Dziś są imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
Wybierz język:
 29-09-2014 15:15

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Korfantowie

Informuję, że od dnia 9 października 2014 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Korfantowie przy ul. Fabrycznej Nr 8 będzie przyjmował od mieszkańców Gminy Korfantów za darmo odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

W Punkcie przyjmowane będą bez ograniczeń następujące frakcje odpadów: papier, tektura, szkło, odpady ulegające biodegradacji, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, drewno, tworzywa sztuczne, metale, gleba i ziemia w tym kamienie, wielkogabaryty – meble, wielkogabaryty z metalu, odpadowy toner drukarski.

Natomiast odzież, tekstylia, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, leki, baterie i akumulatory, opony samochodowe o śr. do 56 cm, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, magnetyczne i optyczne nośniki informacji, inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego wyłącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi będą przyjmowane w Punkcie zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXXIII/250/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Jednocześnie informuję, że w Punkcie nie będą przyjmowane:

- materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,

- zmieszane odpady komunalne,

- zmieszane odpady budowlane.

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek – Piątek 9-12

Sobota 9-14

 

Uwaga: PSZOK przyjmuje tylko odpady posegregowane, niezmieszane i niezanieczyszczone innymi odpadami od mieszkańców Gminy Korfantów, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po okazaniu ostatniego dowodu wpłaty.

 

BURMISTRZ KORFANTOWA

         /-/ Zdzisław Martyna