Dziś są imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty
Wybierz język:
 19-04-2013 13:18

Projekt PARTNERSTWO NYSKIE 2020

W dniu 19 kwietnia 2013r. Gmina Nysa – Lider Partnerstwa Nyskiego - złożyła wniosek aplikacyjny do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.
1.      Projekt złożony do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.
2.      Termin realizacji od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r.
3.      Całkowita wartość projektu - 2.669.830,28 zł
4.      Dofinansowanie 85% - 2.269.355,74 zł
5.      Wkład własny 15% - 400.474,54 zł
6.      Koszt projektu przypadający na Partnera to 157.048,84 zł, w tym wkład własny 23.557,33 zł.
7.      W dniu 25.03.2013r. podpisano Umowę Partnerstwa.
8.      W skład partnerstwa wchodzą 3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki i 14 gmin:Nysa (Lider Partnerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce
Poniżej zasięg terytorialny Partnerstwa przedstawiony na mapach:
 
1.      Partnerstwo Nyskie na tle mapy Województwa Opolskiego
 1.jpeg
 
2.      Partnerstwo Nyskie – powiaty wchodzące w skład Partnerstwa
2.jpeg
3.      Partnerstwo Nyskie – gminy wchodzące w skład Partnerstwa
3.jpeg
9.      Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym.
10.   Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj.
a)      Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
b)      Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
c)      Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
d)      Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania.
11.   Dla potrzeb realizacji Projektu – opracowywania dokumentów strategicznych - zostaną utworzone zespoły robocze ds. strategii, w których każdy z Partnerów będzie miał swojego przedstawiciela.
12.   Obszar funkcjonalny to obszar, który tworzą Partnerzy projektu. Opracowane dokumenty planistyczne będą dotyczyć wszystkich Partnerów. Poruszane w opracowywanych dokumentach dziedziny będą w równym stopniu opisywać każdego z Partnerów Projektu. Dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu Partnerzy przyjęli zasadę, iż wszystkie pożytki i koszty związane z realizacją zadania dzielone są po równo na każdego Partnera. Zasada ta odnosi się również do wkładu pracy merytorycznej i zaangażowania niezbędnego do realizacji Projektu. Dlatego podjęto wspólnie decyzję, iż Projekt od początku do końca będzie realizowany wspólnymi siłami przez wszystkich Partnerów.
13.   Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych działaniach mających na celu:
1)      wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego,
2)      wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego,
3)      wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru funkcjonalnego,
4)      propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami.