Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 30-01-2014 13:59

Informacja z XLII sesji Rady Miejskiej

Sprawy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania rodziny były tematami, którymi zajęła się Rada Miejska w Korfantowie w dniu 29 stycznia 2014r. Rada  w trakcie obrad  42 sesji uchwaliła także 15 uchwał.

Bardzo ciekawe i szczegółowe dane dotyczące problemów  alkoholowych w gminie  przedstawiła Pani Małgorzata Janiak- pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zwracając przy tym  szczególną uwagę na niebagatelizowanie  problemu spożywania alkoholu w rodzinach, a przede wszystkim zwrócenie   troski o  dzieci i młodzież.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji  programu przeciwalkoholowego za  2013 rok  Rada  uchwaliła, zobowiązując  Burmistrza Korfantowa do realizacji program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok.

Następnie  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznała zebranych z informacją dotyczącą wspierania rodziny realizowaną przez ośrodek w 2013 roku oraz poinformowała o aktualnych potrzebach w tej materii.

W dalszej części obrad Rada Miejska przyjęła trzy uchwały, które umożliwią  dzieciom niespełniającym wymogów kryterium dochodowego (obecnie 456 zł) korzystanie z darmowego  dożywiania w szkołach w ramach wieloletniego programu ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Dyrektorzy placówek oświatowych będą mogli skierować pomoc w zakresie dożywiania do dzieci, które wymagają takiej pomocy, a dochód miesięczny nie przekracza 150% kryterium dochodowego (tj. 813 zł).

Rajcy miejscy przyjęli także uchwały określające plany pracy zarówno Rady jak i poszczególnych jej komisji oraz uzupełnili skład osobowy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony Środowiska o osobę nowej radnej Pani Sylwii Bednarczyk.

Natomiast  nowy Sołtys Puszyny Pan Andrzej Kłonowski, podobnie jak wszyscy pozostali Sołtysi, dzięki przychylnej decyzji Rady  może pełnić  już funkcję inkasenta podatków i opłat lokalnych.

             Rada zadecydowała również  o przeznaczeniu środków na utrzymanie w Korfantowie Oddziału Komunikacji udzielając Powiatowi Nyskiemu środków w formie dotacji celowej  oraz  podjęła pierwszą uchwałę w zakresie zmian w obowiązującym budżecie gminy zwiększając wydatki o kwotę 23.037,09 zł.

             Ostatnią uchwałą kończącą proces legislacyjny  Rady w dniu 29 stycznia  br. była uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Korfantowie, która miałaby powstać  przy  nowym gimnazjum jeśli -Rada Powiatu Nyskiego wyrazi na to  zgodę.

             Radni w trakcie obrad sesji zwrócili uwagę  na  konieczność  poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, zwiększenia kursów komunikacji  autobusowej zwłaszcza w dni nauki szkolnej i pomocy  gminy w kosztownym odrolnieniu działki  gminnej w Przydrożu Wielkim.

             Na koniec  decyzją Radnych skierowano do Komisji Rewizyjnej  skargę złożoną przez  jedno z kół łowieckich funkcjonujących na terenie gminy i przyjęto protokół z poprzedniej sesji.

 

Informację sporządziła :E. Siwek

DSC02092.jpeg   DSC02094.jpeg   DSC02095.jpeg   DSC02096.jpeg   DSC02097.jpeg   DSC02098.jpeg   DSC02099.jpeg   DSC02102.jpeg