Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 07-06-2011 09:15

Wybory ławników po 14 czerwca 2011!!!

W związku z podpisaną w dniu 26 maja br. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nowelizacją ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 30 maja 2011 roku Nr 109 poz. 627 zmianie ulegną dotychczasowe zasady obowiązujące przy naborze kandydatów na ławników sądowych. Zmiany te wejdą w życie dopiero od 14 czerwca br.
Zmiany dotyczą m.in.: zwiększenia liczby wymaganych podpisów z 25 do 50 na karcie popierającej kandydata na ławnika oraz obowiązku składania dodatkowych załączników do karty zgłoszeniowej!

 

W najbliższych dniach w tym miejscu zostanie udostępniony wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika w postaci formularza interaktywnego oraz pliku *.PDF dostosowany dla osób kandydujących na ławników do sądów powszechnych. Udostępnienie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika nastąpi niezwłocznie po podpisaniu przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia ws. sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
UWAGA:  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na ławnika.

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) dodatkowe oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu¬mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
UWAGA: Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
6) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
7) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,

UWAGA: Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa

UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

8) 2 podpisane zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

PDFoswiadczenie_kandydata_1ławnik nowe.pdf (27,12KB)
PDFoswiadczenie_kandydata_2(2)nowe.pdf (25,91KB)
PDFoswiadczenie_kandydata_3(1)nowe.pdf (27,59KB)
DOCwzór listy osób popierających kandydata.doc (72,00KB)
DOCKARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA 2011 ( OBOWIAZUJE OD 14.06.2011R..doc (59,00KB)