Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 28-03-2014 12:06

Dotacje z Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Osoby, które zamierzają ubiegać się o dotację z tzw. nowej perspektywy finansowej muszą uzbroić się w cierpliwość. Polska prowadzi formalne negocjacje z Komisją Europejską dot. Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu, w którym określa, w jaki sposób chce osiągnąć swoje cele rozwojowe wykorzystując pieniądze unijne. Cała procedura może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju liczy, że Komisja Europejska zaakceptuje programy jeszcze w tym roku, by można było ruszyć z wydawaniem unijnych pieniędzy na lata 2014-2020. Trwają także prace nad programami operacyjnymi dla wsi i rybołówstwa. Mimo, że fundusze będą dostępne nie wcześniej niż pod koniec 2014 roku, już dziś warto zapoznać się z założeniami krajowych programów operacyjnych. Poniżej kompendium wiedzy.

Co zostało określone w umowie partnerstwa?

Projekt Umowy Partnerstwa powstał na bazie jej Założeń, przyjętych przez rząd 15 stycznia 2013 r. Określa układ programów operacyjnych na lata 2014-2020, zawiera analizę potrzeb rozwojowych Polski oraz cele i priorytety działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami realizacji.
Zarówno Umowa, jak i projekty krajowych programów operacyjnych są powiązane z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską, Strategię Europa 2020 oraz celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata. Uwzględniają również opinie partnerów społecznych i gospodarczych, a także efekty spotkań grup roboczych i debat eksperckich.

Jakie środki może otrzymać Polska?

Kwota dla Polski wynosi 82,5 mld euro (ok. 345 mld zł). W tej kwocie zawiera się 252 mln euro, czyli ponad 1 mld zł na wsparcie bezrobotnej młodzieży. W tym kwota na realizację programów operacyjnych to ponad 320 mld zł (ponad 76,8 mld euro).

Programy Operacyjne 2014-2020

W latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ )– alokacja 114,94 mld zł (27,5 mld euro)

Fundusze PO IiŚ zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę.
Główni beneficjenci:

 • podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty prywatne, głównie duże przedsiębiorstwa.

Program Inteligentny Rozwój (PO IR) – alokacja 35,98 mld zł (8,6 mld euro)

Głównym celem PO IR jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki m.in. poprzez aktywizację współpracy firm i sektora nauki, wsparcie i rozwój innowacyjności przedsiębiorców. Najważniejszym założeniem PO IR jest wsparcie realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki oraz wdrożenie wyników ich prac na rynek.
Program ma umożliwić skuteczne przejście „od pomysłu do przemysłu” czy szerzej: do rynku, poprzez przekształcanie pomysłów w niespotykane dotąd produkty, usługi i technologie. Preferowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli wybrane dziedziny nauki i gospodarki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju  i regionów. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, priorytetowo zostaną potraktowane także ekoinnowacje – innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony środowiska.
Część środków zostanie przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.
Główni beneficjenci:

 • sektor nauki (uczelnie, instytuty),
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu (np. parki naukowo -technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości).

Program Wiedza Edukacja Rozwój – alokacja 18,46 mld zł (4,4 mld euro)

O WER wspierać będzie reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie. W programie będą także dostępne środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.
Główni beneficjenci:

 • instytucje publiczne,
 • organizacje pozarządowe.

Program Polska Cyfrowa – alokacja 9,42 mld zł (2,2 mld euro)

Środki programu wspierać będą technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych. Planowane są również działania dotyczące nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych. Program zakłada, że do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mógł mieć dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.
Główni beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
 • administracja publiczna,
 • jednostki naukowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • państwowe organizacje kultury,
 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Program Polska Wschodnia – alokacja 8,84 mld zł (2,1 mld euro)

PO PW to dodatkowe fundusze dla 5 województw Polski Wschodniej. Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności, większą aktywność przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w obszarze B+R oraz ich promocję na rynkach międzynarodowych. Ponadto, realizowane będą projekty związane z rozwojem komunikacji miejskiej oraz poprawą dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i obszarach je otaczających.
Główni beneficjenci:

 • przedsiębiorcy,
 • inicjatywy klastrowe,
 • ośrodki innowacji,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • PKP PLK S.A.

Program Pomoc Techniczna – alokacja 2,92 mld zł (700,1 mln euro)

Ma zapewnić efektywne funkcjonowanie systemu wdrażania środków unijnych w Polsce. Fundusze PPT będą wspierać instytucje w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez nowe przepisy unijne. Prowadzone będą też działania edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne.
Działania programu skierowane będą w szczególności do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, mediów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

Programy Regionalne (RPO)

RPO finansowane będą z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Samorządy województw zarządzać będą większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc.
Każde z województw określa swoje cele, priorytety, programy.

W kolejnej perspektywie EFS zarówno w PO WER jak i w RPO, zostaną wprowadzone nowe rozwiązania takie jak:
- Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) – rejestr w formie ogólnopolskiej bazy podmiotów świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe finansowane ze środków publicznych, będzie on elementem wspierającym poprawę jakości szkoleń finansowanych ze środków publicznych;
Rozwój kwalifikacji z zastosowaniem „bonów edukacyjnych” – planowane są działania obejmujące wprowadzenie systemu bonów szkoleniowych dla osób planujących podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych, a także rozwój brokeringu edukacyjnego (pośrednictwo edukacyjne);
Wykorzystywanie instrumentów zwrotnych (pożyczki) – udzielanie tego typu wsparcia na preferencyjnych warunkach umożliwi przeciwdziałanie barierom w dostępie do kapitału w szczególności w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji o nowej puli unijnych środków oraz krajowych programach na kolejną perspektywę dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Z dokumentami na lata 2014-2020 przyjętymi przez rząd można się zapoznać na stronie Fundusze Europejskie 2014-2020. Informacje na temat programów regionalnych dostępne na stronach samorządów poszczególnych województw.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)

W latach 2014 – 2020, podobnie jak we wcześniejszym okresie, Polska korzystać będzie także ze środków na rozwój obszarów wiejskich oraz funduszu morskiego i rybackiego.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w którym uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie dotychczasowych konsultacji oraz w ramach ex-ante.
Projekt uzupełniono także w części diagnostyczno – strategicznej. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

W ramach PROW prowadzone będą działania takie jak:

- Transfer wiedzy i innowacyjność,
- Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw,
- Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych,
- Inwestycje w środki trwałe,
- Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych    i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych,
- Pozwój gospodarstw i działalności gospodarczej,
- Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich,
- Pnwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów,
- Tworzenie grup i organizacji producentów,
- Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,
- Rolnictwo ekologiczne,
- Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,
- Współpraca,
- LEADER.

Konsultowane projekty programów dostępne są na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju (PROW 2014-2020, PO RM). Programy nie są elementem wspomnianej wcześniej Umowy Partnerstwa).