Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 01-03-2011 15:24

Konkurs Zarządu Województwa Opolskiego

Informacja o konkursie
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w tym Programu Współpracy Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi, w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
 
Zakres zadania obejmuje następujące obszary tematyczne:
 
1)       organizację festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów,
     konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez, o zasięgu co najmniej regionalnym, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki,
2)       pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości regionalnej,
3)       wspieranie inicjatyw wydawniczych poświeconych problematyce kultury i sztuki,
4)       promowanie twórczości literackiej,
5)       promowanie wiedzy o kulturze lokalnych społeczności,
6)       wspieranie rozwoju kultury w środowiskach wiejskich.
 
W konkursie mogą brać udział następujące Podmioty:
1)     organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy;
2)     osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3)     stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4)     spółdzielnie socjalne;
5)     spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
 
Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań województwa w dziedzinie kultury należy złożyć w zamkniętych kopertach do 15 marca 2011 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, ul. Żeromskiego 3, III piętro. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do departamentu.
Więcej informacji na stronie www.umwo.opole.pl