Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję III  sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

19 grudnia 2014 r.(piątek) o godz.1000

w sali  Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek  10 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich  prawomocności.
 2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 3. Interpelacje i  zapytania radnych.
 4.  Uchwalenie budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok:
 1.  przedstawienie  założeń projektu budżetu  Gminy Korfantów  na 2015 rok  przez Burmistrza Korfantowa;
 2. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Opolu w sprawie opinii o projekcie  uchwały budżetowej Gminy Korfantów na  2015 r. oraz  uchwały w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały  w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Korfantów;
 3. przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju  Gospodarczego, Budżetu i Finansów opinii  dotyczącej projektu budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok;
 4. dyskusja i pytania radnych;
 5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
 6. podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. powołania  Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
 2. zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok;
 3. zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok;
 4. wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2014;
 5. ustalenia wynagrodzenia  miesięcznego Burmistrza Korfantowa.
 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 3. Przyjęcie protokołu z II  sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 4.   Zamknięcie   obrad  III   sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

 

Przewodniczący 

                                                                                                                    /-/mgr inż. Ryszard Duś

Korfantów, 11.12.2014 r.