Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 23-03-2015 11:34

Szkolenia i stypendia dla osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia

VIA Fundacja na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej oraz Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:

Z niepełnosprawnością na rynku pracy

Projekt „Z niepełnosprawnością na rynku pracy” jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy.
Okres działania projektu: 01.03.2015 do 31.12.2015 r

Celem jest nabycie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji kluczowych przez uczestników.

Projekt jest adresowany do 60 osób spełniających kryteria jak poniżej:

- niepełnosprawność,
- osoby w wieku 18-64 lata,
- zamieszkanie na obszarze województwa opolskiego,
- brak zatrudnienia,
- adekwatność wsparcia projektowego do potrzeb, predyspozycji, zainteresowań i stanu zdrowia,
- motywacja do udziału w projekcie,

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby spełniające co najmniej jedno z poniższych warunków:
- umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności,
- brak kwalifikacji zawodowych,
- wykształcenie co najwyżej średnie,
- brak umiejętności komputerowych,
- nieumiejętność aktywnego poszukiwania pracy,
- nie posiadające doświadczenia zawodowego,
- brak umiejętności interpersonalnych, indywidualnych, społecznych
- długotrwałe bezrobocie,
- korzystanie z OPS,
- zamieszkanie w powiatach o stopie bezrobocia powyżej średniej dla województwa opolskiego ,
- wiek 50+,

Ścieżka wsparcia (4 grupy 15-osobowe):
 
1. Indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym identyfikacja potrzeb szkoleniowych ze sporządzeniem IPD
2. Grupowe warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy
  Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 40 godz.
  Trening umiejętności psychospołecznych - 40 godz.
  Kurs obsługi komputera ECDL START - 80 godz.
3. Szkolenia zawodowe umożliwiające pracę w branży usługowej:
  Sprzedawca (2 grupy) - 150 godz.
  Pracownik obsługi biura (1 grupa) - 150 godz.
  Pracownik ochrony fizycznej bez licencji (1 grupa) - 150 godz.
3. Praktyki zawodowe u opolskich pracodawców na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym -
5 miesięczne
4. Pośrednictwo pracy realizowane przez agencję pracy.
 
Uczestnikom projektu zapewniamy:
- refundację kosztów dojazdów,
- catering,
- stypendium za warsztaty grupowe - 1054,29 zł brutto,
- stypendium za szkolenie zawodowe - 988,40 zł brutto,
- stypendium stażowe - 1680,00 zł brutto,
- pracę w niedużych grupach, prowadzonych metodą warsztatową,
- materiały pomocnicze i dydaktyczne,
- ubezpieczenie NNW,

Więcej informacji na stronie projektu: http://via.home.pl/zniepelnosp/