Dziś są imieniny: Anity, Elizy, Mirona
Wybierz język:
 19-08-2011 14:15

Informacja z XI uroczystej sesji Rady Miejskiej

Uroczystą sesją Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2011r. rozpoczęły się obchody Dni Korfantowa.
 Sesja ta zgromadziła nie tylko radnych i sołtysów, ale również księży, ,,Zasłużonych dla Gminy Korfantów” i samych mieszkańców gminy.
 W części oficjalnej obrad sesji Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna przedstawił zadania jakie zostały w gminie wykonane od sierpnia ubiegłego roku.
Do zadań podjętych lub zakończonych należą:
·         budowa remizy strażackiej ze świetlicą /Ścinawskie Centrum Integracji Społecznej/ w Ścinawie Małej;
·         budowa świetlicy wiejskiej w Gryżowie /Wiejskie Centrum Kultury/;
·         adaptacja budynku poszkolnego w Rzymkowicach na przedszkole publiczne ;
·         adaptacja części budynku poszkolnego w Rzymkowicach na remizę OSP;
·         rozpoczęcie rozbudowy remizy OSP we Włodarach wraz z rozbudową;
·         budowa i modernizacja chodników: Gryżów, Ścinawa Nyska, Węża i Włodary;
·         modernizacja obiektu szkolnego w Korfantowie wraz z poprawą wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum;
·         przebudowa i modernizację ulicy Słowackiego w Korfantowie;
·         przebudowa i modernizację ulic Fredry i Mickiewicza w Korfantowie;
·         modernizacja z przebudową drogi wojewódzkiej nr 407 przez miejscowość Włodary;
·         podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Opolskiego na realizację w ramach RPO przebudowy „starej” remizy OSP w Korfantowie na Gminną Bibliotekę Publiczną w latach 2011 – 2012;
·         rozpoczęcie w ramach PROW projektu modernizacji systemu zaopatrzenia gminy w wodę ;
·         rozpoczęcie prac dążących do budowy oczyszczalni ścieków dla części Przydroża Małego /budynków byłego PGR/;
·         zakup i montaż nowych kotłowni w: Zespole Szkół w Ścinawie Małej- Eko groszek, Zespole Szkół w Korfantowie – gazowa,;
·         opracowanie i przyjęcie uchwały przez Radę Miejską w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Korfantów;
·          zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części Korfantowa /wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tereny produkcyjne, farmy wiatrowe/;
·          finalizacja inwestycji największej w powojennej historii samorządu tj. budowa Gimnazjum Publicznego w Korfantowie.
 Burmistrz  w swoim wystąpieniu poruszył kwestie związane ze współpracą międzynarodową realizowaną w ramach tzw. związku friedlandzkiego, a także w ramach współpracy poszczególnych sołectw i organizacji /spotkanie friedlandzkie w Korfantowie, spotkanie młodzieży gimnazjalnej we Frydlandzie w Czechach, międzynarodowy turniej tenisa stołowego Korfantowie z udziałem reprezentantów Francji, Belgii, Czech i Niemiec, turniej piłki prądowej WASSERBALL w Przechodzie, współpraca OSP Przechód z strażakami w Niemczech, współpraca Rzymkowic ze strażakami w Niemczech z Brandenburgii, rysująca się współpraca Ścinawy Małej z Piseczną w Rep. Czeskiej,/
Działalność  gminy w zakresie integracji europejskiej została nagrodzona otrzymaniem  przez gminę Dyplomu Europejskiego nadanego przez Radę Europy.
 Burmistrz nawiązał także do dalszego rozwoju największych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie tj. OCR-u, WOJTPOL-u, NOWOPOL-u i wykorzystania środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przypominając zgromadzonych największe zadania zrealizowane przez gminę.
                 Następnie Sekretarz Gminy Pan Jarosław Szewczyk przedstawił charakterystyki osób uhonorowanych przez Radę Miejską w Korfantowie tytułami:
,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
W 2011 roku tytuły takie otrzymali:
- Pani Sylwia Lisoń- sołtys Przechodu;
- Pan Henryk Kierpal- obecny radny i działacz lokalny, szczególnie zaangażowany w funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
- Pan Eugeniusz Olszewski- Kierownik Oddziału w Nysie Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie znany społeczności głównie rolników ze swojej pomocy przy aplikowaniu o środki unijne dla nich.
                W/w osobom Przewodniczący RM Pan Kazimierz Didyk i Burmistrz Korfantowa uroczyście wręczyli akty nadania tytułów i przygotowane na tę okazję tablice pamiątkowe.
                 Po części oficjalnej zgromadzeni  goście wysłuchali występu zespołu ,,SZWARNE DZIOŁCHY” z Górażdży, a następnie zaproszeni zostali na symboliczny poczęstunek.
 
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć.

IMG_3403.jpeg IMG_3405.jpeg IMG_3407.jpeg IMG_3414.jpeg IMG_3415.jpeg IMG_3418.jpeg IMG_3432.jpeg   IMG_3433.jpeg IMG_3436.jpeg IMG_3438.jpeg IMG_3440.jpeg IMG_3449.jpeg IMG_3452.jpeg IMG_3454.jpeg IMG_3456.jpeg IMG_3463.jpeg IMG_3487.jpeg IMG_3489.jpeg   IMG_3490.jpeg IMG_3491.jpeg IMG_3493.jpeg