Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 29-06-2012 13:33

Informacja nt. przebiegu XXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

korf_ses_01.jpeg W wyjątkowo miłej atmosferze przebiegały obrady XXIII sesji zwołanej przez Przewodniczącego Rady Pana K. Didyka na dzień 27 czerwca 2012 roku, której głównym punktem było przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2011 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Korfantowa z tego tytułu.

Zanim jednak Rada rozpoczęła procedurę związaną z udzieleniem absolutorium zapoznała została z informacją międzysesyjną przedstawioną przez Sekretarza Gminy do której radni poprosili o dodatkowe informacje dotyczące korzyści i kosztów płynących z posiadania przez Urząd Miejski w Korfantowie certyfikatu ISO i wskazania lokalizacji działki sprzedanej z mienia gminy we Włodarach i lokalu użytkowego w Rzymkowicach.

Ponadto w interpelacjach i zapytaniach radni poruszyli następujące tematy:

 • dążenia do zmiany Statutu Gminy i zaktualizowania danych dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • montażu lustra drogowego w Przydrożu Wielkim – przy drodze powiatowej;
 • budowy chodnika w Starej Jamce i zamontowania znaku ograniczenia prędkości w tejże miejscowości;
 • fetoru we Włostowej;
 • podatku VAT.

Rada przystąpiła do procedury absolutoryjnej, której elementami obligatoryjnymi są:

 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym przedstawionymi przez Skarbnika Gminy;
 • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu odnośnie przedstawionego przez Burmistrza Korfantowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2011 rok, którą odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Krystyna Trzcińska;
 • zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej przedstawionym przez jej przewodniczącego Pana Henryka Kierpala;
 • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku złożonego przez Komisję Rewizyjną odczytaną przez Pana Wiceprzewodniczącego Rady Pana Andrzeja Kruczkiewicza;
 • przeprowadzenie dyskusji nad w/w sprawozdaniami;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2011 rok;
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Korfantowa, które zostało burmistrzowi w głosowaniu jawnym przez radnych udzielone.

Rada Miejska w Korfantowie zadecydowała także m.in. o:

 • zmianie budżetu Gminy Korfantów polegającej na przeznaczeniu środków na remonty dróg w gminie (14.800 zł) i modernizacji drogi w Wielkich Łąkach(dofinansowanie 158.500,00 zł, wkład własny gminy 68.000,00 zł), wykupieniu lokalu użytkowego we Włodarach, realizację projektu ,,Cyfrowa szkoła” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie (dofinansowanie 105.599,70 zł, wkład własny 33.611,43zł), realizację programu ,,Odnowa wsi”-11 000,00zł;
 • zmianie uchwały o inkasentach podatków w związku z wyborem nowych sołtysów;
 • ustaleniu zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

korf_ses_03.jpeg korf_ses_05.jpeg korf_ses_06.jpeg