Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 27-04-2012 09:58

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na dzień
30  listopada  2012r.(piątek) o godz.1000
w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10 z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i zapytania radnych.
4.       Podjęcie uchwał:
a)           zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości;
b)           w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny;
c)           w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny;
d)           w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej;
e)           w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok;
f)             zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
g)           w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych;
h)           zmieniająca uchwałę w sprawie Aktu Założycielskiego Gimnazjum w Korfantowie;
i)             zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie;
j)             w sprawie przyjęcia porozumienia o wspólnej realizacji zadania;
k)           w sprawie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
l)             w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok;
m)         w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2012 rok;
n)           w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn. ,,Więcej, lepiej, szybciej-rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szanse edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
5.       Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych. dokonanej przez podmioty zobowiązane.
6.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.       Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
9.         Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
 
Przewodniczący
 
 /-/Kazimierz Didyk