Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 31-08-2012 12:39

Rozpoczęto modernizację SUW w Korfantowie

loga.gif

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.Nazwa operacji: Poprawa systemu wodociągowego w miejscowości Korfantów, Przydroże Małe i Ścinawa Mała oraz budowa odcinków sieci kanalizacji w miejscowości Korfantów
 

W dniu 27 sierpnia 2012 roku, przekazano plac budowy (część terenu Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie) wykonawcy robót wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego t.j. Przedsiębiorstwu Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych HYDROeŁPOL Sp. z o.o. ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź, który będzie realizował prace obejmujące wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST 4 i ST 5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie. Koszt zadania wyniesie 402.037,80 zł.. Planowany termin realizacji do 30 listopada 2012 roku.

 
Zadanie to objęte jest pomocą ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” i stanowi jeden z etapów realizowanego projektu pn. „Poprawa systemu wodociągowego w miejscowości Korfantów, Przydroże Małe i Ścinawa Mała oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korfantów” .
            Koszty ujęte w umowie o dofinansowanie planowanych do realizacji etapów prac wynoszą 4.022.964,43zł. Natomiast przewidywane wsparcie finansowe z UE określone w umowie o dofinansowanie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych oraz kwoty 2.467.133,00zł .
 
Kolejnymi etapami realizacji ww. projektu będzie:
1.         Przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie (dz. nr 301/2 ) obejmująca m.in.:
-        wymianę wszystkich urządzeń technologicznych wraz z armaturą i orurowaniem, m.in. filtry odżelaziające i do odmanganiania z drenażem płytowym, złoża katalityczne do filtrów, pompy, agregaty pompowe, sprężarki, dmuchawy, zakup mobilnego agregatu pradotwórczego,
-        wymianę zasilania energetycznego m.in. szaf sterujących, kabli zasilająco-sterujących okablowania odczytu danych, monitoring i wizualizacja pracy,
-        roboty modernizacyjne ogólnobudowlane budynku stacji m.in. ocieplenie dachu i elewacji, murowanie ścianek wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej , drzwiowej, bram wjazdowych, wymiana posadzek,
-        zagospodarowanie terenu m.in. wymiana ogrodzenia, wykonanie oświetlenia zewnętrznego , przebudowa ciągów komunikacyjnych.
 
W prowadzonym postępowaniu przetargowym na to zadanie została wyłoniona firma HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno z kwota brutto 2.285.583,93zł. Obecnie trwają czynności związane z zawarciem umowy oraz przekazaniem placu budowy. Planowany termin zakończenia prac do 30 listopada 2012 roku.
 
2.         Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Przydroża Małego do SUW Ścinawa Mała obejmująca m.in.:
-           wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 PVC długości 2.850 mb,
-           wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 PE długości 40 mb,
-           wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 PE długości 215 mb przewiertem horyzontalnym,
-           zabudowę urządzeń na sieci, rurociągu dopływowym do zbiornika SUW, obejścia części technologicznej w hali filtrów SUW Ścinawa Mała,
-           roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg,
           
Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy tych robót. Szacunkowy koszt prac 450.000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac do 30 listopada 2012 roku
 
Realizacja przedstawionych powyżej zadań wynika również z „Programu uporządkowania gospodarki wodociągowej i przyjęcia kierunków modernizacji systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności gminy w wodę w latach 2007-2013” przyjętego Uchwałą Nr XLIX/304/06 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 października 2006r , którego założeniem jest poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez spięcie wszystkich wodociągów i centralne zasilanie ich w wodę z wodociągu grupowego „Korfantów” ze Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie, co ma zapewnić stałe dostawy wody jej odbiorcom, a jednocześnie minimalizować koszty jej produkcji.
 
 
 
Informację sporządził :
Gracjan Kurzeja
dn. 30.08.2012r.