Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 26-03-2014 09:05

Inicjatywa lokalna

Informuję, że do dnia 30 kwietnia 2014 r. można składać wnioski na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Z wnioskiem o realizację inicjatywy mogą wystąpić mieszkańcy jako grupy nieformalne lub organizacje pozarządowe.

Szczególnie zachęcam do składania wniosków na realizację inicjatyw lokalnych w zakresie:

 1.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 2.  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Co powinien zawierać wniosek?

 1. nazwę i opis inicjatywy;
 2. termin realizacji;
 3. informację o wnioskodawcy;
 4. miejsce wykonywania zadania;
 5. szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
 6. opis dotychczas wykonanych prac;
 7. opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
 8. określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;
 9. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:
 1. całkowity koszt zadania,
 2. wnioskowaną formę i zakres pomocy,
 3. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz posiadanych własnych środkach i wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł;
 1. informację na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną;
 2. imiona i nazwiska osób reprezentujących wnioskodawców wraz z podpisami.

Uwaga!

Ważne jest, aby wniosek zawierał wszystkie elementy, które będą podlegać ocenie zgodnie z kryteriami przyjętymi w Uchwale Nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw  lokalnych.                 

Kryteria oceny wniosków:

1. Wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej - liczba osób zaangażowanych w realizację inicjatywy  w stosunku do liczby osób zameldowanych: 

       a) przy udziale do 5 % mieszkańców – 10 pkt,

       b) przy udziale powyżej 5 do 10% mieszkańców – 20 pkt,

       c) przy udziale powyżej 10 % mieszkańców – 30 pkt,

2. Celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej – do 20 pkt.

3. Liczba osób, będących mieszkańcami Gminy Korfantów, którym służyć będzie inicjatywa lokalna:   

             a) do 50 % mieszkańców – 10 pkt.,

             b) powyżej 50 % mieszkańców – 20 pkt.

 4. Koszty eksploatacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej ponoszone przez Gminę Korfantów po jego zrealizowaniu (im mniejsze koszty eksploatacji tym wyższa liczba punktów) – do 20 pkt

5. Procentowy udział środków finansowych własnych wnioskodawcy w realizację inicjatywy:

 1. do 10% – 5 pkt,
 2. do 20% – 10 pkt,
 3. do 30% – 20 pkt,
 4. powyżej 30% – 30 pkt,

6. Obszar objęty inicjatywą lokalną obejmuje więcej niż 1 sołectwo – 25 pkt,

 

Na  realizację inicjatyw lokalnych w bieżącym roku w budżecie Gminy Korfantów przewidziana jest kwota 5 000 zł.

 

MM/JG