Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 09-02-2011 15:25

Spotkanie Burmistrza z sołtysami w Ścinawie Małej

 W dniu 9 lutego w Ścinawskim Centrum Integracji Społecznej odbyło się comiesięczne spotkanie Burmistrza Korfantowa z sołtysami Gminy Korfantów. Dla większości sołtysów była to pierwsza wizyta w tym nowo wybudowanym i oddanym do użytku budynku.
Tematyka spotkania obejmowała m.in. omówienie zasady Cross compliance, która ma przyczyniać się do ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa żywności, zdrowotności zwierząt i roślin oraz dobrostanu. Omówienia głównych założeń tej zasady dokonał znany dla rolników oraz sołtysów ze swojej pracy doradczej na terenie naszej gminy- Pan Eugeniusz Olszewski- Kierownik Terenowego Zespołu Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oddział w Nysie.
W trakcie spotkania Pan Łukasz Podolski- Kierownik Inspektoratu PZU w Nysie omówił sprawy związane z ubezpieczeniami domostw, gospodarstw rolnych, plonów oraz skutków klęsk żywiołowych oraz wyraził chęć spotkania się z mieszkańcami wsi w trakcie odbywających się obecnie zebrań wiejskich, aby szczegółowo omówić tematykę związaną z ubezpieczeniami dla ludności.
Pani Jolanta Grzegorzewicz- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM w Korfantowie szczegółowo omówiła wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2010 roku w wybranych wsiach Gminy Korfantów.
Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna w swoim wystąpieniu odniósł się do zebrań wyborczych odbywanych w sołectwach, zasadach ich zwoływania, przebiegu i wyborów Rady Sołeckiej i Sołtysa. Burmistrz wspomniał obecnym na spotkaniu sołtysom o propozycjach zmian w oświacie gminnej, jakie zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Korfantowie na najbliższej sesji w dniu 23 lutego br. oraz omówił kwestie związane z dowozem uczniów do szkół.
W trakcie spotkania głos zabrali także kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Korfantowie, a także Sekretarz Gminy, który poinformował nowo wybranych sołtysów w Starej Jamce (Pan Wojciech Pabian) i w Rynarcicach (Pani Alfreda Woźna) o zadaniach z jakimi przyjdzie się im w trakcie czteroletniej kadencji zmierzyć.
Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia Burmistrz Korfantowa podziękował gospodarzowi wsi Panu Jerzemu Gęsiewiczowi oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za ciepłe przyjęcie oraz zaprosił wszystkich na kolejną naradę, która odbędzie się w Centrum Kultury w Gryżowie w dniu 9 marca br.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z narady.

narada z sołtysami 004.jpeg narada z sołtysami 005.jpeg narada z sołtysami 006.jpeg narada z sołtysami 010.jpeg narada z sołtysami 013.jpeg narada z sołtysami 015.jpeg narada z sołtysami 016.jpeg narada z sołtysami 017.jpeg

Opracowała:
mgr Ewelina Siwek