Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 23-12-2014 09:11

Budżet Gminy Korfantów na 2015 rok uchwalony, kierunki zadań na najbliższe lata określone

19 grudnia 2014r. radni Rady Miejskiej w Korfantowie po raz ostatni w tym roku obradowali, przedmiotem sesji było przede wszystkim uchwalenie budżetu Gminy Korfantów na nadchodzący rok oraz dokonanie zmian w dotychczasowym budżecie gminy.

Rada dokonała również zmiany składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustaliła wynagrodzenie Burmistrzowi Korfantowa.

Radni w trakcie obrad zgłosili szereg wniosków, które dotyczyły w szczególności:

- rozwiązania problemu młyna we Włostowej;

- braku chodników przy drodze powiatowej w Puszynie (zatoka autobusowa);

- braku zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach;

- problemu dachu na świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach;

-  braku decyzji co do świetlicy wiejskiej w Rynarcicach;

- dokonania przeglądu hydrantów w Węży;

- poprawy bezpieczeństwa dzieci szkolnych i namalowania pasów na  jezdniach powiatowych w Ścinawie Małej;

- dokonania remontu tzw. małego mostku w Przechodzie i zwiększenia bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach powiatowych w miejscowości;

- utwardzenia terenu przy przystanku autobusowym w Przydrożu Małym.

          Uchwalenie budżetu poprzedzone zostało przedstawieniem najważniejszych wielkości budżetu  przez Skarbnik Gminy Korfantów  Panią Joannę Szkudlarską, wysłuchaniem odczytanych przez Wiceprzewodniczących Rady: Panią Janinę Miszczak oraz Pana Stanisława Nasienniaka   pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu dotyczących projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz również pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów przedstawionej przez jej Przewodniczącego Pana Damiana Zawadzkiego.

          W dyskusji nad projektem budżetu gminy głos zabrał Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik, który omówił szczegółowo zakres zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2015 roku oraz zadania funduszu sołeckiego każdym z 23 sołectw gminy, które zdaniem burmistrza stanowią swoistą  realizację  budżetu obywatelskiego.  

W swoim expose Burmistrz Korfantowa  określił  najważniejsze kierunki zmian jakie będzie chciał zrealizować w trakcie kadencji,  w tym przede wszystkim:

  • rozpocząć inwestycje  dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej  dla części gminy (oczyszczalni ścieków i kanalizacji);
  • dążyć do pozyskania nowych inwestorów w gminie oraz utworzenia nowych miejsc pracy;
  • poprawić stan infrastruktury drogowej  w całej gminie;
  •  dążyć do sprzedaży mienia komunalnego, w tym  również mieszkań znajdujących się na ul. Parkowej w Korfantowie tak, aby pozyskane środki przeznaczyć na  budowę nowych mieszkań socjalnych i komunalnych w gminie;
  • rozwiązać problem braku świetlic wiejskich w sołectwach, które dotychczas ich nie posiadają;
  • szerzej współpracować z największym pracodawcą w Korfantowie czyli Opolskim Centrum Rehabilitacji, tak aby wspólnie tworzyć niezbędną infrastrukturę relaksacyjną dla  jego pacjentów (w trakcie roku ponad 7 tys. osób przebywa w Korfantowie na leczeniu i rehabilitacji);
  • dokonać zmiany  w dokumentach podstawowych gminy m.in. w Statucie Gminy;
  • współpracować z Powiatem Nyskim w zakresie zmniejszenia bezrobocia w gminie  i poprawy stanu dróg powiatowych na terenie gminy;
  •  wydłużyć (w poniedziałki do godz. 17.00) pracę Urzędu Miejskiego w Korfantowie i usprawnić jego pracę;
  • współpracować z radnymi, sołtysami, organizacjami pozarządowymi, oraz wszystkimi dla których nadrzędnym celem będzie dobro gminy i jej mieszkańców.

Burmistrz  omawiając temat inwestycji podkreślił, że wszystkie zadania o charakterze inwestycyjnym będą realizowane pod warunkiem posiadania środków w budżecie na te cele.

Budżet Gminy Korfantów na 2015 rok oraz wszystkie przyjęte w porządku projekty uchwał  zostały przez Radę uchwalone jednogłośnie.

Przez zamknięciem obrad III sesji Przewodniczący Rady Pan Ryszard Duś  złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz noworoczne.