Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 15-07-2005 08:50

2.1. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU

 • KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KORFANTOWIE 

PREAMBUŁA          

Kodeks etyczny Urzędu Miejskiego w Korfantowie jest wyznacznikiem postępowania pracowników, którzy w swojej służbie publicznej kierują się obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi oraz współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a ponadto troską o dobro i pomyślność gminnej wspólnoty samorządowej.

CEL

Celem kodeksu jest określenie standardów postępowania pracowników w związku
z wykonywaniem przez nich zadań publicznych i uświadomienie społeczeństwu, że istnieją środki zabezpieczające, które gwarantują ich wykonywanie w sposób rzetelny, profesjonalny
i odpowiedzialny.

NACZELNE WARTOŚCI

Pracownik Urzędu Miejskiego w Korfantowie :

 1. w kontaktach z otoczeniem, klientami, przełożonymi i współpracownikami postępuje uczciwie, kompetentnie, z poszanowaniem godności innych i poczuciem własnej godności,

 2. traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro całej wspólnoty samorządowej,

 3. podejmuje działania zmierzające do pobudzania aktywności na rzecz lokalnej społeczności i inicjatyw społecznych,

 4. przedkłada dobro publiczne nad interesy własne, jest bezstronny w wykonywaniu zadań
  i obowiązków,

 5. w swojej pracy kieruje się dobrem klienta, jest zobowiązany przeciwstawiać się działaniom dyskryminującym osobę lub grupę osób,

 6. od osób zaangażowanych w prowadzeniu sprawy nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych,

 7. działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębiania zaufania mieszkańców do urzędu,

 8. pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o urzędzie oraz współtworzy jego wizerunek,

 9. zna i stosuje się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji dotyczących działalności, którą się zajmuje,

 10. dba o ciągłe podnoszenie swoich kompetencji poprzez pogłębianie swojej wiedzy zawodowej, dążenie do pełnej znajomości aktów prawnych, branie udziału w szkoleniach i kursach,

 11. zawsze jest przygotowany do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

 12. zachowuje poufność informacji, z którymi zetknął się przy prowadzeniu spraw,

 13. w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki oraz przyznania się do błędu,

 14. udziela klientom wyczerpujących informacji o sposobie załatwienia sprawy i wszystkich konsekwencjach ewentualnych decyzji,

 15. w kontaktach z obywatelami zachowuje się taktownie i uprzejmie, jest pomocny
  i życzliwy w szybkim i sprawnym załatwieniu sprawy,

 16. dba o dobre stosunki międzyludzkie,

 17. cechuje się wysoką kulturą osobistą w miejscu pracy i poza nim,

 18. jest lojalny wobec urzędu i zwierzchników.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Korfantowie zapoznali się z niniejszym kodeksem
i zobowiązali się do przestrzegania jego zasad oraz kierowania się wartościami w nim wyrażonymi.

Korfantów, lipiec 2005r.

Kodeks etyczny został przyjęty podczas spotkania Burmistrza z naczelnikami wydziałów
i kierownikami jednostek organizacyjnych, a następnie przez wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

 • RAPORT O WDROŻENIU KODEKSU ETYCZNEGO URZĘDNIKA

Tekst kodeksu umieszczony został na tablicy informacyjnej w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie ul. Rynek 4, parter pok. nr 1. Informacja dla mieszkańców o powstaniu kodeksu pojawiła się na tablicach informacyjnych w każdej miejscowości,
a także na naszej stronie internetowej.

kodeks etyczny.jpegtablica informacyjna z tekstem kodeksu.jpeg