Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 05-02-2013 14:19

Informacja z XXX sesji Rady Miejskiej

sesje.jpeg 30 stycznia 2013 r. podczas XXX sesji Rada Miejska w Korfantowie podjęła szereg bardzo ważnych uchwał dotyczących gospodarki odpadami w kontekście ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach.
                Rada Miejska w Korfantowie ustaliła, że odpady  począwszy od 1 lipca 2013r. będą odbierane na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Ustaliła także stawkę za odbiór odpadów w wysokości 20,00 zł w przypadku osób, które nie będą prowadziły segregacji oraz 13,00 zł, dla osób które będą prowadziły segregację selektywną. Opłaty powyższe dotyczą jednego mieszkańca i muszą być  uiszczane miesięcznie. W uchwale Nr XXX/222/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik ustalone zostały także stawki opłat za odbiór odpadów gromadzonych w pojemnikach od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
                Rada Miejska w Korfantowie określiła także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Pierwszą deklarację mieszkańcy zobligowani są złożyć w terminie do 31 marca 2013r.
Mieszkańcy zadeklarują m.in. ile osób zamieszkuje (nie mylić z pojęciem zameldowania) w danej nieruchomości oraz sposób w jaki będą gromadzone  odpady (selektywnie bądź nie) i na podstawie tych danych sami obliczą sobie wysokość opłaty jaką zobowiązani będą uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
 Rada ustaliła, że w ramach ww. kwot odpady będą zbierane na terenie gminy:
  • odpady zmieszane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
  • odpady surowcowe –nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
  • odpady szklane – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
  • odpady komunalne ulęgające biodegradacji – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
  • popiół- nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Ponadto uchwalono, że w gminie  od 1 lipca 2013r. będzie funkcjonować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać m.in. baterie, akumulatory, tworzywa sztuczne, meble, grzejniki, opony itp.
                 Na uwagę zasługuje fakt, że dla większości radnych podjęcie tzw. ,,uchwał śmieciowych” stanowiło duży problem, gdyż  nie wszystkie dane są znane. Jest też  wiele wątpliwości co do realizacji tego obowiązku, jak również  wiele zagrożeń dla gmin. Dodatkowo ustawodawca pod koniec stycznia zmienił ustawę wprowadzając kilka bardzo istotnych zmian dla gmin, jednak do momentu podjęcia przez Radę Miejską w Korfantowie uchwał,  ustawa ta jeszcze nie była i nie  jest obowiązująca. Wątpliwości radnych budziło także ustalanie stawek opłat przed organizacją przetargów przez gminy. Z uwagi na termin wdrożenia zapisów ustawy, radni pomimo wątpliwości podjęli uchwały wyrażając nadzieję, że będą one nowelizowane i przyczynią się do  rozwiązania problemu ,,bezpańskich śmieci” w lasach, przydrożnych rowach czy na występujących także naszej gminie tzw. dzikich wysypiskach.
                Uzupełnieniem uchwał jakie Rada podjęła w styczniu jest przyjęty w miesiącu grudniu 2012 roku Regulamin utrzymania i czystości na terenie gminy Korfantów (Uchwała Nr XXIX/210/2012), który mówi m.in. o tym jak prawidłowo prowadzić segregację śmieci, ile pojemników-worków zobowiązany jest posiadać każdy z właścicieli nieruchomości, w jakich kolorach powinny one być oraz jakie odpady mogą być w nich gromadzone. Regulamin odnosi się także do aktualnego obecnie  obowiązku uprzątnięcia śniegu na chodnikach, sopli lodowych, jak również obowiązków jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych, gospodarskich,  obowiązków deratyzacyjnych itp.  Regulamin reguluje także warunki mycia pojazdów samochodowych na terenach prywatnych.
                 Rada na swoim XXX posiedzeniu zadecydowała  także o zwiększeniu środków na realizację zadania ,,Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie, Centrum Czytelniczo-Informacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”, którego łączny koszt to kwota 1.654.537,84 zł, a środki zewnętrzne to kwota 997.474,38 zł. Zadanie to w całości zostanie wykonane w 2013 roku.
                 Radni z entuzjazmem przyjęli także do realizacji w szkołach Gminy Korfantów program ,,Więcej, lepiej, szybciej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013”, który będzie realizowany do końca czerwca 2013r. Program opiewa na kwotę 309.874,50 zł i w całości kwota ta nie angażuje finansów gminny.
                  Organ uchwałodawczy zadecydował również o przeznaczeniu środków finansowych na Zamiejscowy (w Korfantowie) Ośrodek Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nysie przekazując środki na sfinansowanie internetowego  łącza w kwocie 7.073,00 zł, umożliwiając jednocześnie naszym mieszkańcom korzystanie z jego usług.