Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 09-08-2012 13:10

Bezpłatne szkolenia zawodowe dla niepełnosprawnych

Firma bit Polska Sp. z o.o. realizuje projekt adresowany do osób niepełnosprawnych „Równe szanse – aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 48 osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego poprzez objęcie ich poradnictwem zawodowym, warsztatami psychospołecznymi oraz szkoleniami zawodowymi.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby:

 • z województwa opolskiego, w wieku aktywności zawodowej,
 • bezrobotne i nieaktywne zawodowo,
 • zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, dopuszczające jednak uczestnictwo w szkoleniu zawodowym.

W ramach projektu osoby będą miały możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci:

 • Indywidualnego doradztwa zawodowego w wymiarze 2 godz./osobę, mającego na celu wybór zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową uczestników oraz potrzeby rynku pracy.
 • Warsztatów rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy (32 godz.), których celem jest wzmocnienie postaw uczestników ukierunkowanych na
  czynny, pełny udział w życiu społecznym oraz podniesienie aspiracji zawodowych uczestników. Uczestnicy zdobędą wiedzą m.in. z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz umiejętności intra- i interpersonalnych (m.in. komunikacja, asertywność, zarządzanie stresem, negocjacje).
 • Spotkań motywacyjno-aktywizacyjnych, na których uczestnicy będą trenować zdobyte podczas warsztatów umiejętności pod okiem doradcy zawodowego i psychologa, a także omawiać doświadczenia własne z dotychczasowych poszukiwań pracy.
 • Szkolenia zawodowego do wyboru:
  • Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw (160 godz., rozpoczęcie szkolenia przełom sierpnia i września)
  • Magazynier z obsługą wózka widłowego (100 godz.)
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (90 godz.)

Pragniemy zaznaczyć, iż udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Ponadto każdy uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe, a osoby spoza Opola otrzymają również zwrot kosztów dojazdu.

Biuro projektu: bit Polska Sp. z o.o.
45-072 Opole, ul Reymonta 29, tel.: (+48 77) 402 15 70, fax.: (+48 77) 456 71 80
e-mail: rowne-szanse@bit-polska.pl; http://www.rowne-szanse.bit-polska.pl