Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 02-12-2011 14:12

Informacja nt. XV sesji rady Miejskiej w Korfantowie

 
30 listopada br. odbyły się już XV obrady sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny J. Oleś) oraz 20 sołtysów oraz zaproszeni goście.  Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
4.       Informacja Samorządu Województwa Opolskiego dotycząca dalszego funkcjonowania Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie:
a)         wystąpienie przedstawiciela Samorządu Województwa Opolskiego;
b)          dyskusja i pytania radnych.
5.   Przedstawienie założeń znowelizowanej ustawy o porządku i czystości w gminie w kontekście nowych obowiązków dla samorządu:
a)      wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b)      dyskusja i pytania radnych.
6.    Informacja o złożonych uwagach do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części Korfantowa wraz z propozycją ich rozstrzygnięcia:
a)      wystąpienie Burmistrza;
b)      dyskusja i pytania radnych;
c)       podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze części miejscowości Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice .
7.   Podjęcie uchwał:
a)       w sprawie udzielenia upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictwa procesowego;
b)       w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok;
c)        zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych;
d)       w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
e)       w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
f)         w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok;
g)       w sprawie skargi na działalność Burmistrza Korfantowa.
8.           Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
9.           Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok złożonych przez : burmistrza, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje w imieniu burmistrza dokonana przez podmioty do niej zobowiązane.
10.       Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
11.       Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej.
12.       Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Korfantowa oraz radni wnieśli o wprowadzenie następujących zmian do porządku obrad:
- wycofanie punktu 4 w całości (ze względu na nieobecność gości zaproszonych z Urzędu Marszałkowskiego);
- dodanie do punktu 7 -podjęcie uchwał:
-       w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn. ,,Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;
-       i) w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu systemowego pn. ,,Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalnie p.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
-       j) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok.
 
Interpelacje i wnioski zgłosili:
- radny Andrzej Kruczkiewicz w sprawie przedstawienia kosztów budowy gimnazjum w Korfantowie oraz planowanego remontu zabytkowej remizy w Korfantowie i  kosztów funkcjonowania tego obiektu w przyszłości;
- radny Ryszard Huzar w sprawie dalszego zagospodarowania materiałów pozostałych po budowie gimnazjum.
            Tematykę związaną ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz skutkami zmiany ustawy o porządku i czystości w gminie przybliżył Pan Adam Zioło – Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości.
             Natomiast Pan Gracjan Kurzeja- Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji przedstawił zgłoszone przez mieszkańców wnioski dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego części Korfantowa wraz z propozycją ich rozstrzygnięcia przez burmistrza.
            Rada podjęła również wszystkie zaproponowane w porządku uchwały, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.korfantow.pl oraz przyjęli protokół z XIV sesji Rady Miejskiej.
 
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć sesji.
konwent 098.jpeg konwent 100.jpeg konwent 101.jpeg konwent 102.jpeg konwent 103.jpeg konwent 104.jpeg konwent 105.jpeg