Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 04-12-2012 11:56

XXVIII sesja RM w Korfantowie

  005.jpeg              W ostatnim dniu listopada (30.11.br.) odbyły się obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
W sesji oprócz 14 radnych (nieobecny radny z Gryżowa  J. Oleś) uczestniczyli również sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Korfantowie, a także radny Rady Powiatu Pan Janusz Wójcik oraz Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna. Obradom przysłuchiwał się także przedstawiciel mediów lokalnych, a nagrania filmowego przebiegu obrad dokonał pracownik Fundacji Przyszłość i Rozwój na Rzecz Gminy Korfantów.
Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia zmian do zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady Pana Kazimierza Didyka porządku sesji i zostały zgłoszone przez Burmistrza Korfantowa w przedmiocie wniesienia autopoprawki zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegającej na uwzględnieniu w realizacji w latach kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych na zadania dotyczące:
 • podniesienia kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług (koszty projektu w całości pokryty ze środków zewnętrznych);
 • promocji własnej polegającej na wydaniu widokówek oraz ulotek informacyjnych dla każdej z 24 miejscowości gminy (koszt gminy 8.815,00 zł);
 • wydania czasopisma gminnego, w którym zamieszczane będą bieżące informacje o gminie (koszt gminy 6.240,00zł).
oraz autopoprawek do projektów uchwał w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2012 rok. Zmiany te przez Radę zostały przyjęte.
            Grupa radnych wniosła o dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Kazimierza Didyka, jednak wniosek ten nie uzyskał wymaganej liczby głosów (8 głosów ,,za”) i tym samym nie został wprowadzony pod obrady sesji.
Dyskusja nad tym wnioskiem stała się za to przedmiotem dywagacji radnych oraz radcy prawnej, która próbowała wyjaśnić sytuację prawną Przewodniczącego Rady w kontekście pisma otrzymanego od Wojewody Opolskiego dotyczącego wezwania Rady do podjęcia uchwał w sprawie  wygaśnięcia mandatu radnemu Panu Kazmierzowi Didykowi oraz radnemu Panu Janowi Olesiowi oraz wszelkich czynności jakie zostały podjęte przez gminę w tej materii.
            Część radnych nawoływała pozostałych do nie komplikowania i tak skomplikowanej sytuacji dotyczącej ważności obrad i podjętych uchwał  jednak było to nawoływanie bezprzedmiotowe ponieważ nie wprowadzono zmian w porządku obrad w tym przedmiocie.
             Zgłoszone przez radnych interpelacje dotyczyły m.in.:
- problemu nieprzyjemnego zapachu we Włostowej;
- wykonania  naprawy drogi w Starej Jamce (Dobrzyków);
- postawienia znaku ograniczającego tonaż  na drodze Węża-Jasienica Dolna;
- okazania granic drogi gminnej w Pleśnicy;
- stanu rowów i przepustów w Niesiebędowicach wzdłuż drogi powiatowej.
             Po dyskusji Rada przystąpiła do podejmowania uchwał. W ramach swojej działalności legislacyjnej Radni:
 • przyjęli program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok;
 • podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej rozpoczynając tym samym, po raz kolejny procedurę związaną z tą likwidacją;
 • zmienili wzory formularzy deklaracji na podatek leśny i rolny;
 • podjęli uchwałę umożliwiającą ubieganie się  przez osoby fizyczne o gminne stypendia sportowe;
 • zmienili uchwałę dotyczącą Aktu Założycielskiego Gimnazjum w Korfantowie;
 • zmienili uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie;
 • zadecydowali o kontynuacji cieszącego się w szkołach dużym zainteresowaniem programu ,,Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”, który zastąpiony został programem ,,Więcej, lepiej, szybciej…” pozwalającym na realizację wielu ciekawych zajęć dla uczniów. Projekt ten realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013 i jego wartość opiewa na kwotę 314 694,50 zł i nie wymaga środków własnych gminy;
 • w ramach zmiany wieloletniej prognozy finansowej zadecydowali o przebudowie w latach 2012-2013 pomieszczeń Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach (budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej) i przesunięciu także na rok 2013 realizowanej obecnie ,,Modernizacji stacji wodociągowej w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej oraz budową sieci wodociągowej tranzytu Przydroże Małe-SUW Ścinawa Mała”;
 • w ramach zmian w budżecie Gminy Korfantów zwiększyli wydatki na m.in. doposażenie hali sportowej w Korfantowie poprzez zakup urządzeń do ćwiczeń, będącego postulatem także studentów działającego przy gimnazjum Uniwersytetu III Wieku.
Przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych dokonaną przed podmioty do niej zobowiązane tzn. Wojewodę Opolskiego, Urząd Skarbowy, Burmistrza Korfantowa i Przewodniczącego Rady.
            W wolnych wnioskach Pan K. Didyk przypomniał o możliwości aplikowania o środki unijne w ramach stowarzyszenia Wspólne Źródła Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała, a Burmistrz Korfantowa poinformował o oszczędnościach (ok. 25%) jakie powstaną z tytułu przetargu na dostawę energii przeprowadzoną przez Związek Gmin Śląska Opolskiego, którego gmina jest członkiem.
            Na koniec Rada przyjęła protokół z XXVII sesji, która odbyła się w dniu 24 października 2012r.
 
 
  001.jpeg 002.jpeg 003.jpeg 004.jpeg 006.jpeg 007.jpeg
 
 
Opracowała E. Siwek