Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 27-05-2011 15:02

Informacja z VIII sesji Rady Miejskiej

             25 maja odbyły się obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie Pana Kazimierza Didyka, stwierdzeniu  ich prawomocności (w sesji uczestniczyło 14 radnych, nieobecny radny J.Oleś) Rada zadecydowała o wprowadzeniu zmian do porządku obrad, rozszerzając go o podjecie uchwał:
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
- opinia w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. W trakcie obrad Burmistrz Korfantowa wniósł o niepodejmowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Korfantów.
 Ostateczny przebieg sesji przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.Interpelacje i wnioski radnych.
4. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2015 roku:
           a)wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b) pytania i dyskusja radnych
c) podjęcie uchwały w sprawie oceny i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2015 .
5. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi w Gminie Korfantów;
b) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
c) w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.
e) opinia w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.
6.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7.Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
8.Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej.
9.Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 Aż 6 radnych zgłosiło interpelacje, które dotyczyły m.in.:
-terminu rozpoczęcia budowy oczyszczalni ścieków w Przydrożu Małym;
-zagospodarowania działki znajdującej się w centrum wsi Przechód oraz udrożnienienia rowu, którym woda opadowa przepływa do kanału Młynówki;
-złego stanu dróg powiatowych w miejscowości Włostowa zwłaszcza drogi w kierunku drogi nr 407 Korfantów- Niemodlin;
-wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu w gminie;
- podania bliższych informacji dotyczących planowanego w dniach 17-20 czerwca br. spotkania miast partnerskich, które odbędzie się w Korfantowie;
-wykonania obudowy kominka w świetlicy w Starej Jamce;
- problemu smrodu we Włostowej;
- nieinformowania Rady o sprawach ważnych dla gminy
-złego stanu drogi dojazdowej na parking na ul. Parkowej w Korfantowie oraz informacji dotyczącej planów remontów budynków na tej ulicy.
 
             Rada podjęła wszystkie zaproponowane w porządku obrad uchwały tym samym negatywnie odniosła się do przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego .
 
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z VIII sesji RM
 
IMG_4182.jpeg IMG_4183.jpeg IMG_4184.jpeg IMG_4185.jpeg IMG_4186.jpeg
Opracowała:
E.Siwek