Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 01-06-2011 11:46

Wybory ławników 2011

ławnicy.jpeg Informacje ogólne:
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. z 2001 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników Rada Miejska powinna dokonać wyboru nowych.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
 

Ławnicy wybierani przez Radę Miejską w Korfantowie:
Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin do wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego, w tym także liczbę ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ustala kolegium sądu okręgowego; liczbę ławników do poszczególnych sądów rejonowych ustala się po zasięgnięciu opinii prezesów tych sądów. Prezes sądu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnym radom gmin najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów (do 31 maja 2011 r.)

 Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło wybór następującej liczby ławników:
- do Sądu Rejonowego w Nysie – 4 ławników, w tym do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Nysie – 2  ławników.

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów na ławników (do 30 czerwca 2011 roku) zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrana osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła 30 lat,
4) jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczyła 70 lat,
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie może być:
1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokat i aplikant adwokacki,
5) radca prawny i aplikant radcowski,
6) duchowny,
7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusz Służby Więziennej,
9) radny gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego (wzór poniżej), do której kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5) dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

DOCkarta zgłoszeniowa -ławnik.doc (58,50KB)

Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest również w Biurze Rady Miejskiej w Korfantowie (Rynek 4) pok. nr 11 - II piętro.
Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, w godzinach pracy Urzędu.
 

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęło do Rady Miejskiej po upływie określonego terminu (30.06.2011) pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

UWAGA!
Powyższe zasady dotyczące naboru ławników obowiązują do dnia 13.06.2011r. Po tym terminie zastosowanie mają  nowe uregulowania, określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
 
RTFPrawo o ustroju … Dz U 2001 98 1070 wersja 2011-01-02 -.rtf (23,65KB)