Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 28-01-2015 15:34

Sala Kresowiaków w Nyskim Muzeum oraz profilaktyka przeciwalkoholowa tematami IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie  Pan Mirosław Aranowicz omówił  chwilę po otwarciu  obrad IV sesji RM w Korfantowie w dniu 28 stycznia 2015r.  pomysł  utworzenia  w Nyskim Muzeum Sali Kresowej, poświęconej pamiątkom repatriantów.

Jednak, aby sala ta została otwarta  i pełniła rolę  tzw. ,,sali żywej”, czyli takiej w której eksponaty otrzymane od mieszkańców gmin (na zasadzie darowizny lub użyczenia) można by było dotykać  i oglądać niezbędne będzie  pozyskanie  jak największej ilości eksponatów bezpośrednio od osób, które historię tamtych  ziem tworzyli. Sala ta byłaby ponadto miejscem spotkań towarzystw kresowych, które w Powiecie Nyskim działają prężnie.

Przewodniczący  M. Aranowicz poinformował, że  w celu pozyskania eksponatów byłaby możliwość oddelegowania do Korfantowa muzealników, którzy w umówionym czasie eksponaty te przejęli od mieszkańców, zastrzegając jednocześnie, że materiały, które nie znalazłyby się w stałej sali byłby częścią wystawy czasowej.

Sala Kresowiaków ma być dostępna dla wszystkich osób, a patronat nad salą sprawować będzie Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie. Otwarcie sali nastąpiłoby we wrześniu w dniu święta Kresowiaków.

Burmistrz Korfantowa Pan J. Wójcik poparł inicjatywę Powiatu Nyskiego zwłaszcza, że inicjatywa zapoznania z historią osób, które pochodzą z Kresów jest inicjatywą piękną zasługującą na uznanie, stanowiącą  ukłon w kierunku  trudnej historii ludzi, którzy z różnych przyczyn musieli opuścić tereny ziem wschodnich.

W dalszej części sesji po zgłoszeniu przez radnych wielu wniosków dotyczących w szczególności:

- utwardzenia terenu przy przystanku w Rączce;

- usunięcia  obumarłych drzew w Piechocicach;

- niedrożnych przepustów w Piechocicach powodujących powstanie nierówności na drodze powiatowej;

- wytyczenia granicy drogi powiatowej w Gryżowie w celu utworzenia parkingu przy kościele;

- utwardzenia dojazdu do  3 nieruchomości w Przechodzie;

- poprawy stanu bezpieczeństwa dróg w Ścinawie Małej ( przy ul. Tylnej i Prudnickiej w kierunku kościoła, na ul Klasztornej);

- wykonania ekspertyzy muru oporowego w Ścinawie Małej;

- wytyczenia pasa drogi powiatowej z miejscowości Ścinawa Nyska do Węży;

- byłej fabryki "Wojtpol” w Korfantowie.

          Następnie Pani Małgorzata Janiak-Pełnomocnik Burmistrza Korfantowa ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych przedłożyła Radzie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za 2014 rok, a Rada Miejska w Korfantowie jednogłośnie przyjęła do realizacji program przeciwalkoholowy na rok bieżący.

          Rada Miejska w  Korfantowie uchwaliła wszystkie zaproponowane przez Burmistrza Korfantowa projekty uchwał w tym:

  1. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok;
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2015 rok;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego-  na funkcjonowanie zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nysie;
  4. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu ,,Mały człowiek-wielkie możliwości” – wyrażając chęć kontynuacji ww. programu w szkołach realizowanego ze wsparciem unijnym do końca czerwca br.

      W dalszej części sesji Rada uzupełniła osobą Pani Jadwigi Misiury skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie, przyjęła także plany pracy zarówno Rady Miejskiej jak i jej komisji na 2015 rok oraz upoważniła Wiceprzewodniczących Rad do wystawiania poleceń służbowych dla Przewodniczącego Rady.

                             W sesji uczestniczyło 15 radnych, a obradom przewodniczył Pan Ryszard Duś.

 

Poniżej kilka zdjęć z obrad.

IMG_0697.jpeg IMG_0698.jpeg IMG_0699.jpeg IMG_0700.jpeg IMG_0701.jpeg IMG_0702.jpeg IMG_0703.jpeg IMG_0704.jpeg IMG_0707.jpeg IMG_0709.jpeg