Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 27-02-2014 15:07

Powrót radnego - Pan K. Didyk na nowo w składzie Rady Miejskiej w Korfantowie

W dniu 26 lutego br. po kilkumiesięcznej nieobecności spowodowanej wygaśnięciem mandatu radnego do grona radnych Rady Miejskiej w Korfantowie powrócił Pan  Kazimierz Didyk.

Nieobecność spowodowana była wygaśnięciem mandatu przez Wojewodę Opolskiego na wskutek utraty prawa wybieralności i  utrzymaniem w mocy tego rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Konsekwencją tego zdarzenia było zarządzenie przez Wojewodę Opolskiego  na dzień 2 lutego 2014r. wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 10, które  Pan Kazimierz Didyk wygrał wobec braku kontrkandydata i legitymowaniem się posiadaniem prawa  wybieralności.

Po odebraniu z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie Pana Ryszarda Szczepańskiego zaświadczenia o wyborze oraz drugim złożeniu  ślubowania w trakcie trwania kadencji rady (kadencja 2010-2014, pierwsze ślubowanie Pan K. Didyk złożył w grudniu 2010r.) Rada po zawirowaniach osobowych  jesienno-zimowych, powróciła do pełnego 15 osobowego składu!

Sesja była także okazją do zapoznania się z informacją Burmistrza Korfantowa dotyczącą funkcjonowania w gminie, nowego systemu gospodarki odpadami (za okres od 01.07.-31.12.2013r.), a dzięki obecności Pana Antoniego Górskiego dyrektora firmy Veolia Usługi dla Środowiska Oddział w Krapkowicach także miejscem odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości  kierowanych do podmiotu, który na terenie gminy realizuje usługi wywozu odpadów komunalnych.

Wyzwaniem dla firmy będzie w najbliższym czasie uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Korfantowie do którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddawać prawie wszystkie odpady powstające na nieruchomościach.

Podkreśleniu ulega fakt, że nowy system działa w gminie sprawnie, bez większych zarzutów, mieszkańcy uczą się właściwie segregować odpady, ilość odpadów segregowanych wzrasta. Właściciele nieruchomości korzystają z możliwości zamiany pojemników na większe za pośrednictwem urzędu, do którego można zgłaszają  takie potrzeby, a  i ilość odpadów w rowach i lasach  powoli się zmniejsza.

Wszyscy zgodnie podkreślili jednak, że kluczem do sukcesu nowego systemu jest dążenie do jego powszechności, czyli objęcia nowym systemem gospodarki odpadami wszystkich nieruchomości znajdujących się w gminie.

Radni zgłaszali ponadto rozważenie możliwości zastosowania zniżek w opłatach za gospodarowanie odpadami wobec rodzin wielodzietnych oraz wieloosobowych, jednak pełna ocena finansowa tego systemu będzie możliwa dopiero w okresie powakacyjnym.

 Rada Miejska w Korfantowie przyjęła zaproponowane w porządku obrad projekty uchwał dotyczące:

- zwiększenia środków na realizację Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi (dostosowując zapisy programu do uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2014 rok);

- zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok;

- obniżenia niektórych stawek opłat za gospodarowanie odpadami (dotyczy terenów niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne o 0,50 zł);

- udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie na realizację zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

-  uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej osobą radnego Jana Dawidowicza;

- uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów osobą Pana Kazimierza Didyka;

-  skargi na bezczynność Burmistrza Korfantowa uznając ją za niezasadną.

 

Radni interweniowali ponadto w sprawach z zakresu:

- budownictwa drogowego: budowy chodnika przy drodze powiatowej w Ligocie Ścinawskiej oraz podwyższenie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się w jezdni (głównie na ul Opolskiej w Korfantowie);

- bezpieczeństwa drogowego - przycięcia obumarłych konarów drzew na ul. T. Kościuszki w Korfantowie (droga powiatowa);

- bezrobocia - wystosowania zapytania do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie: czy instytucja ta przewiduje zaangażowanie mieszkańców gminy przy budowie: obwodnicy Nysy i elektrowni Opole;

- gospodarki wodnej - przywrócenia drożności rowów na trasie Korfantów - Budzieszowice w związku z budową sieci gazowniczej.

 

Opracowała E. Siwek

Poniżej zdjęcia z obrad  sesji.