Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 13-09-2012 10:05

Spotkanie Burmistrza Korfantowa z sołtysami

IMG_9470.jpeg

12 września br. w sali narad odbyło się spotkanie Burmistrza Korfantowa z sołtysami Gminy Korfantów.
W trakcie spotkania Skarbnik Gminy Pani Joanna Szkudlarska zapoznała sołtysów z kondycją finansową gminy i przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze br.
Z informacji przedstawionej wynika, że wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 12.320.451,39 zł co stanowi 52,53% planu (23.451.964,14zł), natomiast wykonanie wydatków wyniosło 11.287.503,52 zł co stanowi 42,59% planu.
           Skarbnik zwróciła przy tym uwagę, że większość wydatków inwestycyjnych realizowana jest w drugim półroczu stąd też, wykonanie wydatków zapewne będzie wyższe, natomiast przy dochodach majątkowych istnieje ryzyko niewykonania planu sprzedaży mienia komunalnego jak  i wpływów  z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.
            Informację uzupełnił Burmistrz Korfantowa, który poinformował, że gmina w II półroczu planuje wykonanie m.in.:
-budowy sieci wodociągowej tranzytowej z Przydroża Małego do SUW Ścinawa Mała koszt ok. 400 tys. zł
- modernizacji stacji uzdatniania wody w Korfantowie, koszt ok. 2 mln.300 tys. zł.;
-odwiertu studziennego SUW Korfantów koszt ok. 400 tys. zł;
-budowy kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012 na terenie sąsiadującym z Zespołem  Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie, koszt ponad 1 mln. zł;
- wykonanie drogi w miejscowości Wielkie Łąki;
- odbudowy starorzecza  Ścinawy Niemodlińskiej w Ścinawie Małej;
- modernizacji  sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie;
- remont II części dachu na świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej;
- przebudowę systemu ogrzewania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.
             W dalszej części spotkania Pan Piotr Wójcik- inspektor ds. ekologii przedstawił informację nt. stanu przygotowania gminy do wdrożenia rewolucyjnych zmian w gospodarce odpadami, wyjaśniając przy tym sołtysom pojawiające się w mediach informacje dotyczące tego zagadnienia.
            Następnie burmistrz poinformował, że gmina posiada już  projekt nowego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, które w najbliższym czasie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.
             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poprosiła sołtysów o przekazanie informacji dla mieszkańców o zmianach w zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych oraz nowych drukach wniosków, które dostępne są już  w ośrodku. Zachęciła także do oddawania odzieży do Banku Rzeczy Używanych, który działa przy ośrodku i służyć ma jego klientom.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przypomniała natomiast, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty do 15 września roku kalendarzowego (jednak z racji, że termin w tym roku przypada  na dzień wolny od pracy to termin ten wydłuża się do 17 września 2012r.) można składać wnioski o stypendia szkolne.
 Na koniec spotkania burmistrz poruszył sprawy oświaty gminnej, a sołtysi zgłosili kilka interwencji najbardziej nurtujących sołectwa.
  
Opracowała E.S.

IMG_9464.jpeg IMG_9465.jpeg IMG_9468.jpeg IMG_9472.jpeg