Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 06-09-2006 14:36

AKTUALNOŚCI - Przejrzysta Polska

 O PROGRAMIE      AKTUALNOŚCI - Przejrzysta Polska      WDROŻONE ZADANIA      ZESPÓŁ ZADANIOWY


05.09.2006

Gmina Korfantów przystąpiła do kontynuacji akcji "Przejrzysta Polska 2006, w ramach której należy wprowadzić trzy zadania:

1.1 Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług.
2.1 Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną.
3.1 Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.

 


 

 

04.03.2006

Gmina Korfantów uzyskała certyfikat Przejrzystej Polski

 


 

 

08.02.2006

Szanowni mieszkańcy,

Pragnę poinformować, iż dobiega końca realizacja akcji w której uczestniczy Urząd Miejski
w Korfantowie pt. „Przejrzysta Polska”. Obecnie organizatorzy sprawdzają kompletność i poprawność wprowadzonych przez nas zadań. Wkrótce zostanie opublikowana lista samorządów, które z powodzeniem wdrożyły wszystkie 6 zadań obowiązkowych. Samorządy te otrzymają certyfikat „przejrzystości” potwierdzający udział i ukończenie akcji. Wręczenie certyfikatów będzie miało charakter uroczysty i odbędzie się na początku marca br. w Warszawie.

A oto zadania, które zrealizowaliśmy: 

 

 

1.1              Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (karty usług).
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
W kartach usług znajdziecie Państwo informacje gdzie załatwić sprawę, w jaki sposób, jakie opłaty należy uiścić itp. Dzięki informacjom zawartym w kartach usług mieszkaniec zaoszczędzi czas (otrzyma precyzyjną i kompletną informację jakie dokumenty ma przynieść).
Karty usług dostępne są w punkcie informacyjnym urzędu, Rynek 4 parter pok. nr 1 (z możliwością zabrania karty ze sobą), a także na naszej stronie internetowej : www.korfantow.pl (zakładka _pozycjamenu62_) oraz w poszczególnych wydziałach urzędu.

 

 

1.2              Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie.
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Mieszkaniec przychodząc do urzędu nie będzie się czuł zagubiony. Po wejściu do urzędu będzie wiedział gdzie ma się udać, aby załatwić swoją sprawę. Informacje będą zrozumiałe i czytelne. Urzędnicy dzięki noszonym identyfikatorom nie będą anonimowi. Pytając o informacje, czy załatwiając sprawę w urzędzie mieszkaniec zawsze będzie wiedział z kim rozmawia. Ponadto przy drzwiach do poszczególnych pokoi znajdzie informację jaką sprawę może załatwić w danym pokoju.

1.3              Utworzenie punktu informacyjnego.
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Mieszkaniec w takim punkcie zdobędzie informacje, otrzyma niezbędne formularze, będzie także mógł skorzystać z dostępu do Internetu, uzyska pomoc przy pisaniu podań i wypełnianiu innych dokumentów, które będzie przedkładał w naszym urzędzie. Punkt informacyjny znajduje się w budynku urzędu, Rynek 4 na parterze pok. nr 1.

 

1.4              Opracowanie gminnego katalogu firm
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Niektóre ze spraw załatwianych w urzędzie wymagają skorzystania z usług firm prywatnych (wykonanie map, dokonanie podziału działki, zrobienie zdjęcia). Katalog firm zawiera adresy i telefony firm świadczących usługi w różnych branżach. Mieszkaniec załatwiając sprawę w urzędzie, gdy pojawi się konieczność skorzystania z usług firmy prywatnej będzie od urzędnika otrzymywał do wglądu taki katalog. Korzystając z katalogu firm to mieszkaniec będzie decydował o wyborze firmy, z której usług skorzysta. Będzie to zapobiegać nagannej sytuacji, w której urzędnik polecałby klientowi jedynie wybrane firmy np. należące do swoich znajomych lub rodziny.
Gminny katalog firm dostępny jest w punkcie informacyjnym urzędu, w sekretariacie, w każdym wydziale urzędu, a także na naszej stronie internetowej.

 

2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego.
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Kodeks etyczny jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy Urzędu Miejskiego. Mieszkaniec w kontakcie z urzędnikiem będzie mógł odwołać się do zapisów kodeksu, pytając jak dane zachowanie ma się do deklarowanych w kodeksie wartości. Treść kodeksu znajduje się w gablocie informacyjnej w punkcie informacyjnym urzędu oraz na naszej stronie internetowej.

 

3.1 Opracowanie i wdrożenie Programu Współpracy oraz Karty Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Organizacje pozarządowe często reprezentują mieszkańców w kontaktach z urzędem. Opracowanie programu współpracy pozwoli na to, aby kierunki współpracy, samorząd – organizacje pozarządowe były zgodne z potrzebami lokalnej społeczności. Program zobowiąże jednostkę samorządu terytorialnego m.in. do kontaktu z organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu rocznych planów współpracy.
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok oraz Karta Współpracy dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce przejrzysta gmina.

 

3.2 Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Opracowana „mapa aktywności” umożliwi i ułatwi przeprowadzanie konsultacji społecznych w istotnych dla społeczności lokalnej sprawach. Często jest tak, że mieszkańcy nie mają czasu, ani odpowiedniej wiedzy, aby konsultować rozwiązania proponowane przez gminę. „Mapa aktywności” ma być dla mieszkańców źródłem informacji o działających na terenie Gminy Korfantów organizacjach pozarządowych. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli się zorientować jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania realizują lub mogą realizować.
Mapa taka dostępna jest na stronie internetowej urzędu oraz w punkcie informacyjnym urzędu.

 

4.1 Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy ( tzw. Strategia w pigułce)
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Kierunki i plany rozwoju powinny być nie tylko znane mieszkańcom, ale powinni oni mieć wpływ na ocenę przyjętych kierunków rozwoju i ewentualną ich korektę. Dzięki zrealizowaniu zadania mieszkańcy w przystępnej formie otrzymają informację jak ich miejscowość będzie się rozwijać w dłuższej perspektywie czasu (nawet 10-15 lat). Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przyjęte plany są aktualizowane i w jaki sposób będą mogli brać udział w ocenie realizacji i korekcie przyjętych rozwiązań.

 

4.3 Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gmin (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie monitorowaniu strategii
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Każdy mieszkaniec może uczestniczyć w sesjach rady. W działalności rady są sesje, na których rozważne są szczególnie istotne dla lokalnej społeczności kwestie (np. budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych). Dzięki przyjętemu harmonogramowi każdy mieszkaniec będzie wiedział kiedy będą dyskutowane interesujące go kwestie i będzie mógł odpowiednio dostosować do tego terminarza swoje plany.

 

5.1 Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Dzięki przyjętej procedurze naboru mieszkańcy będą informowani o tym, że urząd poszukuje kandydatów do pracy. Ponadto przyjęte rozwiązanie przyczyni się do tego, że w urzędzie będą zatrudniane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W dłuższej perspektywie zaowocuje to podniesieniem jakości i wydajności pracy, a także poziomu obsługi klientów urzędu.

 

6.1 Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Kwestie finansowe, związane z budżetem dla większości mieszkańców są całkowicie nieczytelne. Wprawdzie budżet jest dokumentem, z którym może się zapoznać każdy mieszkaniec, ale czytanie go wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów. Książeczka w sposób przystępny, czytelny i prosty dostarczy mieszkańcowi informacji na temat skąd gmina ma pieniądze i na co poszczególne kwoty są wydawane. Ponadto mieszkaniec będzie mógł dowiedzieć się w jaki sposób planowane są finanse w samorządzie i w jaki sposób może zgłaszać swoje wnioski czy uwagi. Dzięki książeczce mieszkaniec będzie mógł spojrzeć na budżet samorządu jak na swój budżet domowy.

Wprowadzone zadania mają na celu m.in. zwiększenie skuteczności działania naszego urzędu, promowanie uczciwości, a także polepszenie kontaktu między urzędem,
a interesantem. Wszystkie zadania, które zostały zrealizowane w ramach akcji, mają służyć mieszkańcom, będą też na bieżąco aktualizowane.

 

 

 


 

 Burmistrz Korfantowa

Zdzisław Martyna

 

 

 

 

 

 

23-09-2005r.

Szanowni mieszkańcy,

  Zrealizowano kolejne dwa zadania wynikające z programu „Przejrzysta Polska”, tj. zadanie 5.1: Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie oraz zadanie 3.2: Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw  na terenie gminy.

W ramach pierwszego z zadań wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa dwie procedury: procedura naboru na stanowiska kierownicze
w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz procedura naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze (niekierownicze) w Urzędzie Miejskim w Korfantowie. Tekst procedury wywieszony został na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Natomiast drugie z zadań – „mapa aktywności” – jest wykazem organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy, dzięki której mieszkańcy dowiedzą się jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują lub mogą realizować. „Mapa aktywności w wersji papierowej dostępna jest w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego (parter pok. nr 1).

 


 

19-07-2005r.„Przejrzysta gmina” – c.d

 

Szanowni mieszkańcy,

 

W związku z przystąpieniem Gminy Korfantów do akcji społecznej „Przejrzysta Polska” podjęliśmy się wdrożenia szeregu zadań, dotyczących m. in. zwiększenia skuteczności działania naszego urzędu, promowania uczciwości, a także polepszenia kontaktu między urzędem a interesantem. Wszystkie zadania, które będą realizowane w ramach akcji, mają służyć mieszkańcom. Poniżej przedstawiamy zadania, które już zrealizowaliśmy:

1.1 Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (karty usług)
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
W kartach usług znajdziecie Państwo informacje gdzie załatwić sprawę, w jaki sposób, jakie opłaty należy uiścić itp. Dzięki informacjom zawartym w kartach usług mieszkaniec zaoszczędzi czas (otrzyma precyzyjną i kompletną informację jakie dokumenty ma przynieść).
Karty usług dostępne są w punkcie informacyjnym urzędu ul. Rynek 4 parter pok. nr 1
( z możliwością zabrania karty ze sobą), a także na naszej stronie internetowej : www.korfantow.pl oraz w poszczególnych wydziałach urzędu.
1.2 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Mieszkaniec przychodząc do urzędu nie będzie się czuł zagubiony. Po wejściu do urzędu będzie wiedział gdzie ma się udać, aby załatwić swoją sprawę. Informacje będą zrozumiałe i czytelne. Urzędnicy dzięki noszonym identyfikatorom nie będą anonimowi. Pytając o informacje, czy załatwiając sprawę w urzędzie mieszkaniec zawsze będzie wiedział z kim rozmawia.

1.3 Utworzenie punktu informacyjnego
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Mieszkaniec w takim punkcie zdobędzie informacje, otrzyma niezbędne formularze, będzie także mógł skorzystać z dostępu do Internetu, uzyska pomoc przy pisaniu podań i wypełnianiu innych dokumentów, które będzie przedkładał w naszym urzędzie. Punkt informacyjny znajduje się w budynku urzędu przy ul. Rynek 4 na parterze pok. nr 1.

1.4 Opracowanie gminnego katalogu firm
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Niektóre ze spraw załatwianych w urzędzie wymagają skorzystania z usług firm prywatnych (wykonanie map, dokonanie podziału działki, zrobienie zdjęcia). Katalog firm zawiera adresy i telefony firm świadczących usługi w różnych branżach. Mieszkaniec załatwiając sprawę w urzędzie, gdy pojawi się konieczność skorzystania z usług firmy prywatnej będzie od urzędnika otrzymywał do wglądu taki katalog. Korzystając
z katalogu firm to mieszkaniec będzie decydował o wyborze firmy, z której usług skorzysta. Będzie to zapobiegać nagannej sytuacji, w której urzędnik polecałby klientowi jedynie wybrane firmy np. należące do swoich znajomych lub rodziny.
Gminny katalog firm dostępny jest w punkcie informacyjnym urzędu, w sekretariacie,
w każdym wydziale urzędu, a także na naszej stronie internetowej.

2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Kodeks etyczny jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy urzędu miejskiego. Mieszkaniec w kontakcie z urzędnikiem będzie mógł odwołać się do zapisów kodeksu, pytając jak dane zachowanie ma się do deklarowanych w kodeksie wartości.
Treść  kodeksu znajduje się w gablocie informacyjnej w punkcie informacyjnym urzędu oraz na naszej stronie internetowej.

3.1 Opracowanie i wdrożenie karty współpracy z organizacjami pozarządowymi
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Organizacje pozarządowe często reprezentują mieszkańców w kontaktach z urzędem. Opracowanie programu współpracy pozwoli na to, aby kierunki współpracy, samorząd – organizacje pozarządowe były zgodne z potrzebami lokalnej społeczności. Program zobowiąże jednostkę samorządu terytorialnego m.in. do kontaktu z organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu rocznych planów współpracy.
Uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie wprowadzająca Kartę Współpracy z organizacjami pozarządowymi znajduje się na naszej stronie internetowej.


Zachęcamy Państwa do przeglądania naszej strony internetowej: www.korfantow.pl lub do odwiedzin punktu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie ( ul. Rynek 4, parter pok. nr 1) w celu uzyskania dodatkowych informacji. 


Już niebawem wprowadzimy kolejne zadania:

 Zadanie:4.3 Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gmin (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie monitorowaniu strategii
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Każdy mieszkaniec może uczestniczyć w sesjach rady. W działalności rady są sesje, na których rozważne są szczególnie istotne dla lokalnej społeczności kwestie (np. budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych). Dzięki przyjętemu harmonogramowi każdy mieszkaniec będzie wiedział kiedy będą dyskutowane interesujące go kwestie i będzie mógł odpowiednio dostosować do tego terminarza swoje plany.

Zadanie:6.1 Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Kwestie finansowe, związane z budżetem dla większości mieszkańców są całkowicie nieczytelne. Wprawdzie budżet jest dokumentem, z którym może się zapoznać każdy mieszkaniec, ale czytanie go wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów. Książeczka
w sposób przystępny, czytelny i prosty dostarczy mieszkańcowi informacji na temat skąd gmina ma pieniądze i na co poszczególne kwoty są wydawane. Ponadto mieszkaniec będzie mógł dowiedzieć się w jaki sposób planowane są finanse w samorządzie i w jaki sposób może zgłaszać swoje wnioski czy uwagi. Dzięki książeczce mieszkaniec będzie mógł spojrzeć na budżet samorządu jak na swój budżet domowy.

Zadanie:3.2 Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Opracowana „mapa aktywności” umożliwi i ułatwi przeprowadzanie konsultacji społecznych
w istotnych dla społeczności lokalnej sprawach. Często jest tak, że mieszkańcy nie mają czasu, ani odpowiedniej wiedzy, aby konsultować rozwiązania proponowane przez urząd. Organizacje pozarządowe posiadają odpowiednio przeszkolonych ludzi i możliwości skorzystania z pomocy konsultantów (np. w kwestiach związanych z ochrona środowiska). Stworzenie „mapy aktywności” i procedury konsultacji społecznych spowoduje, że w sprawach mieszkańców będą wypowiadać się niezależni reprezentanci tej społeczności.

O kolejnych zadaniach będziemy Państwa informować.

 


 

 

27-06-2005r.

  „Przejrzysta gmina” – c.d

Opracowaliśmy kolejne dwa zadania wynikające z akcji społecznej „Przejrzysta Polska” są to:
Utworzenie punktu informacyjnego w naszym urzędzie oraz System oznakowania wewnętrznego w urzędzie.
W punkcie informacyjnym urzędu, zlokalizowanym na parterze budynku przy ul. Rynek 4 uzyskacie Państwo informacje na temat tego co, jak i gdzie załatwić w naszym urzędzie, otrzymacie także karty usług oraz formularze wniosków.
Natomiast udoskonalenie oznakowania wewnętrznego naszego urzędu ułatwi Państwu poruszanie się po urzędzie oraz identyfikację pracowników.
Zapraszamy do obejrzenia na naszej stronie internetowej zakładki – przejrzysta gmina.


 

 

20-05-2005r

„Przejrzysta gmina” – c.d

Zrealizowaliśmy częściowo kolejne zadanie wynikające z akcji „przejrzysta polska” – są to tzw. KARTY USŁUG. Karty te są spisem usług wykonywanych w urzędzie, czyli  informują o tym co, jak i gdzie załatwić. Można je pobrać bezpośrednio z naszej strony lub otrzymać w Punkcie Informacyjnym urzędu (ul. Rynek 4 , parter, pok. nr 1). Nie wszystkie karty zostały jeszcze opracowane,  jednak wkrótce pojawią się na naszej stronie.  


13-05-2005r.

„Przejrzysta gmina” – ciąg dalszy informacji

W kwietniu br. zorganizowaliśmy spotkanie  z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie naszej gminy, w celu poinformowania ich o przystąpieniu naszej gminy do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, a także o zasadach i  roli organizacji w tej akcji. Na spotkaniu rozdano ankiety, określające stopień konieczności wprowadzenia przez nas wybranych zadań fakultatywnych. Wyniki ankiet przedstawiają się następująco:

SPRAWOZDANIE Z ANKIETY DOTYCZĄCEJ WYBORU ZADAŃ FAKULTATYWNYCH

1. Dane dotyczące liczby rozdanych i zebranych ankiet

 

Liczba ankiet rozdanych podczas spotkania

12

Liczba ankiet wypełnionych

11

2. Dane dotyczące wyboru zadań fakultatywnych przez jednostkę:

 

Nazwa wybranego zadania fakultatywnego

Z punktu widzenia mieszkańców realiza-cja zadania jest bardzo potrze-bna

Z punktu widzenia miesz-kańców realiza-cja zadnia jest potrze-bna

Z punktu wiedze-nia miesz-kańców realiza-cja zadania jest mało potrze-bna

Z punktu widzenia mies-zkańców realiza-cja zadania nie jest potrze-bna

Trudno powie-dzieć

1.2 Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego

3

7

0

1

0

1.3 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie

5

5

0

1

0

1.4 Utworzenie punktu informacyjnego

2

8

1

0

0

1.6 Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniający skuteczny, powszechny dostęp do informacji

4

6

0

1

0

1.8. Opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firm

2

8

1

0

0

2.3 Opracowanie kodeksu postępowania (pracowników)

4

6

1

0

0

2.6 Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu

1

8

2

0

0

3.2 Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności

1

8

2

0

0

4.2 Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom

4

7

0

0

0

4.3 Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju

3

3

0

0

0

5.3 Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników

1

8

1

1

0

5.4 Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenie i samokształcenie

3

7

1

0

0

5.5 Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenie dla rady przynajmniej raz w roku

2

7

2

0

0

3. Zadania fakultatywne zgłoszone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 

Nazwa zadania fakultatywnego

Liczba zgłoszeń

1.7. Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język

1

2.2. Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego

1

3.6. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

1

5.2. Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej

1

6.3. Mierzenie skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd

1

6.4. Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowani imiennego

1

   

 

 

 

 

 

 


04.05.2005r.

 

04.05.2005r.

 

Opracowaliśmy Gminny Katalog Firm w ramach I-szej zasady – przejrzystości.
Katalog taki powstał w naszym Urzędzie na podstawie danych z rejestru ewidencji działalności gospodarczej oraz danych z publikacji wydawniczych. Stanowi on zbiór firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Korfantów.
Gminny Katalog Firm w szczególności zawiera nazwy, adresy i telefony większości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Korfantów.
Mieszkaniec załatwiając sprawę w urzędzie, gdy pojawi się konieczność skorzystania z usług firmy prywatnej będzie od urzędnika otrzymywał do wglądu taki katalog. Korzystając z niego samodzielnie zdecyduje o wyborze firmy, z której usług skorzysta. Takie rozwiązanie zapobiegać będzie nagannej sytuacji, w której urzędnik polecałby klientowi jedynie wybrane firmy np. należące do swoich znajomych lub rodziny.
Ponadto Katalog ten będzie  bezpłatną reklamą dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszej gminy.
Gminny Katalog Firm dostępny jest w zakładce pn. WDROŻONE ZADANIA, a  po 17 maja br. dostępny będzie w  wersji papierowej w sekretariacie urzędu, punkcie informacyjnym (pok. nr 1 GCI) oraz na wszystkich stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w urzędzie.
Gminny Katalog Firm będzie podlegał dwa razy do roku aktualizacji, 1 lipca i 1 stycznia każdego roku. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Państwa firmy lub rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej prosimy o poinformowanie nas – pok. nr 7 Urzędu Miejskiego( zmiana danych będzie zarejestrowana po wypełnieniu formularza) .


 

 

26.04.2005r.

„Przejrzysta gmina” – c.d.

W dniu 26 kwietnia b.r. w Kluczborku odbyło się  kolejne spotkanie koordynatorów akcji „Przejrzysta Polska”, na którym omówiono dwie ostatnie zasady dobrego rządzenia – Zasadę fachowości i Zasadę rozliczalności.
W ramach zasady fachowości obowiązkowym dla nas zadaniem jest wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura taka musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze. Jako zadania fakultatywne wprowadzimy także:
- Ocenę systemu pracy urzędników
- System podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujący szkolenia
i samokształcenie
- Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla Rady przynajmniej raz w roku
Natomiast zasada rozliczalności obliguje nas do przygotowania i rozpropagowania książeczki (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

Wkrótce na naszej stronie pojawi się Gminny Katalog Firm – stanowiący zbiór przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy.

R.H.
12.04.2005

"Przejrzysta Gmina" - c.d. informacji

5 kwietnia 2005 roku w Kluczborku odbyło się trzecie spotkanie koordynatorów akcji, na którym omówione zostały kolejne dwie zasady dobrego rządzenia: trzecia zasada - Partycypacji społecznej i czwarta - Przewidywalności. W ramach trzeciej zasady jesteśmy zobowiązani opracować i wdrożyć program współpracy z organizacjami pozarządowymi i Kartę Współpracy. Dodatkowo wybraliśmy zadanie pn. Stworzenie " mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności. W ramach kolejnej omawianej przez eksperta zasada - Przewidywalności obliguje nas do opracowania krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy. Ponadto zdecydowaliśmy się jeszcze na zadania fakultatywne tj.:
- opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom;
- wprowadzenie stałych terminów obrad gminy (harmonogram) oraz umieszczenia tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju


 18.03.2005

 "Przejrzysta Gmina" - ciąg dalszy

We wtorek 15 marca b.r. odbyło się w Kluczborku drugie spotkanie konsultacyjne uczestników akcji pt. "Przejrzysta Polska".
Prowadzący spotkanie ekspert - Pan Ryszard Wilczyński omówił dwie pierwsze (spośród sześciu) zasady, tj.: Zasadę przejrzystości oraz Zasadę Braku Tolerancji dla Korupcji. W ramach każdej z sześciu zasad należy zrealizować po jednym zadaniu obowiązkowym ( jest to konieczne w celu uzyskania certyfikatu przejrzystości), można również wybrać zadania fakultatywne, których spełnienie pozwoli nam na uzyskanie certyfikatu w wersji rozszerzonej.
W ramach Zasady Przejrzystości obowiązkowe do spełnienia jest przez nas zadanie pn. "Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie". Będzie to polegało na opracowaniu przez nas około 50- ciu kart najczęściej wykonywanych usług w Urzędzie Miejskim. Na każdej Karcie znajdziecie Państwo informacje tj. nazwa usługi np. wycinka drzewa, podstawę prawną, wykaz wymaganych dokumentów, wysokość opłat, miejsce i czas wykonania usługi, informacje o trybie odwoławczym. Karty usług dostępne będą w mającym powstać punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Rynek 4 (parter). Celem tego zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez gminę.
Natomiast zadania fakultatywne, które zdecydowaliśmy się wykonać w ramach tej zasady to:

Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego
Opracowanie systemu oznakowania w urzędzie
Utworzenie punktu informacyjnego
Utworzenie sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny, powszechny dostęp do informacji
Opracowanie gminnego katalogu firm
Obecnie trwają prace nad przygotowywaniem gminnego katalogu firm, a także nad przekształcaniem Gminnego Centrum Informacji w Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego.
W ramach drugiej zasady Braku Tolerancji dla Korupcji obligatoryjnym zadaniem do zrealizowania jest : "Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy". Kodeks taki będzie zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy urzędu. Z kolei zadania fakultatywne jakie wybraliśmy w ramach tej zasady to:

Opracowanie kodeksu postępowania ( pracownika samorządowego)
Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu
Zadania obligatoryjne należy zrealizować w odpowiednich terminach ( zgodnie z Regulaminem akcji), do 1 września 2005 r. należy przesłać sprawozdanie z wykonania trzech zadań, sprawozdania z kolejnych dwóch zadań do 30 listopada 2005 r., a do 31 grudnia należy sprawozdać ostatnie zadanie. Kolejność realizacji zadań jest dowolna.
O postępie wdrażania zadań będziemy Państwa systematycznie informować na naszej stronie internetowej, więcej informacji na temat akcji "Przejrzysta Polska" uzyskacie Państwo na stronie
www.gazeta.pl/przejrzystapolska


 

 

 01.03.2005

Ruszyła w naszej Gminie akcja pt. "Przejrzysta Polska"

W związku z przystąpieniem Gminy Korfantów do akcji masowej pt. "Przejrzysta Polska", organizowanej przez Gazetę Wyborczą, Fundację AGORA, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 15 lutego w Kluczborku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dla koordynatorów tej akcji (jeden uczestnik z każdej gminy Opolszczyzny, która przystąpiła do akcji).
Celem akcji jest udoskonalenie praktyki sprawowania władzy i administrowania, wyeliminowanie korupcji i innych form patologii a także promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach.
Receptą na wzrost skuteczności i uczciwości jest przestrzeganie przez władze lokalne 6 zasad dobrego rządzenia:

Zasady przejrzystości
Zasady braku tolerancji dla korupcji
Zasady partycypacji społecznej
Zasady przewidywalności
Zasady fachowości
Zasady rozliczalności
Prowadzący spotkanie ekspert - Pan Ryszard Wilczyński mentor Gminy Kluczbork uczestniczącej w programie pilotażowym akcji omówił poszczególne zadania i udzielił odpowiedzi na pytania uczestników spotkania. Koordynatorzy otrzymali też materiały szkoleniowe ze ścieżkami wdrażania wszystkich zadań, standardami i sposobami raportowania, które będą pomocne przy wyborze zadań dodatkowych do zrealizowania.
O postępie realizacji zadań w ramach w/w zasad będziemy Państwa informować systematycznie na naszej stronie.

 


 

 

 29.12.2004r.

 

GMINA KORFANTÓW UCZESTNIKIEM AKCJI SPOŁECZNEJ "PRZEJRZYSTA POLSKA"

W grudniu br. Gmina Korfantów przystąpiła do akcji społecznej "Przejrzysta Polska", prowadzonej przez "Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokaracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.
Celem akcji jest uodpornienie samorządowej administracji publicznej na działania nieetyczne i korupcję poprzez poprawę funkcjonowania samorządów.
Receptą na wzrost skuteczności i uczciwości jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia:

ZASADY PRZEJRZYSTOŚCI, dotyczącej skutecznego informowania mieszkańców o podstawowych zasadach funkcjonowania administracji samorządowej. Zadania, które gmina jest zobowiązana wykonać w ramach realizacji zasady przejrzystości są w dużej części już zrealizowane przez Gminę Korfantów, a dotyczą one:
opracowania opisu usług świadczonych w gminie,
wykonania gminnego serwisu informacyjnego,
wprowadzenia systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie,
stworzenia punktu informacyjnego,
stworzenia sieci tablic informacji gminnej, zapewniających skuteczny i powszechny dostęp do informacji,
ZASADY BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI, zakładającej opracowanie i wdrożenie norm etycznych dla swoich pracowników i radnych, nakładających na nich obowiązek unikania sytuacji, które mogą być zinterpretowane jako korupcyjne.
ZASADY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ, dotyczącej wypracowania metody skutecznego komunikowania się z mieszkańcami zapewniającej szerokie dotarcie do mieszkańców z informacją na temat funkcjonowania samorządu lokalnego i możliwości zbierania uwag i opinii członków wspólnoty samorządowej. Zadania zawarte w tej zasadzie są realizowane w Korfantowie od wielu lat. Burmistrz Korfantowa systematycznie uczestniczy w spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych sołectw, jest wydawany informator samorządowy , a wszelkie najistotniejsze informacje ukazują się również na stronie internetowej. Urząd systematycznie współpracuje z organizacjami społecznymi i innymi grupami obywatelskimi, wspólnie z nimi podejmuje inicjatywy mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno-ekonomiczny.
ZASADY PRZEWIDYWALNOŚCI, którą Gmina Korfantów już zrealizowała w pełni, ponieważ posiada wieloletni plan inwestycyjny, obejmujący wszystkie obszary działania oraz strategie rozwoju gminy opracowaną przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.
ZASADY FACHOWOŚCI, wyrażanej poprzez prowadzenie polityki naboru i oceny pracowników w oparciu o kryterium fachowości i zaangażowania w pracę.
ZASADY ROZLICZALNOŚCI, realizowanej poprzez przygotowanie informatora budżetowego (czyli informacji skąd gmina ma pieniądze i na co je wydaje) i rozpowszechnienie go wśród mieszkańców gminy.
Akcja "Przejrzysta Polska" przeprowadzona zostanie w okresie od stycznia 2005 do kwietnia 2006 roku.
Zadaniem uczestników będzie zrealizowanie co najmniej sześciu zadań obowiązkowych - po jednym z każdej zasady, które zostały wymienione powyżej. Podstawą zaliczenia przez organizatorów poszczególnych zadań przez uczestników akcji będą sprawozdania. Organizatorzy nadadzą tytuł "Przejrzystego samorządu" tym uczestnikom, których udział w akcji na podstawie przesłanych sprawozdań zostanie oceniony pozytywnie.
Udział w akcji nie tylko przyczyni się do promocji gminy ale także podniesie jakość obsługi petentów. Liczymy na to, że wysiłek włożony w realizację zadań zostanie doceniony przez społeczność lokalną i spowoduje wzrost zaufania ze strony obywateli , a także potencjalnych inwestorów.

A.Ch.