Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 02-01-2015 15:32

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Dnia 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi toczą się prace nad podziałem środków na poszczególne województwa, w ramach przedmiotowych działań oraz opracowaniem ustaw i rozporządzeń, nt. zasad uzyskania pomocy, a tym samym warunkujących rozpoczęcie wdrażania systemu.

Gmina Korfantów kończąc ostatnie zadania PROW 2007-2014, złożyła wnioski o płatność końcową na realizację następujących zadań:

 1. Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej – siłownia zewnętrzna – wartość zadania: 35.768,40 zł
 2. Radosny plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sportowo-zabawowych- wartość zadania: 32 139,90 zł
 3. Renowacja korfantowskiej mogiły zbiorowej Polaków zamordowanych przez hitlerowców w obozie POLENLAGER w czasie II wojny Światowej wraz z zagospodarowaniem  terenu przyległego- wartość zadania: 37.640,50 zł
 4. Budowa kompleksu boisk sportowych w Korfantowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ulica 3 Maja w Korfantowie – wartość zadania: 1.315.496,19 zł
 5. Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach – wartość zadania: 70.000 zł
 6. Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie – „W zdrowym ciele zdrowy duch” – wartość zadania: 35 793,00 zł