Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 26-10-2012 08:05

Obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

IMG_9728.jpeg W dniu wczorajszym (24.10.2012r.) Rada Miejska w Korfantowie po raz XXVII obradowała na sesji zwołanej przez Przewodniczącego Pana Kazimierza Didyka.
             Rada zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Korfantów przedstawioną przez Panią Gabrielę Misztal Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która omówiła zadania, jakimi zajmuje się ośrodek, a które skierowane są do osób bezrobotnych, o niskim statusie społecznym, starszych, samotnych, niepełnosprawnych i uczniów.
Pani Kierownik przedstawiła zadania, które ciążą na gminie i są zadaniami  własnymi, a  należą do nich m.in. zasiłki okresowe, zasiłki celowe, praca socjalna, dożywianie dzieci, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w takim domu oraz zadania zlecone przez państwo do których należą w szczególności: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.  
 Informację uzupełniła Pani Jolanta Grzegorzewicz, która  zapoznała  radnych z pomocą społeczną realizowaną przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie. Pomoc ta dotyczy wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 77  osób uprawnionych do alimentów, egzekucji świadczeń alimentów od dłużników alimentacyjnych, wypłacania (na podstawie wcześniej złożonych wniosków) stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, realizacji rządowego programu pomocy uczniom ,,wyprawka szkolna” oraz organizacji wypoczynku letniego dla uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami edukacyjnymi  ze środowiska wiejskiego i miejskiego.
Pomoc społeczna to także przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Mieszkaniowej, a także działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radni zwrócili uwagę na problematyczność tematyki pomocy społecznej, trudności  w jej realizacji, a także na postawy i zachowania osób korzystających z form pomocy społecznej, które w skrajnych przypadkach powodują, że mieszkańcy celowo wykorzystują wszystkie możliwości jakie daje system zabezpieczenia socjalnego w gminie tak, aby nie tylko zabezpieczyć sobie minimum egzystencjalne, ale także czynić z tego dodatkowe źródło dochodu lub metodę na ,,życie”, nie korzystając z formy pomocy jaką jest praca i aktywizacja zawodowa.
 Ponadto w trakcie obrad Rada Miejska w Korfantowie przeznaczyła środki finansowe  m.in. na:
- dokonanie remontu drogi wiejskiej w Wielkich Łąkach;
- odśnieżanie dróg gminnych;
-zakup pieca do budynku komunalnego w Korfantowie;
-remont mieszkań komunalnych w Korfantowie.
Jednocześnie dokonano podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych  ustalając przy tym ich granice i numery. Zmiany dotyczą podziału miasta Korfantowa na 3 odrębne okręgi wyborcze (wg nazw ulic), ustanowienia sołectwa Włodary jako samodzielnego okręgu wyborczego, przyłączenia sołectwa Rynarcice do okręgu wyborczego dotychczas obejmującego sołectwa: Myszowice, Niesiebędowice, Wielkie Łąki i Kuropas, ustanowienia odrębnych okręgów wyborczych dla sołectw: Gryżów i Węża. W pozostałych okręgach i tym samym sołectwach nie dokonano żadnych zmian. W/w zmiany będą miały zastosowanie od wyborów samorządowych przypadających zgodnie z kalendarzem wyborczym na jesień 2014 roku.
            Rada  ustaliła także wysokość stawek podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywały w gminie w 2013 roku  podwyższając obecne stawki o wskaźnik inflacji tj.4,0%.
Dodatkowo  radni zapoznali  się  z biografią i twórczością kandydata na patrona Gimnazjum w Korfantowie zaprezentowaną przez uczniów tej szkoły i ostatecznie jednogłośnie nadali  imię Czesława Niemena dla tej placówki.
 Na koniec  Rada rozszerzyła plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Korfantowie o dodatkowe posiedzenie w miesiącu listopadzie br.

IMG_9718.jpeg IMG_9719.jpeg IMG_9721.jpeg IMG_9723.jpeg IMG_9725.jpeg IMG_9727.jpeg