Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 17-08-2011 15:12

Program „PEGAZ 2010” obszar A, C i E

 Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że został uruchomiony program pn. PEGAZ 2010” w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się w obszarach:
obszar A               - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
obszar C               - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,
obszar E               - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B.
 
Adresatami programu w obszarze A są pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,  niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.
Adresatami programu w obszarze C są:
1.       pełnoletnie osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym.
2.       osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych albo, u których dysfunkcja obu kończyn górnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym.
Adresatami programu w obszarze E są pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.
 
Osoby niepełnosprawne poza wiekiem aktywności zawodowej (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia) mogą uczestniczyć w wyżej wymienionych obszarach programu o ile są zatrudnieni.
Dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu oraz dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono ze środków PFRON pomocy na ten cel.
O dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którym w danym roku lub w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku udzielono pomocy ze środków PFRON na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego przez osobę niepełnosprawną wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 
Termin składania wniosków w obszarach A, C i E programu „Pegaz 2010” upływa z dniem 22 sierpnia 2011 roku.
 
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Oddziału PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje dotyczące programu pn. „PEGAZ 2010” oraz druki wniosków można uzyskać w Oddziale Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu przy ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16, w godz. 7:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON). Do każdego obszaru zostały przygotowane instrukcje zawierające najważniejsze informacje i wymagania związane z przygotowaniem wniosku, jego złożeniem i ewentualnym uzupełnieniem, a także jego rozpatrzeniem przez PFRON. Są to materiały pomocnicze dostępne na stronie internetowej PFRON.
 
Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.
 
Ponadto Fundusz aktualnie realizuje obszar D programu „Pegaz 2010” tj. dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego przez osoby niepełnosprawne wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2011 r.
 
 
AKu/JG