Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 25-07-2014 08:20

Konkurs grantowy dla organizacji i grup nieformalnych!

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, LGD Stobrawa przy współpracy z Partnerstwem Borów Niemodlińskich zapraszają na spotkanie w sprawie mikrodotacji.

O dotację w wysokości 5 000 zł będą mogły ubiegać się młode organizacje pozarządowe ( działające maksymalnie do 1,5 roku) oraz  grupy nieformalne ( nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego).

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną szczegóły konkursu, wzory dokumentów oraz regulamin. Materiały zostaną też zamieszczone w przyszłym tygodniu na stronie www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl 

Przewidywany termin naboru wniosków: VII/VIII 2014
Spotkania dla zainteresowanych:
29.07.2014 r.- Prószków, Ośrodek Kultury, godzina 17:00

31.07.2014 r.- Łambinowice, Urząd Gminy, godzina 17:00

 Zgłoszenia należy dokonywać do  dnia 27 lipca 2014 r. na formularzu zgłoszeniowym (online): https://docs.google.com/forms/d/17ywBa3IYmrAyTvQayaP914Wp1i1dptASpxEZfhHDfnU/viewform

lub wysyłając maila: niemodlinskie@op.pl, tel. 77 4606 351

 Projekty składane w ramach konkursu muszą spełniać kryteria merytoryczne

 • planowane w ramach mikrodotacji działanie w sferze pożytku publicznego lub/i – w przypadku NGO – dotyczące zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, kosztów adaptacji lokalu, oprogramowania komputerowego, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowego finansowania kosztów osobowych związanych z obsługą prawną, księgową, informatyczną, poszerzenia zakresu świadczonych usług;
 • wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
 • oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
 • demokratyczny system zarządzania;
 • możliwie wspólnotowy charakter działania, angażowanie wolontariuszy do pracy i innych partnerów społecznych;
 • innowacyjny charakter przedsięwzięcia;
 • trwałość planowanych działań;
 • prawidłowość wykonania budżetu.

Młoda organizacja pozarządowa/grupa nieformalna/grupa samopomocowa ubiegająca się o mikrodotację musi:

 • wypełnić wniosek w Generatorze (link znajduje się na stronie www.ocwip.pl orazwww.dolinastobrawy.pl), następnie wydrukować „Potwierdzenie złożenia wniosku” i wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub dostarczyć osobiście do siedziby Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole lub do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork;
 • lub pobrać wniosek ze strony www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl, następnie wysłać go pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres ww. siedzib Operatorów.

Termin realizacji zadania

 • Okres realizacji mikrodotacji 15.09. – 15.11.2014 r.;
 • Wszystkie oferty spełniające kryterium dostępu zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym;
 • Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15.09.2014 r.;
 • Nabór wniosków zakończy się 20.08.2014 r. o godzinie 15:30 (w przypadku wysyłania wniosku poczta tradycyjną decyduje data wpłynięcia wniosku).           

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną szczegóły konkursu, wzory dokumentów oraz regulamin. Materiały zostaną też zamieszczone w przyszłym tygodniu na stronie www.ocwip.pl orazwww.dolinastobrawy.pl.

 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i środków Samorządu Województwa Opolskiego. Prowadzący projekt: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu, LGD Dolina Stobrawy, Samorząd Województwa Opolskiego.

 

 

 MM/JG