivre, dobrych manier i ogłady na co dzień, poprawnego zachowania w różnych sytuacjach. Nauczą się jak osiągnąć i utrzymać odpowiedni wizerunek zewnętrzny – szczególnie w trakcie rozmów kwalifikacyjnych i spotkań z potencjalnym pracodawcą.
-         Szkolenie z kompetencji informatycznych ma na celu nabycie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii, w tym informacyjno-komunikacyjnych.
  • Szkolenia zawodowe - szkolenia zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników zgodnie z określoną przez doradcę indywidualną ścieżką rozwoju.
  • 12-miesięczne staże u pracodawcy połączone z utrwalaniem/adaptacją uczestnika w miejscu pracy.
 
Każdy uczestnik/uczestniczka skorzysta ze wszystkich form wsparcia.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (II piętro, pok. 22, tel. 77 4489928). Doradcy zawodowi Małgorzata Steglowska lub Monika Zalewska.